Cijfers meldingen zorg aan justitiabelen en asielzoekers

Zorgaanbieders zijn verplicht ernstige incidenten bij de inspectie te melden. In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) staat welke incidenten ze moeten melden.

Volgens deze wet moet een zorgaanbieder een incident melden als er sprake is van een calamiteit, geweld in de zorgrelatie en het ontslag van een zorgverlener wegens disfunctioneren.

Justitiabelen

Meldingen Wkkgz

Iedereen die in een gevangenis of instelling voor vreemdelingenbewaring verblijft, is een justitiabele. Dat geldt ook voor personen in een tbs-kliniek (forensisch psychiatrisch centrum). Deze inrichtingen zijn onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Of ze hebben als private zorginstelling een contract gesloten met DJI. Zij zijn alle zorgaanbieders voor wie de meldverplichting uit de Wkkgz geldt. 

Melden overlijden personen in gevangenschap

Ook wil IGJ een melding ontvangen van ieder overlijden in zo’n instelling. Het (onvrijwillige) verblijf van iemand in een justitiële inrichting gebeurt onder verantwoordelijkheid van de overheid. De overheid heeft dan ook de taak om zorg te dragen voor deze persoon. En de verplichting om bij overlijden onderzoek te (laten) doen naar de oorzaak hiervan en de rol van zorgverlening daarbij.

Het is gebruikelijk dat de justitiële inrichting bij verplichte meldingen en elk overlijden onderzoek laat doen door een onafhankelijke multidisciplinaire onderzoekscommissie. Voor ieder geval apart bekijkt de commissie welke deskundigheid nodig is. De bestuurder van de inrichting stuurt het onderzoeksrapport met een reflectie daarop aan de inspectie. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderzoek en het lerend vermogen van de instelling. Hierbij kijken we ook naar de kwaliteit van zorg.
 

Asielzoekers

Ook in het geval van asielzoekers rust op de overheid de verplichting zorg te dragen voor goede gezondheidszorg. Deze zorg wordt verleend door gecontracteerde zorgaanbieders en zorgverleners. Ook voor hen gelden de verplichtingen zoals opgenomen in de Wkkgz. Wanneer er sprake is van een verplichte melding binnen de zorg aan asielzoekers wordt via de zorgaanbieder, meestal Gezondheidszorg Asielzoekers (GZA), een onafhankelijke onderzoekscommissie ingesteld. 

Ontvangen verplichte meldingen Justitiabelen

Meldingen Wkkgz

In 2022 heeft de IGJ 32 verplichte meldingen Wkkgz ontvangen. Hiervan gingen 15 meldingen over een calamiteit. We ontvingen 9 meldingen over geweld in de zorgrelatie en 8 meldingen over ontslag wegens disfunctioneren.

Meldingen overlijden in gevangenschap

In 2022 waren er 17 meldingen van een overlijden in gevangenschap.

Ontvangen verplichte meldingen justitiabelen (2019 - 2022)

Ontvangen verplichte meldingen justitiabelen (2019 - 2022)
CalamiteitGeweld in de zorgrelatieOntslag na disfunctioneren
20221598
20211931
20201991
201921102

Dit is aantal calamiteiten, exclusief aantal overleden personen in gevangenschap. In eerdere publicaties waren de meldingen voor aantal overleden personen in gevangenschap (deze vallen onder niet-verplichte meldingen Wkkgz) opgeteld bij het aantal calamiteiten.

Brontabel als csv (121 bytes)

Ontvangen verplichte meldingen asielzoekers

In 2022 heeft de IGJ 3 verplichte meldingen Wkkgz over de medische zorg aan asielzoekers ontvangen. Het ging bij alle 3 over een calamiteit. 

Ontvangen verplichte meldingen asielzoekers (2019 - 2022)

Ontvangen verplichte meldingen asielzoekers (2019 - 2022)
CalamiteitGeweld in de zorgrelatieOntslag na disfunctioneren
2022300
2021410
2020102
2019000
Brontabel als csv (116 bytes)