Fysiotherapie

Fysiotherapie is een paramedische discipline die zich bezighoudt met het bewegingsapparaat van de mens. Binnen de fysiotherapie zijn er meerdere  erkende specialisaties, waarvan de manuele therapie en de kinderfysiotherapie de grootste groep zijn. Lees meer over het toezicht op fysiotherapie.

Waar moet fysiotherapie aan voldoen?

De belangrijkste wetten voor fysiotherapeuten (praktijken) zijn:

  • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
  • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
  • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is de overkoepelende vereniging voor fysiotherapeuten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gebruikt de richtlijnen van de KNGF in het toezicht.

Hoe houdt IGJ toezicht op fysiotherapie?

De inspectie ziet erop toe dat fysiotherapeuten zich houden aan geldende wetgeving en (veld)normen. Het uitgangspunt van ons toezicht is gezond vertrouwen: we gaan ervan uit dat de zorgaanbieder intrinsiek gemotiveerd is om veilige en goede zorg te leveren.

Binnen fysiotherapie zien we vooral toe op basis van meldingen. Bijvoorbeeld:

In de meeste gevallen vragen we aan de zorgaanbieder om zelf onderzoek te doen naar aanleiding van de melding. In dit onderzoek moet onder andere aandacht worden besteed aan spiegeling van de gebeurtenissen aan geldende beroepsnormen en aan leerpunten en verbetermaatregelen. Belangrijk in de beoordeling van het onderzoeksrapport door de inspectie is dat de zorgverlener zich toetsbaar op stelt en dat van eventuele fouten wordt geleerd.

In sommige gevallen voeren wij een eigen onderzoek uit. Bijvoorbeeld als het onderzoek niet voldoet aan de eisen die de inspectie stelt. Het kan daarbij voorkomen dat de zorgaanbieder dan wordt uitgenodigd voor een gesprek op het kantoor van de inspectie in Utrecht. De inspectie kan ook een bezoek aan de praktijk van de zorgaanbieder brengen.

Aandachtsgebieden in toezicht fysiotherapie

In het toezicht op fysiotherapeuten letten we extra op de volgende onderwerpen.

Manuele therapie hoog cervicaal

Een melding over een calamiteit na manuele therapie hoog cervicaal (manipulatie of mobilisatie) wordt door de inspectie altijd onderzocht. Het uitgangspunt voor het toezicht is de beroepsnorm over hoog cervicale therapie.

Zorgnetwerk rondom patiënt

Een van onze speerpunten is het toezicht op zorgnetwerken rond de patiënt thuis. Vanuit patiëntperspectief kijken we naar de manier waarop de samenwerking tussen de verschillende zorgprofessionals en organisaties verloopt. Ook kijken we naar de samenhang in de zorg, behandeling en ondersteuning.

Fysiotherapeuten maken steeds vaker deel uit van zo’n netwerk om zo een samenhangend aanbod van zorg te leveren. Daarin werken zij bijvoorbeeld samen met het ziekenhuis, de huisarts, de ergotherapeut, de logopedist en/of de diëtist.

Meer over hoe de inspectie hierop toezicht houdt is te vinden onder Netwerken zorg thuis.

Signaleren van disfunctioneren

Als een zorgverlener zijn werk voor langere tijd niet meer goed en veilig doet, dan spreken we van disfunctioneren. Disfunctioneren kan bijvoorbeeld te maken hebben met alcohol- of drugsgebruik of komen door overbelasting, zowel privé als op het werk. Het is belangrijk dat zorgverleners samen met collega’s dit soort problemen proberen te erkennen en te bespreken. Wanneer er sprake is van mogelijk disfunctioneren of ontslag wegens disfunctioneren zal de inspectie hiernaar onderzoek doen. Zie ook het KNMG-dossier ‘Optimaal functioneren’.

Signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht alle zorgaanbieders een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling vast te stellen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verstrekt hiervoor een basismodel. Zie ook meer over het toezicht op de meldcode

Bij een tuchtuitspraak

IGJ ontvangt op grond van de Wet BIG een afschrift van alle uitspraken van de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, waarbij een maatregel is opgelegd.

Naar aanleiding van zo’n uitspraak kunnen wij de zorgverlener verzoeken om schriftelijk of in een gesprek te reflecteren op zijn handelswijze. We willen vooral weten wat de zorgverlener heeft geleerd en wat hij in de toekomst anders zal doen om herhaling te voorkomen.

Toezicht op melden

Voor de inspectie zijn meldingen over gebeurtenissen waarbij iets mis is gegaan in de zorg een belangrijke bron van informatie. En voor u als zorgaanbieder, een belangrijk hulpmiddel om te leren van wat er mis is gegaan. En de kans te verkleinen dat dit nog een keer gebeurt.

Ga voor informatie over melden en een overzicht van alle meldingen naar ‘Melden voor professionals’. Of ga direct naar:

Aanvulling melden fysiotherapeuten

Is er over u gemeld? En besluiten we deze melding te onderzoeken? In dat geval vragen wij u altijd om uw kant van de zaak te belichten, hoor en wederhoor.  Meer informatie over de afhandeling van een melding vindt u in het portaal Melden als Professional. Belangrijk voor het oordeel van de inspectie is dat de zorgverlener zich toetsbaar op stelt en dat van eventuele fouten wordt geleerd. Zie ook het onderwerp ‘Leren van calamiteiten’.