Melden ontslag na disfunctioneren

Ontslaat u een zorgverlener wegens ernstig tekortschieten in het functioneren? Dan bent u verplicht dit te melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ) in artikel 11, eerste lid, aanhef en onder c. Hieronder vindt u een toelichting.

Hoe kan ik ontslag wegens disfunctioneren melden?

U kunt uw melding doen via het digitale formulier voor verplichte meldingen. Om te kunnen inloggen in dit meldingenformulier heeft u een vestigingsnummer nodig. Dat is het nummer waarmee de vestiging waarover u wilt melden staat ingeschreven in het handelsregister. Wilt u liever eerst de vragen doorlezen? Bekijk dan dit overzicht.

U kunt het vestigingsnummer vinden op de website van de Kamer van Koophandel. Zorginstellingen moeten er zelf voor zorgen dat hun gegevens in het handelsregister juist en actueel zijn.

Wat wordt bedoeld met ontslag wegens disfunctioneren?

Van ontslag wegens disfunctioneren is sprake wanneer u vindt dat een zorgverlener ernstig tekort is geschoten in zijn functioneren. En u om die reden de overeenkomst met hem heeft opgezegd of niet heeft voortgezet. Het maakt daarbij niet uit wat de aard van de overeenkomst was, bijvoorbeeld een arbeidscontract, een samenwerkingsovereenkomst of een opdracht.

Ook als de zorgverlener zelf de samenwerking beëindigt wegens geconstateerd ernstig tekortschieten, bent u verplicht te melden bij de inspectie.

Of er een vaststellingsovereenkomst wordt gesloten, is voor de meldplicht niet van belang. De meldplicht geldt altijd direct na de mededeling dat u niet verder wilt met de zorgverlener wegens disfunctioneren.

Waar moet ik aan denken bij ‘ ernstig tekortschieten in het functioneren’?

Dat hangt af van de feiten en van uw eigen beoordeling. Meldt u in elk geval als u van mening bent dat:

 •  Er sprake is van een situatie die voor de veiligheid van cliënten of de zorg een ernstige bedreiging kan betekenen.
 • Als u aanwijzingen heeft dat de zorgverlener mogelijk strafbare feiten heeft gepleegd.
 • Als u aanwijzingen heeft dat lichamelijke of psychische ziekte of verslaving een rol speelt in het ernstig tekortschieten van de zorgverlener.

Binnen welke termijn moet ik melden?

Een ontslag wegens disfunctioneren moet u binnen drie werkdagen melden nadat u het ontslag heeft aangezegd aan de zorgverlener, of nadat de zorgverlener zelf ontslag heeft genomen.

Wat gebeurt er nadat ik heb gemeld?

Nadat u uw melding heeft gedaan ontvangt u van de inspectie een automatische ontvangstbevestiging. Vervolgens start de inspectie een onderzoek. Daarbij kan zij de betrokken zorgverlener uitnodigen voor een gesprek.

Wanneer is het onderzoek afgerond?

Het onderzoek wordt afgesloten als de inspectie van oordeel is dat:

 • er geen sprake is van een ernstige bedreiging voor de veiligheid van cliënten;
 • er ten aanzien van de betrokken zorgverlener sprake is van een ernstige bedreiging voor de veiligheid van cliënten of van de zorg en een rapport met deze conclusie is vastgesteld.

Wat kan een beroepsbeoefenaar, over wie gemeld is, verwachten?

Een instelling die een medewerker ontslaat wegens geweld in de zorgrelatie en/of disfunctioneren, is wettelijk verplicht dit aan de inspectie te melden. In het Uitvoeringsbesluit van de Wkkgz is beschreven hoe deze verplichte meldingen moeten worden behandeld.

Na ontvangst van de melding stelt de inspectie een onderzoek in: is een maatregel nodig omdat de veiligheid of gezondheid van cliënten in gevaar is? De inspectie verzamelt informatie, kan relevante dossiers inzien en externe expertise inschakelen.

 • Contact met de bij de melding betrokken personen
  De inspectie kan een (ex-)medewerker uitnodigen voor een gesprek of diegene schriftelijk vragen stellen. Een van de vragen aan de (ex-)medewerker is: kunt u beschrijven welke gebeurtenissen hebben geleid tot de melding en hoe denkt u zelf over wat er is gebeurd? De medewerker kan dan uitleggen hoe hij/zij de gebeurtenis ziet in het kader van zijn/haar beroepsuitoefening.

  De inspectie wil ook weten hoe een (ex-)medewerker na een gebeurtenis verder gaat. Blijft de medewerker zijn beroep uitoefenen? En als dat zo is: hoe gaat deze medewerker zijn/haar professionele functioneren zó verbeteren dat er niet opnieuw iets mis gaat?

  De inspectie spreekt in sommige gevallen ook met de betrokken patiënt of andere betrokkenen.
   
 • Het oordeel van de inspectie
  Op basis van de verzamelde informatie toetst de inspectie of een (ex-)medewerker een ernstig risico vormt voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Uiteindelijk komt de inspectie tot een eindoordeel. Afhankelijk van het eindoordeel kan de inspectie een maatregel opleggen, zoals het voorleggen van het professioneel handelen aan de tuchtrechter in het geval de betrokken zorgverlener is geregistreerd in het BIG-register of het SKJ-register.

  Als de inspectie vindt dat er sprake is van een situatie die voor de veiligheid van cliënten of de zorg een ernstige bedreiging kan betekenen, plaatst zij een aantekening bij de betrokken medewerker in het register als bedoeld in artikel 25 Wkkgz en artikel 8.28 van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz. Werkgevers hebben een vergewisplicht; zij kunnen bij de inspectie achterhalen of een medewerker een aantekening heeft. Deze aantekening bevat identificerende gegevens van de (ex-)medewerker (niet over de inhoud van het inspectie onderzoek) en de datum van vaststelling van het inspectierapport. Deze aantekening blijft vijf jaar na het vaststellen van het inspectierapport in het register staan.

  Onder meer vanwege de gestelde onderzoekstermijnen en uit zorgvuldigheidsoverwegingen neemt het inspectieonderzoek vaak meerdere maanden tot een jaar in beslag.