Hoe wij toezicht houden

Onze inspecteurs kijken of mensen goede en veilige geestelijke gezondheidszorg krijgen. En of de zorg persoonsgericht is. Wij houden op verschillende manieren toezicht. Bijvoorbeeld door zorgaanbieders te bezoeken en gesprekken te voeren met cliënten, naasten of hulpverleners. Ook onderzoeken en beoordelen wij meldingen van zorgaanbieders en burgers.

Wat doet de inspectie

De inspectie voert haar wettelijke taak uit, zoals die in de Gezondheidswet staat. Een team van inspecteurs houdt toezicht op aanbieders van geestelijke gezondheidszorg. Deze zorgaanbieders kunnen erg van elkaar verschillen. Bijvoorbeeld in grootte: wij kijken naar kleine, middelgrote en grote zorgaanbieders. Ook de vorm en de zwaarte van de zorg variëren. Zorgaanbieders van de ggz waarop de inspectie toezicht houdt zijn:

 • instellingen voor de geestelijke gezondheidszorg
 • psychiatrische afdelingen van (academische) ziekenhuizen
 • vrijgevestigde psychiaters, psychotherapeuten en psychologen
 • verslavingsinstellingen
 • alternatieve praktijken en nieuwe toetreders

Toetsingskaders

De IGJ bezoekt zorgaanbieders regelmatig onaangekondigd om te kijken of de zorg goed, veilig en persoonsgericht is. Onze inspecteurs gebruiken tijdens een bezoek het

In een toetsingskader staan de onderwerpen en normen waar inspecteurs tijdens een inspectiebezoek naar kijken. We gaan hierbij uit van de geldende wetten, regels en veldnormen. De toetsingskaders voor de ggz bestaan uit drie pijlers:

 1. Persoonsgerichte zorg
 2. Deskundige zorgverlener
 3. Sturen op kwaliteit en veiligheid

Inspecteurs beoordelen deze thema’s altijd tijdens een onderzoek. Of ze ook andere onderdelen van de zorg beoordelen of meer op een onderdeel binnen een thema in willen gaan, is afhankelijk van de situatie.

Naast deze toetsingskaders zijn er ook speciale toetsingskaders. Per bezoek maken de inspecteurs een afweging over welk toetsingskader zij gebruiken.
Speciale toetsingskaders:

Bij wie gaan wij op bezoek

Wij bezoeken vooral locaties van zorgaanbieders waar risico’s zijn voor de veiligheid en kwaliteit van de zorg. Of locaties die zorg bieden aan kwetsbare groepen. Om in beeld te krijgen waar wij op bezoek gaan, gebruiken wij verschillende informatiebronnen:

 • kwaliteitsrapporten;
 • jaarverslagen maatschappelijke verantwoording van zorgaanbieders;
 • cliënten-, verwanten- en ondernemingsraden;
 • cliëntervaringen;
 • informatie van eerdere inspectiebezoeken;
 • meldingen die de inspectie ontvangt;
 • registraties van maatregelen voor dwang in de zorg;
 • informatie uit de media.

Risicotoezicht

De analyse van deze informatiebronnen kan aanleiding voor ons zijn om de zorgaanbieder te bezoeken. Dit heet risicotoezicht.

Toezicht op meldingen

Voor de inspectie zijn meldingen over gebeurtenissen waarbij iets mis is gegaan in de zorg een belangrijke bron van informatie. En voor u als zorgaanbieder, een belangrijk hulpmiddel om te leren van wat er mis is gegaan. En de kans te verkleinen dat dit nog een keer gebeurt.

Ga voor informatie over melden en een overzicht van alle meldingen naar ‘Melden voor professionals’. Of ga direct naar:

De informatie op deze pagina is bedoeld voor zorgprofessionals. Heeft u persoonlijk een klacht, melding of zorgen die u wilt bespreken? Dat kan via ons Landelijk Meldpunt Zorg.

Tijdens een inspectiebezoek

De inspecteurs beoordelen de zorg en behandeling die de cliënten krijgen. Bij (middel)grote zorgaanbieders beoordelen zij de zorg op een locatie of in een team. Inspecteurs toetsen de normen uit het toetsingskader geestelijke gezondheidszorg. Zo halen zij betrouwbare feiten op voor een rapport. Op onze website publiceren wij de rapporten over inspectiebezoeken in de ggz.

Als de kwaliteit of veiligheid van de zorg onvoldoende is

De inspectie kan een maatregel opleggen als zij vindt dat de veiligheid en/of de kwaliteit van de zorg onvoldoende is. Of als er door zwakke plekken in de zorg een te groot risico is op schade voor cliënten. De zorg moet veilig en goed zijn én persoonsgericht.