Situaties waarbij sprake is van geweld binnen een zorgrelatie (waaronder seksueel misbruik) moet u onverwijld melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).  Dat is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) in artikel 11, 1e lid, onder b. Hierna vindt u een toelichting.

Jeugdhulpaanbieders kunnen melden via  Jeugdhulpaanbieders: melden geweld.

U kunt uw melding doen via het:

digitale formulier voor verplichte meldingen

Om te kunnen inloggen in dit meldformulier heeft u een vestigingsnummer nodig. Dat is het nummer waarmee de vestiging waarover u wilt melden staat ingeschreven in het handelsregister. U kunt het vestigingsnummer vinden op de website van de Kamer van Koophandel. Zorginstellingen en zelfstandig werkende zorgverleners moeten er zelf voor zorgen dat hun gegevens in het handelsregister juist en actueel zijn. 

Wanneer is sprake van geweld in de zorgrelatie?

  • Geweld van een zorgverlener jegens een cliënt.
  • Geweld van een ander persoon die werkt binnen of in opdracht van de zorginstelling jegens een cliënt.
  • Geweld tussen cliënten onderling als zij beiden minimaal een dagdeel in een zorginstelling verblijven.

Volgens de Wkkgz moeten zorgaanbieders alle vormen van geweld in de zorgrelatie melden bij de inspectie. Voor geweld tussen cliënten onderling gelden aanvullende beleidsregels

Geweld in de zorgrelatie is breder dan seksueel misbruik of ontucht. Het gaat daarnaast om alle vormen van mishandeling en dwang die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht (artikel 300 en artikel 284).

Het maakt niet uit waar het geweld tussen deze personen zich heeft voorgedaan. De wet omschrijft geweld in een zorgrelatie als volgt:

Seksueel binnendringen van het lichaam van of ontucht met een cliënt, alsmede geweld jegens een cliënt, door iemand die in dienst of in opdracht van een instelling of opdrachtnemer van een instelling werkzaam is, dan wel door een andere cliënt met wie de cliënt gedurende het etmaal of een dagdeel in een accommodatie van een instelling verblijft.

Wat houdt onverwijld melden in?

Situaties waarbij sprake is van geweld in de zorgrelatie, moet u binnen 3 werkdagen melden aan de inspectie. U heeft 6 weken de tijd om vast te stellen of er sprake was van geweld. Meldt u niet of niet op tijd, dan loopt u het risico op een bestuurlijke boete. Twijfelt u na 6 weken nog of u deze gebeurtenis moet melden? Doet u dan alsnog een melding bij de inspectie.

Wat gebeurt er nadat ik heb gemeld?

Nadat u het meldingsformulier geheel heeft ingevuld en afgerond, krijgt u per e-mail een automatische ontvangstbevestiging. Hierin kunnen wij u vragen te rapporteren. Als dat zo is, wordt in de ontvangstbevestiging een termijn genoemd waarbinnen u moet rapporteren. Voor het opstellen van een rapport is de ‘Richtlijn onderzoeksrapportage geweld in de zorgrelatie’ opgesteld.

Hoe lang mag ik over mijn onderzoek doen?

De termijn voor uw onderzoek staat in de ontvangstbevestiging die u van ons ontvangt. U kunt ons vragen om deze termijn te verlengen. Deze aanvraag moet u motiveren. Voorbeelden van een motivatie zijn:

  • Het gaat om een complexe casus met meerdere betrokkenen of betrokkenen uit verschillende instellingen.
  • U moet deskundigheid van buitenaf inschakelen voor uw onderzoek.

Op basis van uw argumenten bepaalt de inspectie of een verlenging van de onderzoekstermijn akkoord is. U moet de aanvraag voor uitstel wel binnen de door de inspectie gestelde termijn hebben gedaan.

Wanneer is het onderzoek afgerond?

Het onderzoek wordt afgesloten als de inspectie van oordeel is dat:

  • er geen sprake (meer) is van een ernstige bedreiging voor de veiligheid van cliënten;
  • het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd;
  • de nodige maatregelen zijn getroffen.

U ontvangt hierover bericht.

Wanneer verricht IGJ eigen onderzoek?

In principe verwachten wij dat u zelf onderzoek doet. Toch kan de inspectie besluiten dit onderzoek zelf te doen. Bijvoorbeeld als uw onderzoek niet voldoet aan de eisen die de inspectie stelt. Ook kan de aard van de melding voor de inspectie aanleiding zijn om direct zelf met een onderzoek te starten. Wij informeren u als dit zo is en laten u weten wat dan de vervolgstappen zijn.

Moet ik alle gegevens van de bij het geweld betrokken personen melden?

Ja, de naam en contactgegevens van de personen die bij het geweld waren betrokken. Van de zorgverleners en andere medewerkers van de zorgaanbieder ook de functie.

Documenten:

Brochure: Het mag niet, het mag nooit