Jeugdhulpaanbieders: melden geweld

Jeugdhulporganisaties, gecertificeerde instellingen, de Veilig Thuis organisaties en de Raad voor de Kinderbescherming zijn volgens de Jeugdwet verplicht om geweld bij de inspectie te melden.

Hier vindt u het meldformulier en alle informatie over melden: wanneer moet ik melden, wat moet ik melden en wie behandelt de melding?

Meldformulieren Meldingen Jeugd

U kunt geweld melden door in te loggen en het Meldformulier Meldingen Jeugd in te vullen. Heeft u (nog) geen inlogcode? Dan kunt u zich hier registreren of uw aanmeldgegevens wijzigen: Registratieformulier nieuwe instellingen.

Hoe snel na een gebeurtenis moet u een verplichte melding doen?

De wet geeft aan dat u “onverwijld” moet melden. Volgens de Leidraad Meldingen Jeugd is dit binnen 3 werkdagen.

Als u twijfelt kunt u ook besluiten eerst zelf te onderzoeken. U heeft daar volgens de Leidraad Meldingen Jeugd maximaal 6 weken de tijd voor.
Ontdekt u tijdens dit onderzoek dat het gaat om geweld dat u verplicht moet melden? Dan moet u dat binnen 3 werkdagen na uw conclusie aan de inspectie melden. Weet u na het onderzoek nog steeds niet zeker of u het geweld verplicht moet melden? Dan adviseert de inspectie u de gebeurtenis wel te melden bij de inspectie.

Wat staat er in de wet over het gebruik van geweld?

In de wet staat omschreven welke ernstige gebeurtenissen u verplicht moet melden. Zoals geweld binnen een hulpverleningssituatie.

Jeugdwet, artikel 1.1: ‘Geweld bij de verlening van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering:
Lichamelijk geweld jegens een jeugdige of een ouder, of bedreiging daarmee, door iemand die werkzaam is voor de jeugdhulpaanbieder of een gecertificeerde instelling, of door iemand die werkzaam is voor een rechtspersoon die in opdracht van de aanbieder of gecertificeerde instelling jeugdhulp verleent of door een andere jeugdige of ouder met wie de jeugdige of ouder gedurende het etmaal of een dagdeel bij de aanbieder verblijft.’

Wat betekent dat?
De wet bedoelt met deze tekst dat jeugdhulpaanbieders professioneel horen te handelen in de zorg. Dat betekent dat zij zelf geen geweld gebruiken op hun werk. En dat zij ervoor zorgen dat kinderen en ouders onderling óók geen geweld gebruiken binnen de hulpverleningssituatie.

Melden geweld door jeugdhulpverleners tegen kinderen of ouders

Jeugdhulpaanbieders mogen geen geweld gebruiken tegen de kinderen die ze hulp bieden. En ook geen geweld tegen de ouders van die kinderen. Geweld is niet alleen fysiek geweld, maar ook seksueel grensoverschrijdend gedrag of psychisch geweld. Er staat niet in de wet dat alleen ernstig geweld verplicht gemeld moet worden. Elke vorm van geweld door een hulpverlener tegen cliënten moet altijd gemeld worden.

Melden onderling geweld tussen kinderen (en ouders) in een hulpverleningssituatie

Jeugdhulpverleners moeten ervoor zorgen dat binnen de hulpverleningssituatie kinderen en ouders geen geweld gebruiken tegen elkaar.
Maar niet alle geweld tussen jeugdige cliënten moet verplicht gemeld worden. Jeugdigen cliënten met problemen kunnen onder omstandigheden heftig op elkaar reageren. Dat ze samen hulp krijgen, betekent niet dat hun gedrag onderling onmiddellijk verbetert. Jeugdhulpaanbieders hoeven dus niet iedere scheldpartij te melden. Daar zijn beleidsregels voor opgesteld. De beleidsregels geven aan wanneer u geweld tussen cliënten onderling in een hulpverleningssituatie verplicht moet melden.
Het gaat hier om geweld tussen kinderen en/of ouders binnen de hulpverleningssituatie. Als een kind op een leefgroep woont en op school vecht met een klasgenoot hoeft u dat niet verplicht te melden.

Melden seksueel experimenteergedrag en seksueel geweld

Niet elk seksueel experimenteergedrag tussen jeugdige cliënten moet verplicht gemeld worden. Dat hangt af van de aard van het geweld. Het Vlaggensysteem (Kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik, 2013) is een manier om seksueel gedrag te beoordelen. En te bepalen wat gezond seksueel gedrag is en wat grensoverschrijdend gedrag is. Komt het bij de beoordeling tot een rode of zwarte vlag? Dan is er volgens de inspectie spraken van seksueel geweld dat u verplicht moet melden.
Twijfelt u over wat er precies gebeurd is? Dan heeft u 6 weken de tijd om zelf te onderzoeken of er werkelijk iets heel ernstigs is gebeurd. Bijvoorbeeld door taxatiegesprekken met de betrokken jongeren te voeren.
Er zijn ook meldingen van een vermoeden van seksueel geweld. Soms willen melders een melding intrekken wanneer zij niet kunnen bewijzen dat het gebeurd is. De Commissie Meldingen Jeugd vindt dat wanneer het vermoeden blijft bestaan na een taxatiegesprek, er toch een intern onderzoek moet volgen. Namelijk een onderzoek naar de kwaliteit van de hulp aan beide cliënten voorafgaand aan, tijdens en na de gemelde gebeurtenis.

Commissie Meldingen Jeugd behandelt de meldingen

De Commissie Meldingen Jeugd behandelt de verplichte meldingen binnen het jeugddomein. Deze commissie is een samenwerkingsverband tussen IGJ en de Inspectie Justitie en Veiligheid.
De commissie onderzoekt en beoordeelt de meldingen en besluit of er reden is om deze uitgebreider te onderzoeken. Dit onderzoek kan op verschillende manieren plaatsvinden.
IGJ werkt ook samen met Inspectie van het Onderwijs en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid als daar aanleiding voor is.

Intern onderzoek

Na de melding van geweld volgt in de meeste gevallen het verzoek aan de melder om een intern onderzoek te doen.