Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. Zorgaanbieders zijn zorginstellingen, maar ook solistisch werkende zorgverleners.

De wet waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving van de Wkkgz.

De Wkkgz op hoofdlijnen

  • De patiënt heeft recht op informatie over onder meer de prestaties van zorgaanbieders, zodat hij een goede keuze kan maken tussen zorgaanbieders (bijvoorbeeld over hoe vaak een arts een bepaalde operatie heeft gedaan).
  • Medische missers en fouten (incidenten) moeten verplicht aan de patiënt of cliënt gemeld worden en opgenomen in het medisch dossier.
  • Zorgaanbieders zijn verplicht de achtergrond en het (arbeids)verleden te checken van nieuwe zorgverleners die bij hen in dienst komen of met wie zij in een georganiseerd verband gaan samenwerken.
  • Zorgverleners maken gebruik van een veilige omgeving om incidenten te melden en te evalueren.
  • Zorgaanbieders zijn verplicht een ontslag wegens ernstig disfunctioneren van een zorgverlener te melden bij de IGJ.
  • Klachten worden door de IGJ transparant en informeel afgehandeld met behulp van een klachtenfunctionaris.
  • Zorgaanbieders moeten binnen 6 weken een beslissing nemen over een klacht.
  • Zorgaanbieders zijn aangesloten bij een erkende geschilleninstantie die bindende uitspraken doet en schadevergoeding kan toekennen.

Ook cosmetische behandelingen en alternatieve zorg

Bijna alle vormen van zorg vallen onder de nieuwe wet. Naast de gewone zorg, zoals huisartsenzorg, fysiotherapie, ziekenhuiszorg en ouderenzorg, geldt de wet ook voor de aanbieders van bijvoorbeeld cosmetische behandelingen of alternatieve zorg. Daarmee is deze groep van ruim 40.000 zorgaanbieders voor het eerst onder een wettelijk kwaliteits- en klachtenregime gebracht. Hierdoor krijgt de IGJ de mogelijkheid beter toezicht te houden op deze sectoren en in te grijpen bij misstanden.

Verplichte meldingen bij IGJ

Zorgaanbieders zijn op grond van de Wkkgz verplicht om een aantal situaties zo snel mogelijk bij de IGJ te doen. Het gaat om: