Ambulancezorg

In de ambulancezorg wordt zorg verleend, vervoerd of doorverwezen naar een andere zorgverlener. Ook vervoeren ambulances personen met een medische indicatie zonder spoed. Ambulancezorg is 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar. De ambulancezorg in Nederland is regionaal georganiseerd. Er zijn 25 regionale ambulancevoorzieningen (RAV'en).

Wat doet IGJ?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet erop toe dat de ambulancezorgaanbieders goede zorg leveren. Dit geldt zowel voor de reguliere ambulancezorg als de bijzondere ambulancezorg. Wij beoordelen of zorgaanbieders en zorgbestuurders professioneel handelen binnen de wet- en regelgeving. Daarnaast beoordelen we of zij de branchenormen respecteren en zich voortdurend inspannen voor verdere verbetering van de zorg. In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg staan de kwaliteitseisen en regels beschreven.

We toetsen aan de wet en aan verschillende veldnormen of de kwaliteit van de geleverde ambulancezorg voldoende is. Veldnormen zijn de voor de beroepsgroep geldende richtlijnen, protocollen en afspraken. Zie ook de Nota Goede Ambulancezorg.

De protocollen voor de ambulancezorg zijn ontwikkeld in overleg met diverse partijen. Het gaat om wetenschappelijke verenigingen, de branchevereniging van (ambulance)verpleegkundigen (V&VN) en de koepelorganisatie van de ambulancezorg (AZN). Een belangrijke veldnorm is het Landelijk Protocol Ambulancezorg.

Toezicht op melden

Voor de inspectie zijn meldingen over gebeurtenissen waarbij iets mis is gegaan in de zorg een belangrijke bron van informatie. En voor u als zorgaanbieder, een belangrijk hulpmiddel om te leren van wat er mis is gegaan. En de kans te verkleinen dat dit nog een keer gebeurt.

Ga voor informatie over melden en een overzicht van alle meldingen naar ‘Melden voor professionals’. Of ga direct naar:

De informatie op deze pagina is bedoeld voor zorgprofessionals. Heeft u persoonlijk een klacht, melding of zorgen die u wilt bespreken? Dat kan via ons Landelijk Meldpunt Zorg.

Aanvulling melden Ambulancezorg

Als ambulancezorgverlener kunt u gebruik maken van de bij u bekende Richtlijn voor calamiteitenrapportages van ambulancevoorzieningen. Om de onderzoeksrapportage van een calamiteitenmelding te beoordelen, gebruiken we het Toetsingskader Calamiteitenrapportage Acute Eerstelijnszorg. Aangezien beide documenten in revisie zijn, staan deze niet meer op deze website. In het 1e kwartaal van 2023 zullen de aangepaste documenten op de website worden geplaatst.

Bijzondere ambulancezorg

Het brengen van patiënten uit het buitenland naar Nederland (en andersom) met een medische reden is bijzondere ambulancezorgverlening. Bijvoorbeeld als iemand naar huis wordt gebracht na een ongeluk in het buitenland.