Melden over jeugdhulp

Er zijn twee soorten meldingen mogelijk bij de inspectie: verplichte meldingen en niet-verplichte meldingen. Zorgaanbieders zijn verplicht een aantal zaken te melden bij IGJ. Daarnaast kunnen zij andere meldingen doen. Andere meldingen, zijn meldingen die niet verplicht zijn maar die wel gaan over zaken waar de inspectie toezicht op houdt en die we graag willen weten. Ook gemeenten, professionals, ouders/verzorgers en andere betrokkenen kunnen meldingen doen bij de inspectie. Hier vind u meer informatie over de soorten meldingen, hoe u kunt (of moet) melden en hoe de inspectie de meldingen behandelt.

Meldingen door burgers

Ouders, verzorgers en andere betrokkenen die een incident, gebeurtenis of situatie willen melden bij de inspectie kunnen contact op nemen met het Landelijk Meldpunt Zorg.

Meldingen door professionals

Calamiteit of geweld melden

Jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis organisaties, de Raad voor de Kinderbescherming en justitiële inrichtingen moeten bijvoorbeeld geweld en calamiteiten verplicht melden.
Het melden van geweld en calamiteiten is verplicht volgens artikel 4.1.8 van de Jeugdwet en artikel 4.2.5. van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).
Meer informatie:
Jeugdhulpaanbieders: melden geweld
Jeugdhulpaanbieders: melden calamiteit

Suïcide melden

Alle suïcides van cliënten, die op grond van de Jeugdwet hulp ontvangen, moeten worden gemeld. Ook als na onderzoek blijkt dat er geen verband is tussen de suïcide en de kwaliteit van de geboden jeugdhulp.
Meer informatie:
Jeugdhulpaanbieders: melden suïcide

Melden gedwongen medicatie

Wanneer gedwongen medicatie wordt toegepast bij een jeugdige in een voorziening voor gesloten jeugdzorg, moet dit gemeld te worden. De Jeugdwet bepaalt in artikel 6.3.2 dat de aanbieder van gesloten jeugdzorg in dat geval verplicht is dit bij de inspectie te melden.
Meer informatie:
Jeugdzorg: melden gedwongen medicatie

Melden over zorg in justitiële jeugdinrichtingen

Als justitiële inrichting moet u bepaalde handelingen verplicht melden bij de inspectie. Het gaat om medische/ geneeskundige handelingen die onder dwang worden toegepast. U moet melden wanneer deze behandeling begint en melden als deze eindigt.
Meer informatie:
Geneeskundige handelingen onder dwang

Andere meldingen door professionals

Jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis organisaties en de Raad voor de Kinderbescherming, gemeenten, en andere betrokken professionals kunnen de inspectie informeren over incidenten, situaties of gebeurtenissen zonder dat dat verplicht is.
Enkele voorbeelden zijn: een situatie die een ernstige bedreiging vormt voor de veiligheid van jongeren of signalen over (mogelijke) fraude.
Meer informatie:
Andere meldingen

Commissie Meldingen Jeugd behandelt de meldingen

Alle meldingen die betrekking hebben op zorg aan jeugdigen op grond van de Jeugdwet worden behandeld door de Commissie Meldingen Jeugd. In deze commissie zijn de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid vertegenwoordigd. De Commissie Meldingen Jeugd houdt de regie op de behandeling van de meldingen.

Leidraad meldingen Jeugd

De Leidraad Meldingen Jeugd is de basis voor de behandeling van verplichte- en andere meldingen binnen de jeugdhulp door de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie. De leidraad is bedoeld voor organisaties en solistisch werkende jeugdhulpverleners die calamiteiten en geweld moeten melden op grond van de wet.