Melden over jeugdhulp

Jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis organisaties en de Raad voor de Kinderbescherming moeten geweld en calamiteiten melden.

Het melden van geweld en calamiteiten is verplicht volgens artikel 4.1.8 van de Jeugdwet en artikel 4.2.5. van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).

Het melden van de toepassing van gedwongen medicatie of een andere geneeskundige behandelmethode is verplicht volgens artikel 6.3.2 van de Jeugdwet.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om overige incidenten te melden middels een “andere melding”.

Verder is bepaald dat alle suïcides worden gemeld van cliënten die op grond van de Jeugdwet hulp ontvangen, ook als na onderzoek blijkt dat er geen relatie is tussen de suïcide en de kwaliteit van de geboden hulp.

Commissie Meldingen Jeugd behandelt de meldingen

Alle meldingen die betrekking hebben op zorg aan jeugdigen op grond van de Jeugdwet worden behandeld door de Commissie Meldingen Jeugd. In deze commissie zijn de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid vertegenwoordigd. De Commissie Meldingen Jeugd houdt de regie op de behandeling van de meldingen.

Leidraad meldingen Jeugd

De Leidraad Meldingen Jeugd is de basis voor de behandeling van verplichte- en andere meldingen binnen de jeugdhulp door de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie. De leidraad is bedoeld voor organisaties en solistisch werkende jeugdhulpverleners die calamiteiten en geweld moeten melden op grond van de wet.