Jeugdhulpaanbieders: melden geweld

Op deze pagina vindt u informatie over hoe u geweld kunt melden, wanneer u moet melden en wie de melding behandelt. 

Jeugdhulporganisaties, gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis organisaties en de Raad voor de Kinderbescherming zijn volgens de Jeugdwet verplicht om geweld bij de inspectie te melden.

Hoe moet u geweld melden?

U kunt geweld melden door het Meldformulier Meldingen Jeugd in te vullen.

Aanvragen inlogcode

Om te melden heeft u een inlogcode nodig. Heeft u (nog) geen inlogcode, bijvoorbeeld omdat u een nieuwe aanbieder van jeugdhulp bent? U kunt zich registreren of uw aanmeldgegevens wijzigen via: Aanvragen inlogcode meldingen Jeugd

Wat is geweld volgens de wet?

Jeugdwet, artikel 1.1: ‘Geweld bij de verlening van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering:
Lichamelijk geweld jegens een jeugdige of een ouder, of bedreiging daarmee, door iemand die werkzaam is voor de jeugdhulpaanbieder of een gecertificeerde instelling, of door iemand die werkzaam is voor een rechtspersoon die in opdracht van de aanbieder of gecertificeerde instelling jeugdhulp verleent of door een andere jeugdige of ouder met wie de jeugdige of ouder gedurende het etmaal of een dagdeel bij de aanbieder verblijft.’

Wat betekent dat?

Met lichamelijk geweld wordt niet alleen fysiek geweld bedoeld, maar ook seksueel grensoverschrijdend gedrag of psychisch geweld. Elke vorm van geweld volgens bovenstaande beschrijving moet gemeld worden. Bij het onderdeel 'Wanneer hoeft u geweld niet te melden?' leest u wanneer u geweld tussen jeugdigen onderling niet hoeft te melden.

Geweld door hulpverleners

Jeugdhulpaanbieders horen altijd professioneel te handelen in de zorg. Dat betekent dat zij geen geweld gebruiken in de uitvoering van hun werk tegenover jeugdigen en ouders. Elke vorm van geweld door een hulpverlener tegen jeugdigen (en ouders) moet gemeld worden. 

Wanneer moet u geweld melden?

De wet geeft aan dat u “onverwijld” moet melden. Volgens de Leidraad Meldingen Jeugd is dit binnen 3 werkdagen. 

Waar meerdere instellingen betrokken zijn, kan gezamenlijk gemeld worden of een instelling namens anderen. Daarbij is belangrijk dat de directie van de andere instelling laat weten met de melding in te stemmen. Voor de inspectie is het belangrijk dat duidelijk is dat de inhoud van de melding is goedgekeurd door de directeur/bestuurder van de instelling namens wie gemeld is.

Als u twijfelt kunt u ook besluiten eerst zelf te onderzoeken of de gebeurtenis voldoet aan de definitie van geweld volgens de Jeugdwet. U heeft daar maximaal 6 weken de tijd voor. Ontdekt u tijdens dit onderzoek dat het gaat om geweld, dan moet u dit direct melden aan de inspectie. Weet u na de 6 weken onderzoek nog niet zeker of het geweld was? Dan adviseert de inspectie u de gebeurtenis alsnog te melden.

Wanneer hoeft u geweld niet te melden?

Jeugdhulpverleners moeten ervoor zorgen dat binnen de hulpverleningssituatie jeugdigen en ouders geen geweld gebruiken tegen elkaar. Maar niet alle geweld tussen jeugdigen onderling moet verplicht gemeld worden. Jeugdigen met problemen kunnen onder omstandigheden heftig op elkaar reageren. Dat ze samen hulp krijgen, betekent niet dat hun gedrag onderling onmiddellijk verbetert.

Jeugdhulpaanbieders hoeven dus niet iedere scheldpartij te melden. Hier zijn beleidsregels voor opgesteld. De beleidsregels geven aan wanneer u geweld tussen jeugdigen onderling in een hulpverleningssituatie verplicht moet melden. Het gaat hier om geweld tussen jeugdigen en/of ouders binnen de hulpverleningssituatie. Als een jeugdige op een leefgroep woont en op school vecht met een klasgenoot, hoeft u dat niet verplicht te melden.

Melden seksueel experimenteergedrag en seksueel geweld

Niet elk seksueel experimenteergedrag tussen jeugdigen moet verplicht gemeld worden. Dat hangt af van de aard van het geweld. Het Vlaggensysteem (Kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik, 2013) is een methode om seksueel gedrag te beoordelen. En te bepalen wat gezond seksueel gedrag is en wat grensoverschrijdend gedrag is. Komt het bij de beoordeling tot een rode of zwarte vlag? Dan is volgens de inspectie sprake van seksueel geweld dat u verplicht moet melden.

Twijfelt u over wat er precies gebeurd is? Dan heeft u 6 weken de tijd om zelf te onderzoeken of sprake is van geweld dat gemeld moet worden. Bijvoorbeeld door taxatiegesprekken met de betrokken jeugdigen te voeren.

Onderzoek bij vermoeden van seksueel geweld

Er kan ook sprake zijn van een vermoeden van seksueel geweld. Soms willen melders een melding intrekken wanneer zij niet kunnen bewijzen of hetgeen waarover gemeld is daadwerkelijk gebeurd is. De inspectie vindt dat wanneer het vermoeden blijft bestaan na een taxatiegesprek, er toch een intern onderzoek moet volgen. Namelijk een onderzoek naar de kwaliteit van de hulp aan beide jeugdigen voor, tijdens en na de gemelde gebeurtenis.

Commissie Meldingen Jeugd behandelt de meldingen

De Commissie Meldingen Jeugd behandelt de meldingen binnen het jeugddomein. Deze commissie is een samenwerkingsverband tussen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid.

De inspecties werken ook samen met de Inspectie van het Onderwijs, de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Wmo-toezichthouder als daar aanleiding voor is.

Na uw melding ontvangt u bericht met de vervolgprocedure en wat wij van u verwachten. In het algemeen geldt:

  • Als wij een rapport van u verwachten, dan krijgt u hiervoor 8 weken de tijd.
  • Heeft u langer de tijd nodig? Dan kunt u binnen de termijn van 8 weken om uitstel vragen via post@commissiemeldingenjeugd.nl. Geef hierbij de reden aan voor het uitstel en de datum waarop u de rapportage wel kunt aanleveren. U ontvangt van ons een bericht of wij akkoord gaan met het uitstel.
  • Na ontvangst van uw rapport beoordelen de inspecties of er aanleiding is om verder onderzoek naar uw melding in te stellen en wordt u geïnformeerd over ons standpunt. Als uw rapport geen aanleiding geeft tot vragen of verder onderzoek, dan wordt u  schriftelijk geïnformeerd dat de inspecties het dossier van deze melding afsluiten.