Jeugdhulpaanbieders: melden calamiteit

Jeugdhulporganisaties (inclusief Jeugd ggz, Jeugd ggz is jeugdhulp in de zin van de Jeugdwet) en gecertificeerde instellingen zijn volgens de Jeugdwet verplicht calamiteiten bij de inspectie te melden. Deze verplichting geldt ook voor de Veilig Thuis organisaties op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning  (Wmo). 

Met de Raad voor de Kinderbescherming, de justitiële jeugdinrichtingen, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de vergunninghouders voor interlandelijke adoptie, de schippersinternaten en Halt zijn procesafspraken gemaakt dat zij calamiteiten en geweld ook melden bij de inspectie.

Hier vindt u het meldformulier en alle informatie over melden: wanneer moet ik melden, wat moet ik melden en wie behandelt de melding?

Meldformulieren Meldingen Jeugd

U kunt een calamiteit melden door in te loggen en het Meldformulier Meldingen Jeugd in te vullen. Heeft u (nog) geen inlogcode? Dan kunt u zich hier registreren of uw aanmeldgegevens wijzigen.

Hoe snel na een calamiteit moet u een verplichte melding doen?

De wet geeft aan dat u “onverwijld” moet melden. Volgens de Leidraad Meldingen Jeugd is dit binnen 3 werkdagen.
Als u twijfelt of er sprake is van een calamiteit, kunt u ook besluiten eerst zelf te onderzoeken. U heeft daar maximaal 6 weken de tijd voor. Ontdekt u tijdens dit onderzoek dat het gaat om een calamiteit dan dient u te melden aan de inspectie. Weet u na het onderzoek nog steeds niet zeker of het een calamiteit was? Dan adviseert de inspectie u de gebeurtenis wel te melden bij de inspectie.

Wat is een calamiteit volgens de wet?

Jeugdwet, artikel 1.1: ‘Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de jeugdhulp en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een jeugdige of ouder heeft geleid.’

Wat betekent dat?

De onderdelen in de wet moeten allemaal gelden.
Er is dus sprake van een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die:

  • én betrekking heeft op de kwaliteit van de jeugdhulp
  • én heeft geleidt tot een ernstig schadelijk gevolg of de dood van een jeugdige of ouder.

Wat de meeste vragen oproept bij melders is het onderdeel: de ernstige gebeurtenis heeft betrekking op de kwaliteit van de jeugdhulp. De jeugdhulpaanbieder kan in maximaal 6 weken onderzoeken of die relatie er is. Maar de situatie rond een calamiteit is vaak ingewikkeld. Dan is 6 weken niet lang genoeg om goed te bepalen of de kwaliteit van de betrokken jeugdhulp een factor was. En zo ja, hoe belangrijk deze was.

De inspectie adviseert dan toch te melden. Een goed onderzoek van een moeilijke situatie levert vaak waardevolle informatie op, waar alle betrokkenen van kunnen leren. Des te meer bij ingewikkelde situaties waar verschillende zorgverleners bij de calamiteit betrokken zijn.

Melden suïcides

De inspectie wil naast de verplichte meldingen zoals deze in de Jeugdwet omschreven staan alle suïcides gemeld krijgen van cliënten die op grond van de Jeugdwet hulp ontvangen. Ook als na onderzoek blijkt dat er geen relatie is tussen de suïcide en de kwaliteit van de geboden hulp. Zie voor meer informatie Leidraad Meldingen Jeugd.

Commissie Meldingen Jeugd behandelt de meldingen

De Commissie Meldingen Jeugd behandelt de verplichte meldingen binnen het jeugddomein. Deze commissie is een samenwerkingsverband tussen IGJ en de Inspectie Justitie en Veiligheid.

De commissie onderzoekt en beoordeelt de meldingen en besluit of er reden is om deze uitgebreider te onderzoeken. Dit onderzoek kan op verschillende manieren plaatsvinden.

IGJ werkt ook samen met de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid als daar aanleiding voor is.