Intern onderzoek na een incident

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) vragen aan degene die een verplichte melding doet om een intern onderzoek te doen. De jeugdhulpaanbieder organiseert daarvoor eerst een interne onafhankelijke onderzoekscommissie. In die onderzoekscommissie zitten deskundigen die niet bij de gebeurtenis betrokken waren. Die commissie onderzoekt de gebeurtenis aan de hand van een aantal eisen: de handvatten. Daardoor kunnen de inspecties het interne onderzoek goed volgen. Zij kunnen zien hoe de conclusies en verbeterpunten tot stand zijn gekomen.

Een intern onderzoek laat zien of een jeugdhulpverlener professioneel kan oordelen over zijn eigen handelen. Het interne onderzoek moet uiteindelijk duidelijke verbeterpunten noemen. Verbeteringen die ervoor zorgen dat het risico op herhaling van eenzelfde soort gebeurtenis klein wordt.

De Leidraad Meldingen Jeugd beschrijft hoe de inspectie verplichte- en andere meldingen binnen de jeugdhulp behandelt. Deze leidraad is er voor organisaties en zelfstandig werkende jeugdhulpverleners die calamiteiten en geweld verplicht moeten melden.

Handvatten voor de uitvoering van een verplicht intern onderzoek 

IGJ en de Inspectie Justitie en Veiligheid hebben handvatten geschreven voor de uitvoering van een verantwoord intern onderzoek. Instellingen die een verplichte melding doen moeten deze handvatten gebruiken. De inspectie geeft aan welke handvatten voor hun situatie geschikt zijn:
 

Kwaliteit van niet verplichte interne onderzoeken

Een goede onderzoeksmethode kan laten zien wat de echte oorzaken zijn van een gebeurtenis. Dat is niet alleen zo bij verplichte meldingen. Ook bij minder ernstige gebeurtenissen (incidenten) kan intern onderzoek laten zien welke maatregelen een ongewenste gebeurtenis kunnen voorkomen. Interne onderzoeken zijn altijd een goed middel om de kwaliteit en veiligheid van een organisatie te verbeteren.

De organisatie kan zelf bepalen hoe het zo’n onderzoek uitvoert. Ze hoeft zich niet te houden aan de handvatten die gelden bij een verplicht intern onderzoek. De inspecties zien deze onderzoeken naar aanleiding van incidenten niet. Maar de inspecteurs kunnen deze onderzoeken tijdens een inspectiebezoek opvragen en beoordelen.