Melding van geweld door een cliënt tegen een derde

Melding van geweld door een cliënt tegen een derde

De inspectie vindt het belangrijk dat zorgaanbieders incidenten en calamiteiten herkennen, erover praten en ervan leren. Zo kunnen we de zorg verbeteren en de best mogelijke zorg bieden: goede en veilige zorg voor iedereen. Een melding doen van geweld door een cliënt tegen een derde, helpt hierbij. Op deze pagina verduidelijkt de IGJ waarom, wanneer en hoe zorgaanbieders deze melding kunnen doen.

De IGJ wil een melding krijgen van geweld door een cliënt tegen een derde. Aanbieders in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de gehandicaptenzorg kunnen deze melding doen.

Niet alle ernstige gebeurtenissen in de zorg zijn incidenten of calamiteiten volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Bijvoorbeeld als een cliënt geweld gebruikt tegen een ‘derde’. Dit kan een burger zijn: iemand van buiten de zorg of iemand op straat. Maar dit kan ook een zorgverlener in de instelling zijn, die niet betrokken is bij de behandeling. 

De gevolgen van het geweld kunnen voor deze derde heel ernstig en schadelijk zijn. Vaak zijn er ook gevolgen voor de cliënt zelf. Bijvoorbeeld psychische schade of juridische gevolgen zoals een aanhouding, rechtszaak of gevangenisstraf. Geweldsincidenten kunnen ook invloed hebben op (andere) zorgverleners, de zorgaanbieder en de samenleving. Daarnaast hebben de media vaak aandacht voor geweldsincidenten.

Waarom melden bij de IGJ

Geweld van een cliënt tegen een derde met een ernstig schadelijk gevolg is een ernstige gebeurtenis. Daarom vindt de inspectie het belangrijk dat zorgaanbieders dit melden. Mogelijk zijn er (indirecte) gevolgen of risico’s voor de veiligheid van cliënten of de zorg. Of is de gebeurtenis ontstaan omdat de kwaliteit van de zorg niet goed (genoeg) is. 

Zorgaanbieders zijn niet wettelijk verplicht om deze geweldsincidenten te melden bij de IGJ. Maar in het belang van goede en veilige zorg, beveelt de IGJ dit wel aan. De IGJ kan zorgaanbieders helpen om te leren van de gebeurtenis en om te verbeteren. De bredere blik van de IGJ en de ervaring met dit soort en andere meldingen, dragen hieraan bij.

Als de media belangstelling krijgen voor de gebeurtenis, kan de zorgaanbieder laten weten dat er onderzoek wordt gedaan. En ook dat hij de gebeurtenis bij de IGJ heeft gemeld.

Wat zijn meldenswaardige geweldsincidenten

Meldenswaardig zijn alle incidenten waarbij de cliënt bij een derde ernstig letsel veroorzaakt. Bijvoorbeeld ernstige verwondingen waarvoor medische behandeling nodig is, blijvend letsel of een overlijden.
Denk hierbij aan een cliënt die met psychotische verschijnselen in een zorginstelling is opgenomen en tijdens verlof een ernstig gewelddelict pleegt of een voorbijganger doodt. Of een cliënt met een beperking die binnen een instelling een zorgverlener neersteekt. Ook verkrachting en ernstige brandstichting door een cliënt, waarbij een derde is betrokken, zijn meldenswaardig.

Hoe kunt u melden

Geweld door een cliënt tegen een derde met een ernstig schadelijk gevolg, meldt u bij de IGJ als een andere melding. Het begrip ‘andere melding’ komt uit de Wkkgz. Deze meldingen zijn niet verplicht, maar gaan wel over dingen waarop de inspectie toezicht houdt. Inspecteurs bekijken of de situatie een ernstig risico voor de veiligheid van cliënten of de zorg is.

Vervolg

Inspecteurs beoordelen uw melding. Zij bepalen of de IGJ de gebeurtenis nader wil onderzoeken en kunnen u daarom extra informatie vragen. Na uw melding krijgt u binnen 4 weken schriftelijk bericht. Meestal vragen wij u om het geweldsincident zelf te onderzoeken volgens de richtlijn calamiteitenrapportage.  Ook als het geen calamiteit is. Deze richtlijn helpt u namelijk goed en uitgebreid onderzoek te doen. Soms vragen wij ook om een onafhankelijke voorzitter voor het onderzoek.