Intern onderzoek na een melding

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid vragen aan de organisatie die een verplichte melding doet om een intern onderzoek te doen. Dit kan ook gelden voor een Andere melding. De organisatie stelt daarvoor een interne onafhankelijke onderzoekscommissie aan. In de onderzoekscommissie zitten deskundigen die niet bij de gebeurtenis betrokken waren. De commissie onderzoekt de gebeurtenis aan de hand van een aantal eisen (handvatten) en stelt op basis daarvan een rapportage op. 

Een intern onderzoek laat zien of een organisatie professioneel kan oordelen over zijn eigen handelen. En of de organisatie kan leren van de gebeurtenis, waardoor risico op herhaling van eenzelfde soort gebeurtenis (zoveel mogelijk) voorkomen kan worden.

Handvatten voor de uitvoering van een intern onderzoek bij een verplichte melding

De inspecties hebben handvatten opgesteld voor de uitvoering van een verantwoord intern onderzoek en de rapportage over de bevindingen. De inspecties geven aan welke handvatten voor de gebeurtenis geschikt zijn: 

Meer informatie?

De Leidraad Meldingen Jeugd beschrijft hoe de inspectie verplichte en andere meldingen binnen de jeugdhulp behandelt. Deze leidraad is er voor instellingen/organisaties en zelfstandig werkende jeugdhulpverleners die calamiteiten en geweld op grond van de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015) dan wel op grond van procesafspraken verplicht moeten melden.