Andere meldingen Jeugd

’Andere meldingen’ zijn alle niet-verplichte meldingen die bij de inspectie binnenkomen over jeugdhulp, jeugdreclassering en kinderbeschermingsmaatregelen. Zo’n melding kan van een jeugdhulpverlener of professional afkomen, maar ook van ouders/verzorgers, gemeenten of andere betrokkenen. 

Betrokkenen die geen professionele zorgverleners zijn, zoals ouders of verzorgers, kunnen melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ).

Andere melding doen

U kunt een 'Andere melding' digitaal aan ons doorgeven via het meldformulier Andere melding. 

Dit formulier is bedoeld voor iedereen die door zijn of haar werkzaamheden betrokken is bij de gezondheidszorg, jeugdhulpverlening of productie/distributie van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen en voor jeugdhulpverleners die op persoonlijke titel melden. Jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis organisaties en de Raad voor de Kinderbescherming, gemeenten, en andere betrokken professionals kunnen de inspectie informeren over incidenten, situaties of gebeurtenissen zonder dat dat verplicht is.

Let op: jeugdhulpverleners die niet op persoonlijke titel melden, kunnen gebruik maken van het 'Meldformulier meldingen Jeugd'. 

Waarom een ‘Andere melding’?

Er zijn gebeurtenissen of situaties die niet voldoen aan de criteria van een calamiteit of geweld, maar die wel ernstig genoeg zijn om de inspectie op de hoogte te stellen. 
Het is bijvoorbeeld belangrijk dat de inspectie wordt geïnformeerd over gebeurtenissen waarbij sprake is van: 

  • Grote aandacht van de media en maatschappelijke onrust. 
  • Een situatie die voor de veiligheid van jeugdigen of ouders een ernstige bedreiging kan betekenen.  
  • Ontslag van een hulpverlener die onverantwoorde hulp bood of verdacht wordt van een strafbaar feit. 

De inspectie kijkt of sprake is van een situatie die een bedreiging kan betekenen. Bijvoorbeeld voor de veiligheid van cliënten, of het leveren van verantwoorde jeugdhulp.  Daarna kijken we ook of er een reden is om maatregelen te nemen. 

De inspectie behandelt geen individuele klachten over de jeugdhulpverlening. Die moeten bij de klachtencommissie worden ingediend. We kunnen zulke meldingen wel meenemen als signaal over de kwaliteit van de jeugdhulp in het algemene toezicht.

Wat doet de inspectie met een andere melding?

Afhankelijk van de inhoud van de andere melding besluit de inspectie als volgt: 

  1. We slaan de informatie uit de melding op als signaal. De informatie over de desbetreffende instelling nemen we mee in het algemene toezicht. Daarna sluiten we de melding af. 
  2. We vragen de betreffende instelling om te reageren op de inhoud van de melding.
  3. We vragen de betreffende instelling intern onderzoek te doen en te rapporteren volgens de handvatten. 

Wat doet de inspectie met mijn melding/klacht over jeugdhulpaanbieder?

De zorg in Nederland is in het algemeen van hoog niveau.
Toch gaat er soms iets niet goed.
U heeft een slechte ervaring gehad met zorg of hulp van een zorginstelling...
of jeugdhulpaanbieder...
en heeft dit gemeld bij ons landelijk meldpunt zorg.
Dit landelijk meldpunt zorg heeft uw melding naar de inspecteurs van de...
inspectie gezondheidszorg en jeugd gestuurd.
Wat gebeurt er dan?
Veel mensen die een melding doen zijn boos of verdrietig.
Dat is begrijpelijk.
Wat u heeft meegemaakt is heel erg.
Toch is dat niet meteen de reden voor de inspectie om onderzoek te doen.
De inspecteurs bekijken wat uw melding zegt over de kwaliteit en veiligheid van de zorg...
of jeugdhulp.
Gaat het om een calamiteit?
Dat is een situatie waarbij er ernstige gezondheidsschade voor de client of jeugdige is.
Bij een calamiteit komt er ernstige schade door iets dat niet goed is gedaan...
in de zorg- of hulpverlening.
De zorg of hulp is niet uitgevoerd zoals het gepland was.
Dit hoeft lang niet altijd zo te zijn.
De inspecteurs constateren dan dat er zorg of hulp is verleend zoals dat zou moeten.
Maar dat doet niks af aan hoe het voor u, de melder, is geweest.
In ons volgende inspectiebezoek letten we dan extra op het onderwerp van uw melding.
Soms is het niet duidelijk of de zorg of hulp tekort is geschoten.
We vragen uw zorg- of jeugdhulpaanbieder dan om een reactie op uw melding.
Als het nodig is stellen we aanvullende vragen.
Als de inspecteurs vermoeden dat het wel een calamiteit is...
dan zorgen we er voor dat de kans dat het in de toekomst nog een keer gebeurt kleiner wordt...
en dat de veiligheid groter wordt.
Wij sturen uw melding naar de zorg- of jeugdhulpaanbieder.
En die doet onderzoek.
Wat is er gebeurt, en hoe is het misgegaan?
Juist door dit zelf te onderzoeken...
krijgen zorg- en hulpverleners meer inzicht in hoe het heeft kunnen gebeuren.
Zo leren ze hiervan.
De zorg- of hulpverleners maken hiervan een onderzoeksrapport.
Dat onderzoeksrapport beoordelen wij.
De inspecteurs bekijken of u bij het onderzoek was betrokken.
Ook kijken ze wat de zorg- of hulpverleners gaan verbeteren...
en hoe de zorg- of jeugdhulpaanbieder...
er voor zorgt dat de verbeteringen ook worden uitgevoerd.
Als wij vinden dat de zorg- of jeugdhulpaanbieder er van heeft geleerd...
en de kans dat het nog een keer gebeurt kleiner is geworden...
sluiten we het onderzoek af.
U krijgt hier een brief over, en soms ook een telefoontje.
Zo hebben we met zijn allen de zorg beter gemaakt.
Want dat willen we allemaal.