Meldingen en signalen tekortschietende zorg Wvggz en Wzd

Zorgaanbieders en zorgprofessionals moeten ernstig tekortschietende verplichte of onvrijwillige zorg melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Vertrouwenspersonen kunnen tekortkomingen in de rechten van de cliënt signaleren en aan de inspectie melden. Dit staat in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd).

De Wvggz en Wzd zijn er om de rechten te beschermen van mensen die verplichte of onvrijwillige zorg nodig hebben. Dwang in de zorg mag alleen als het niet anders kan, en moet dan heel precies worden uitgevoerd. Denkt u dat de zorg niet goed is uitgevoerd, en dat dat slecht is voor de cliënt? En reageert de zorgaanbieder of zorgverlener niet, onvoldoende of niet snel genoeg op uw klacht?  Dan houdt de zorgverlener zich misschien niet aan de wet. Dat moet u melden bij de inspectie.

Zorgaanbieders en zorgprofessionals: melden tekortschietende zorg

Bent u zorgaanbieder, zorgverlener, geneesheer-directeur, zorgverantwoordelijke of Wzd-functionaris? En vermoedt u dat de verplichte of onvrijwillige zorg niet goed is uitgevoerd en slecht is voor een cliënt? Kunt u dit vermoeden ook onderbouwen met concrete feiten of omstandigheden? Dan heeft u een ‘gegrond vermoeden’ van ernstig tekortschietende uitvoering van zorg. Dit moet u dit melden bij de inspectie. Dat staat in artikel 13:2 lid 1 van de Wvggz en artikel 60a lid 1 van de Wzd.

Bent u zorgverlener, zorgverantwoordelijke of Wzd-functionaris? Het is belangrijk dat u uw vermoeden van tekortschietende zorg altijd eerst intern meldt bij een (andere) verantwoordelijke van de zorgaanbieder. Bijvoorbeeld de raad van bestuur of de geneesheer-directeur. Uw vermoedens dat de verplichte of onvrijwillige zorg niet goed is uitgevoerd kunnen ervoor zorgen dat de zorgaanbieder problemen gaat oplossen. En maatregelen neemt om zulke situaties in de toekomst te voorkomen. Als dit niet of onvoldoende gebeurt, dan moet u dit melden bij de inspectie. Als u vindt dat eerst intern melden niet van u kan worden gevraagd, dan kunt u direct bij de IGJ melden.

Melden via formulier

Om uw melding te doen, gebruikt u een van de twee formulieren melden tekortschietende verplichte zorg (Wvggz) of melden tekortschietende onvrijwillige zorg (Wzd)

Vertrouwenspersonen: tekortkomingen rechten cliënt signaleren

Bent u cliënten-, patiënten- of familievertrouwenspersoon? En vermoedt u dat de verplichte of onvrijwillige zorg niet goed is uitgevoerd en slecht is voor uw cliënt? Dan moet u dit doorgeven aan de zorgaanbieder of zorgverlener. Reageert de zorgaanbieder of zorgverlener niet, onvoldoende of niet snel genoeg op uw klachten over de uitvoering van de zorg? Dan kunt u een melding doen bij de inspectie. Dit staat in artikel 11:1 lid 3, artikel 12:1 lid 2 en en artikel 13:2 lid 2 van de Wvggz en artikel 57 lid 2 en artikel 60a lid 2 van de Wzd.

U bent niet verplicht om een melding te doen bij de inspectie als u tekortkomingen in de rechten van uw cliënt signaleert. Uw melding kan namelijk in strijd zijn met uw vertrouwelijke taak als cliënten-, patiënten- of familievertrouwenspersoon. U moet per cliënt afwegen of u overgaat tot melden bij de inspectie. In situaties zoals deze, is het belangrijk om toestemming van de cliënt of vertegenwoordiger te krijgen voor het delen van informatie met de inspectie. U mag alleen gegevens delen die noodzakelijk zijn om ernstige schade te voorkomen.

Melden via uw organisatie

Vertrouwenspersonen kunnen via hun organisatie een melding doen bij de inspectie. Organisaties van cliëntenvertrouwenspersonen gebruiken hiervoor het formulier signaleren tekortkomingen rechten cliënt (Wzd).