Melding doen van een calamiteit

Als zorgaanbieder moet u calamiteiten melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dat staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hieronder vindt u een uitleg.

Deze informatie is bedoeld voor zorgaanbieders en solistisch werkende zorgverleners. Wilt u als burger een klacht melden bij de inspectie? Dan kunt u dat doen via ons Landelijk Meldpunt Zorg. Jeugdhulpaanbieders kunnen melden via Jeugdhulpaanbieders: melden calamiteiten.

Hoe meld ik een calamiteit?

U kunt uw melding doen via het:

Digitale formulier voor verplichte meldingen

Voor dit formulier heeft u uw vestigingsnummer nodig. Dat nummer vindt u in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. U moet er zelf voor zorgen dat uw gegevens goed in het handelsregister staan.

Wanneer is een gebeurtenis een calamiteit?

In de Wkkgz staat het als volgt omschreven:

'Een calamiteit, is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid.'

U gaat zelf na of u een gebeurtenis als calamiteit moet melden.

In de brochure ‘Calamiteiten Wkkgz melden aan IGJ’  staat het verschil uitgelegd tussen een incident, een complicatie en een calamiteit.

Wat houdt onverwijld melden in?

In de wet (Wkkgz) staat dat u een calamiteit onverwijld moet melden. Dat houdt in:

  • Binnen 3 werkdagen nadat u heeft vastgesteld dat het om een calamiteit gaat. 
  • Twijfelt u nog of de gebeurtenis een complicatie, een incident of een calamiteit is? Dan heeft u vanaf de constatering van de gebeurtenis 6 weken de tijd om dat te onderzoeken. Zodra u vaststelt dat er sprake is van een calamiteit, dan meldt u dat binnen 3 werkdagen.
  • Is na het onderzoek nog steeds niet duidelijk is of de gebeurtenis een calamiteit is? Dan adviseren we om de gebeurtenis wel te melden.

Meldt u een calamiteit niet (op tijd), dan kunt u een bestuurlijke boete krijgen.

Stroomschema melden calamiteit

Wat gebeurt er nadat ik heb gemeld?

Nadat u het formulier heeft verstuurd, ontvangt u een mail. Dit is een automatisch verstuurd bericht op basis van de gegevens die u heeft ingevuld. In dit bericht staat de vervolgprocedure en wat wij van u verwachten. Per zorgsector kan de procedure voor het onderzoeken van een melding verschillen. Meer informatie vindt u bij toezicht per zorgsector. In het algemeen geldt:

  • Als wij een rapport van u verwachten, dan krijgt u hiervoor 8 weken de tijd.
  • Hebt u langer de tijd nodig? Dan kunt u gemotiveerd om uitstel vragen via meldpunt@igj.nl. Bijvoorbeeld: Het gaat om een ingewikkelde gebeurtenis in de zorgketen. Of u moet deskundigheid van buitenaf inschakelen voor uw onderzoek. Een verzoek voor uitstel moet u doen binnen de termijn van 8 weken.
  • Hebben wij uw rapport ontvangen? Dan krijgt u binnen 6 weken bericht van ons.

Wanneer is het onderzoek afgerond?

De inspectie sluit het onderzoek af als:

  • Er geen ernstige bedreiging (meer) is voor de veiligheid van cliënten.
  • Het onderzoek goed is uitgevoerd.
  • De nodige maatregelen zijn getroffen.

Vragen en antwoorden over melden