Ambulancezorg

In de ambulancezorg wordt zorg verleend, vervoerd of doorverwezen naar een andere zorgverlener. Ook vervoeren ambulances personen met een medische indicatie zonder spoed. Ambulancezorg is 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar. De ambulancezorg in Nederland is regionaal georganiseerd. Er zijn 25 regionale ambulancevoorzieningen (RAV'en).

Wat doet IGJ?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet erop toe dat de ambulancezorgaanbieders goede zorg leveren. Dit geldt zowel voor de reguliere ambulancezorg als de bijzondere ambulancezorg. Wij beoordelen of zorgaanbieders en zorgbestuurders professioneel handelen binnen de wet- en regelgeving. Daarnaast beoordelen we of zij de branchenormen respecteren en zich voortdurend inspannen voor verdere verbetering van de zorg. In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg staan de kwaliteitseisen en regels beschreven.

We toetsen aan de wet en aan verschillende veldnormen of de kwaliteit van de geleverde ambulancezorg voldoende is. Veldnormen zijn de voor de beroepsgroep geldende richtlijnen, protocollen en afspraken. Zie ook de Nota Goede Ambulancezorg.

De protocollen voor de ambulancezorg zijn ontwikkeld in overleg met diverse partijen. Het gaat om wetenschappelijke verenigingen, de branchevereniging van (ambulance)verpleegkundigen (V&VN) en de koepelorganisatie van de ambulancezorg (AZN). Een belangrijke veldnorm is het Landelijk Protocol Ambulancezorg.

We maken gebruik van meldingen die we ontvangen van zorgaanbieders, fabrikanten en privépersonen. Zorgaanbieders zijn verplicht calamiteiten, geweld in de zorgrelatie en ontslag wegens disfunctioneren te melden bij IGJ. De regels en werkwijzen voor het melden staan in het Uitvoeringsbesluit Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Calamiteit melden

Een calamiteit kunt u hier melden. Er is een algemene richtlijn voor calamiteitenrapportages. Maar als ambulancezorgverlener kunt u gebruik maken van de de richtlijn voor calamiteitenrapportages van ambulancevoorzieningen en huisartsenposten. IGJ heeft dit format samen ontwikkeld met de Huisartsen Diensten Structuren en de brancheorganisatie InEen.

Meld op tijd

Als zorgaanbieder heeft u 6 weken de tijd om vast te stellen of een gebeurtenis een calamiteit is. Daarbij gaan we uit van de definitie van een calamiteit zoals die staat in de Wkkgz. Stelt u vast dat het gaat om een calamiteit? Op dat moment dient u dit onverwijld (binnen drie werkdagen) bij de inspectie te melden. Dit staat in de toelichting op het Uitvoeringsbesluit Wkkgz.

Voldoet u niet hieraan? Dan kan dit leiden tot een bestuurlijke boete volgens de Wet uitbreiding bestuurlijke handhaving volksgezondheidswetgeving (Wubhv). Zie bestuurlijke boete voor meer informatie.

Hoe gaat IGJ om met meldingen?

Als een RAV een calamiteit meldt, vragen we de RAV zelf een onderzoek te doen naar wat er is gebeurd. De RAV laat IGJ weten over het onderzoek en wat daaruit is gekomen. Bij de beoordeling van het onderzoek kijken we

  • of voldoende duidelijk is geworden hoe de gebeurtenis heeft kunnen ontstaan;
  • welke verbetermaatregelen de zorginstelling neemt om de kans op een vergelijkbare gebeurtenis in de toekomst te voorkomen.

Het gaat hierbij niet om de verwijtbaarheid, maar om de vermijdbaarheid van toekomstige calamiteiten. We hebben daarbij ook aandacht voor het betrekken van de patiënt (of de nabestaanden) bij het onderzoek.

Om de onderzoeksrapportage van een calamiteitenmelding te beoordelen gebruiken we het toetsingskader calamiteitenrapportage acute eerstelijnszorg.

Bijzondere ambulancezorg

Het brengen van patiënten uit het buitenland naar Nederland (en andersom) met een medische reden is bijzondere ambulancezorgverlening. Bijvoorbeeld als iemand naar huis wordt gebracht na een ongeluk in het buitenland.