Andere meldingen

Alle niet-verplichte meldingen die binnenkomen bij de inspectie of het LMZ noemt de inspectie ‘andere meldingen’. Zo’n melding kan komen van een jeugdhulpverlener. Maar ook ouders of andere betrokkenen kunnen een andere melding doen.

Betrokkenen die geen professionele zorgverleners zijn zoals ouders of verzorgers kunnen melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ).
Ouders melden soms iets dat verplicht door een jeugdhulpaanbieder gemeld had moeten worden. Het LMZ geeft zo’n melding dan door aan de Commissie Meldingen Jeugd, die de verplichte meldingen behandelt.

Jeugdhulpverleners kunnen melden via het Meldformulier Meldingen Jeugd.

Wanneer doet een jeugdhulpverlener een andere melding?

Voorbeelden waarin een jeugdhulpaanbieder een andere melding doet:

Er is sprake van media-aandacht

 • Een jeugdhulporganisatie heeft tijd nodig om te onderzoeken of de calamiteit die plaatsvond het gevolg is van het werk van de jeugdhulp. Maar media-aandacht voor de calamiteit voert de druk om te handelen op. Dan kan de jeugdhulpverlener alvast een andere melding doen.

Een jeugdhulpaanbieder weet nog niet of verplicht gemeld moet worden, maar wil de inspectie informeren

 • Een cliënt is aangemeld voor jeugdhulp, maar voor het eerste gesprek is er een calamiteit gebeurd. De hulpaanbieder doet een vooraankondiging via een andere melding. Hij onderzoekt of het misschien een spoedaanmelding betrof die ten onrechte op een wachtlijst terecht is gekomen, waardoor er wel een relatie is met de kwaliteit van de jeugdhulp .
 • Een jongere die in de 24 uurs-zorg verblijft, heeft een medewerker al een paar keer beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit gebeurde tijdens ruzies. De jongere trok die beschuldiging steeds na een paar dagen weer in. Nu is opnieuw bij een ruzie een medewerker beschuldigd. De jeugdhulpaanbieder laat in een andere melding de inspectie weten wat er speelt. Wanneer de jongere deze keer bij het verhaal blijft, zullen zij dit verplicht melden.
 • Cliënten beschuldigen elkaar van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar het is erg onduidelijk wat er is gebeurd en of er wel iets is gebeurd. De jeugdhulpaanbieder doet daarom een andere melding. Hij geeft aan dat zijn instelling eerst afwacht wat de uitkomst van een taxatiegesprek is. Dan kunnen zij beslissen of ze een verplichte melding moeten doen.

Een Jeugdhulpaanbieder is zijdelings betrokken

 • Verschillende jeugdhulpaanbieders werken samen in de netwerkzorg rond een gezin. Op de locatie van een van de aanbieders vindt een ernstig voorval plaats met een van de kinderen. De jeugdhulpaanbieder bij wie dit gebeurde, wil niet melden. Een jeugdhulpmedewerker die met deze jeugdhulpaanbieder samenwerkt in het netwerk, is het er niet mee eens en meldt de gebeurtenis als andere melding.

Een jeugdhulpverlener wil de inspectie informeren zonder dat dat verplicht is

 • Dit gaat vaak om meldingen over disfunctioneren van medewerkers. Ook al heeft dat geen calamiteit of geweld veroorzaakt. Want het kan wel gevolgen hebben gehad voor de kwaliteit van de geboden jeugdhulp. Het is de jeugdhulpverlener zelf die beslist of zoiets belangrijk of zorgwekkend genoeg is om te melden bij de inspectie.

Wat doet de inspectie met een andere melding?

Wat de inspectie onderneemt hangt af van waar de andere melding over gaat.

 1. Afsluiten:
  Direct afsluiten gebeurt bij meldingen die de inspectie op de hoogte willen stellen en verder niet. De inspectie bedankt voor de informatie en legt die vast. De melding wordt afgesloten. De informatie kan van daaruit worden meegenomen in het gewone toezicht.
 2. Vragen te reageren:
  Wanneer een melding een misstand bij een ander benoemt, vraagt de inspectie de partijen waarover de melding gaat om een reactie.
 3. Vragen om een intern onderzoek volgens de handvatten:
  Soms beschrijft een andere melding een gebeurtenis waarvan de inspectie vindt dat die verplicht gemeld had moeten zijn. De inspectie behandelt die andere melding dan alsof het een verplichte melding is. En vraagt de jeugdinstelling waar de gebeurtenis plaatsvond om een intern onderzoek te doen.
 4. Vragen om een intern onderzoek:
  Ook bij gebeurtenissen die niet verplicht gemeld moeten worden volgens de jeugdwet, is regelmatig onderzoek nodig. Met het doel om daarvan te leren en de hulpverlening te verbeteren.
  De inspectie kan na een andere melding aan een jeugdhulpaanbieder vragen om een intern onderzoek te doen. Bijvoorbeeld wanneer de gebeurtenis de veiligheid van jeugdigen in gevaar kan brengen. De aanpak volgens de handvatten is dan niet verplicht. Zie Intern onderzoek na een incident.