Jeugdhulpaanbieders: melden calamiteit

Jeugdhulpaanbieders (inclusief Jeugd ggz) en gecertificeerde instellingen zijn volgens de Jeugdwet verplicht een calamiteit bij de inspectie te melden. Deze verplichting geldt ook voor Veilig Thuis organisaties op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning  (Wmo). 

Met de Raad voor de Kinderbescherming, de justitiële jeugdinrichtingen, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de vergunninghouders voor interlandelijke adoptie, de schippersinternaten en Halt zijn procesafspraken gemaakt dat ook zij calamiteiten melden bij de inspectie.

Hier vindt u alle informatie over wat een calamiteit is, wanneer u moet melden, wat u moet melden en wie de melding behandelt.  

Wat is een calamiteit volgens de wet?

Jeugdwet, artikel 1.1 Definitie calamiteit: ‘Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de jeugdhulp en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een jeugdige of ouder heeft geleid.’

Wat betekent dat?

De onderdelen in de definitie moeten allemaal gelden.
Er is dus sprake van een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die:

  • heeft plaatsgevonden bij verlening jeugdhulp of uitvoering kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering;
  • én betrekking heeft op de kwaliteit van de jeugdhulp;
  • én heeft geleid tot een ernstig schadelijk gevolg of de dood van een jeugdige(n) of ouder(s).

Wanneer moet u een calamiteit melden?

De wet geeft aan dat u “onverwijld” moet melden. Volgens de Leidraad Meldingen Jeugd is dit binnen 3 werkdagen. 

Waar meerdere instellingen betrokken zijn, kan gezamenlijk gemeld worden of door een instelling namens anderen. Daarbij is belangrijk dat de directie van de andere instelling laat weten met de melding in te stemmen. Voor de inspecties is het belangrijk dat duidelijk is dat de inhoud van de melding is goed gekeurd door de directeur/bestuurder van de instelling namens wie gemeld is.

Als u twijfelt of er sprake is van een calamiteit volgens de definitie uit de Jeugdwet, kunt u eerst zelf onderzoek doen om na te gaan of aan alle  criteria wordt voldaan. Bijvoorbeeld of de gebeurtenis betrekking heeft op de kwaliteit van de geboden hulp. U heeft hier maximaal 6 weken de tijd voor. Ontdekt u tijdens dit onderzoek dat het gaat om een calamiteit, dan dient u direct te melden aan de inspectie. Weet u na de 6 weken onderzoek nog niet zeker of het een calamiteit was? Dan adviseert de inspectie u de gebeurtenis wel te melden.

Hoe moet u een calamiteit melden?

U kunt een calamiteit melden door in te loggen en het Meldformulier Meldingen Jeugd in te vullen. Om te melden heeft u een inlogcode nodig. Heeft u (nog) geen inlogcode, bijvoorbeeld omdat u een nieuwe aanbieder van jeugdhulp bent? U kunt zich via de link hieronder registreren of uw aanmeldgegevens wijzigen: Aanvragen inlogcode meldingen Jeugd

Vanaf 1 september 2023 gebruiken wij een nieuw formulier voor het doorgeven van meldingen over jeugdhulp en meldingen van Veilig Thuis. Het meldportaal is hetzelfde gebleven, alleen de vragenlijst is uitgebreid.

Commissie Meldingen Jeugd behandelt de meldingen

De Commissie Meldingen Jeugd behandelt de meldingen binnen het jeugddomein. Deze commissie is een samenwerkingsverband tussen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid.
De inspecties werken ook samen met de Inspectie van het Onderwijs, de Nederlandse Arbeidsinspectie of de WMO-toezichthouder als daar aanleiding voor is.
Na uw melding ontvangt u bericht met de vervolgprocedure en wat wij van u verwachten. In het algemeen geldt:

  • Als wij een rapport van u verwachten, dan krijgt u hiervoor 8 weken de tijd.
  • Heeft u langer de tijd nodig? Dan kunt u binnen de termijn van 8 weken om uitstel vragen via post@commissiemeldingenjeugd.nl. Geef hierbij de reden aan voor het uitstel en de datum waarop u de rapportage wel kunt aanleveren. U ontvangt van ons een bericht of wij akkoord gaan met het uitstel.
  • Na ontvangst van uw rapport beoordelen de inspecties of er aanleiding is om verder onderzoek naar uw melding in te stellen en wordt u geïnformeerd over ons standpunt. Als uw rapport geen aanleiding geeft tot vragen of verder onderzoek, dan wordt u  schriftelijk geïnformeerd dat de inspecties het dossier van deze melding afsluiten.