De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en privacy. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. Onderaan deze pagina vindt u ons privacybeleid. Hierin leggen we uit hoe we uw privacy zo goed mogelijk beschermen.

De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Verordening helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld.

Verwerking persoonsgegevens

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting bewaakt en bevordert de veiligheid en kwaliteit van gezondheidszorg en de jeugdhulp. Om toezicht te kunnen houden, moeten we als inspectie ook persoonsgegevens verwerken. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld iemands naam, adres en telefoonnummer. Soms moeten we ook gevoelige persoonsgegevens verwerken, zoals iemands medische gegevens. Dat noemen we bijzondere persoonsgegevens.

Welke gegevens verwerken we?

We verwerken de volgende gegevens:

 • Algemene persoonsgegevens
 • Bijzondere persoonsgegevens
 • Politiegegevens
 • Gegevens die we krijgen van het Openbaar Ministerie om goed toezicht te kunnen houden

Uitwisseling van gegevens

De uitvoering van de wettelijke taak kan met zich meebrengen dat IGJ gegevens, inclusief uw persoonsgegevens, deelt met andere organisaties. Dit gebeurt op basis van een wettelijke grondslag.

Informatie over gegevensverwerking

IGJ informeert u in beginsel als we gegevens van u gaan verwerken. In de volgende gevallen informeert het ministerie u niet:

 • U heeft zelf uw persoonsgegevens verstrekt aan het ministerie.
 • U weet al welke persoonsgegevens het ministerie van u heeft.
 • Het aantal te informeren personen is zo groot dat individueel informeren te veel tijd en middelen kost.

Beveiliging persoonsgegevens

IGJ zorgt voor passende beveiliging van uw persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

IGJ bewaart uw persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Uw rechten

 1. U heeft recht op informatie.
 2. U heeft recht op inzage.
 3. U heeft recht op correctie (rectificatie en aanvulling).
 4. U heeft recht op beperking van de verwerking.
 5. U heeft het recht om vergeten te worden (vergetelheid).

Wilt u gebruikmaken van één of meer van uw privacyrechten? Dan kunt u bij ons een AVG-verzoek indienen. U kunt dat online doen of schriftelijk.

Functionaris voor Gegevensbescherming

IGJ heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming. Deze persoon controleert of wij ons privacybeleid en beveiligingsbeleid goed uitvoeren. De functionaris is onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Heeft u een vraag voor de Functionaris voor Gegevensbescherming? Stuur dan een e-mail naar de functionaris. U kunt ook een brief sturen naar het volgende adres:

 • Functionaris voor de Gegevensbescherming
  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Bestuurlijke en Politieke Zaken
  Postbus 20350
  2500 EJ Den Haag.