Suïcide of suïcidepoging melden (ggz)

Er zijn twee categorieën suïcides en suïcidepogingen met ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt die binnen de geestelijke gezondheidszorg, een psychiatrische universiteitskliniek (PUK), een psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis (PAAZ) en binnen de verslavingszorg, op casusniveau moeten worden gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ):

  1. Kwaliteit van zorg: calamiteit.

  2. Gedwongen zorg en/of vrijheidsbeperkende maatregel.

Lees meer over hoe we verwachten dat u per categorie bij ons meldt:

Kwaliteit van zorg: calamiteit

Een suïcide of suïcidepogingen met ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg is een calamiteit. Deze moet u bij IGJ melden als calamiteit  op basis van artikel 11 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Een calamiteit kunt u melden via dit formulier.

In de ‘Handreiking uniforme meldingsroute suïcides en suïcidepogingen met ernstig letsel; GGz Nederland e.a. (2011)’ (PDF, 358 kB) wordt 'betrekking op de kwaliteit van de zorg' vertaald als ‘tekortkomingen in de kwaliteit van de zorg’. De handreiking beschrijft de volgende situaties:

  • Onvoldoende risicotaxatie en/of toezicht op de cliënt.
  • Onvoldoende volgen van multidisciplinaire behandelrichtlijnen, waaronder de MDR diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.
  • Onvoldoende overdracht, communicatie en/of samenwerking in de keten.
  • Onvoldoende volgen professioneel statuut en/of interne richtlijnen en procedures.
  • Gedwongen zorg en/of vrijheidsbeperkende maatregel.

Gedwongen zorg en/ of vrijheidsbeperkende maatregel

Suïcides en suïcidepogingen met ernstig schadelijk gevolg van patiënten, bij wie sprake is van gedwongen opname en/ of zorg op basis van de Wet Bopz, de Wvggz, een justitiële strafrechtelijke maatregel of een vrijheidsbeperkende maatregel anderszins.

Dit is een andere melding op basis van artikel 8.15 van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz. Deze kunt u bij IGJ melden via dit formulier.

Na melding verzoeken we de melder om onderzoek te doen en een rapportage op te stellen. Als melder kunt u de rapportage opstellen met het Format melding suïcide of suïcidepoging met ernstig schadelijk gevolg voor cliënten met gedwongen zorg/behandeling en/of vrijheidsbeperking april 2011, geactualiseerd juni 2016.

Ook tekortkomingen in de kwaliteit van zorg?

Is er naast gedwongen zorg ook sprake van tekortkomingen in de kwaliteit van zorg? Dan dient u de suïcide of suïcidepoging als een calamiteit te melden zoals hierboven beschreven.

Waarom deze aparte meldcategorie

Cliënten met gedwongen zorg verdienen extra rechtsbescherming en toezicht. Daarom heeft de overheid met GGZ Nederland in 2011 afgesproken om een suïcide of suïcidepoging met ernstig schadelijk gevolg voor de cliënt bij deze categorie altijd bij IGJ te melden. Dit houdt verband met de toezichthoudende verantwoordelijkheid van de overheid. In de Wet Bopz en de Wvggz  is namelijk geen meldplicht opgenomen voor cliënten die in zorg zijn onder de Wet Bopz of de Wvggz en een suïcide plegen of een suïcidepoging doen met ernstig schadelijk gevolg. Waar de overheid verplichte zorg oplegt, heeft zij een verantwoordelijkheid in het toezicht op de uitvoering van deze zorg. Dit is onder andere vastgelegd in artikel 63, lid 1 van de Wet Bopz en in artikel 13:1, lid 1 van de Wvggz.

Meldingstermijnen

Meer informatie over meldingstermijnen vindt u in de brochure 'Calamiteiten melden aan de inspectie'.