Suïcide of suïcidepoging melden (ggz)

In de volgende 3 situaties moet een suïcide of suïcidepoging met ernstig schadelijk gevolg worden gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ):

  1. Kwaliteit van zorg: calamiteit
  2. Verplichte zorg en/of vrijheidsbeperkende maatregel
  3. Suïcides van cliënten die op grond van de Jeugdwet hulp ontvangen (Jeugd ggz is jeugdhulp in de zin van de Jeugdwet)

Lees meer over hoe we verwachten dat u per situatie bij ons meldt:

Kwaliteit van zorg: calamiteit

Een suïcide of suïcidepoging met ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, is een calamiteit. Deze moet u bij IGJ melden als calamiteit op basis van artikel 11 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 

In de Handreiking uniforme meldingsroute suïcides en suïcidepogingen met ernstig letsel (GGz Nederland) wordt 'betrekking op de kwaliteit van de zorg' vertaald als ‘tekortkomingen in de kwaliteit van de zorg’. De handreiking beschrijft de volgende situaties als mogelijke tekortkoming in de kwaliteit van de zorg:

  • Onvoldoende risicotaxatie en/of toezicht op de cliënt.
  • Onvoldoende volgen van multidisciplinaire behandelrichtlijnen, waaronder de MDR diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.
  • Onvoldoende overdracht, communicatie en/of samenwerking in de keten.
  • Onvoldoende volgen professioneel statuut en/of interne richtlijnen en procedures.

Verplichte zorg en/of vrijheidsbeperkende maatregel

Een suïcide of suïcidepoging met ernstig schadelijk gevolg van cliënten die verplichte zorg kunnen ontvangen op basis van de Wet verplichte ggz (Wvggz), een justitiële strafrechtelijke maatregel of een andere vrijheidsbeperkende maatregel, dient u te melden. ‘Verplichte zorg’ werd eerder ‘gedwongen zorg’ genoemd. Het hebben van een zorgmachtiging of crisismaatregel is leidend. Ook als de verplichte zorg niet is ingezet, dient er wél gemeld te worden.

Dit is een ‘Andere melding’ op basis van artikel 25 van de Wkkgz en artikel 8.15 van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz. U kunt een 'Andere melding' digitaal aan ons doorgeven via het meldformulier. U vindt het meldformulier op de pagina Melden en aanvragen voor professionals onder het kopje 'Doe een melding over gezondheidszorg'.

Na melding verzoeken we de melder om onderzoek te doen en een rapportage op te stellen. Zij kunnen de rapportage opstellen met het Format Andere melding suïcide(poging) met verplichte zorg.

Ook tekortkomingen in de kwaliteit van zorg?

Is er naast een zorgmachtiging of crisismaatregel ook sprake van tekortkomingen in de kwaliteit van zorg? Dan dient u de suïcide of suïcidepoging als een calamiteit te melden, zoals hierboven beschreven.

Waarom deze aparte meldcategorie?

Cliënten bij wie de beslissing is genomen dat verplichte zorg kan worden ingezet, verdienen extra rechtsbescherming en toezicht. In de Wvggz is geen meldplicht opgenomen voor cliënten die zorg ontvangen die vallen onder deze wet, en suïcide plegen of een suïcidepoging doen met ernstig schadelijk gevolg. Waar de overheid verplichte zorg oplegt, heeft zij een verantwoordelijkheid in het toezicht op de uitvoering van deze zorg. Dit staat onder andere in artikel 13:1, lid 1 van de Wvggz.

Daarom spraken de overheid en GGZ Nederland (nu: De Nederlandse ggz) in 2011 af dat een suïcide of suïcidepoging met ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt die verplichte zorg kan ontvangen, altijd bij IGJ moet worden gemeld.

Suïcides van cliënten die op grond van de Jeugdwet hulp ontvangen

Op grond van de Jeugdwet is Jeugd-ggz aan te merken als jeugdhulp. De inspectie wil naast de verplichte meldingen zoals deze in de wet omschreven staan, in alle gevallen suïcides gemeld krijgen van cliënten die op grond van de Jeugdwet hulp ontvangen. Ook als na onderzoek blijkt dat er geen relatie is tussen de suïcide en de kwaliteit van de geboden jeugdhulp. Zie voor meer informatie de Leidraad Meldingen Jeugd.

De meldingen op grond van de Jeugdwet worden behandeld door de Commissie Meldingen Jeugd. Deze commissie is een samenwerkingsverband tussen IGJ en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Meer informatie vindt u hier.

Meldingstermijnen

Meer informatie over meldingstermijnen vindt u in de brochure 'Calamiteiten melden aan de inspectie'.