Toezicht in 2021

De afgelopen jaren heeft dwang in de zorg onverminderd aandacht gehad in het toezicht van de inspectie. Met het toezicht op de Wvggz en de Wzd wil de inspectie bijdragen aan een goede uitvoering van deze wetten. De rechtspositie van cliënten is voor de inspectie een belangrijk thema in haar toezicht op dwang in de zorg.

Signaleren, agenderen en stimuleren

De inspectie ziet het toezicht op de Wvggz en de Wzd zorg als een integraal onderdeel van het toezicht op kwaliteit en veiligheid van de zorg. Dit betekent dat verplichte of onvrijwillige zorg in algemene zin aan de orde kan komen bij reguliere toezichtbezoeken en bij de behandeling van calamiteitenmeldingen. 

IGJ wil signalerend en agenderend optreden om zo snel mogelijk risico’s die optreden bij de uitvoering van de nieuwe wetten inzichtelijk te maken, ervaringen breder te delen en signalen neer te leggen bij partijen die hier actie op moeten ondernemen. Het toezicht is: 

 • Op basis van incidenten
  De inspectie ontvangt meldingen en signalen op basis van de Wvggz en Wzd. Dit zijn bijvoorbeeld meldingen over tekortschietende zorg die cliënten- of patiëntenvertrouwenspersonen bij de inspectie kunnen doen. Meldingen en signalen worden geïnventariseerd en indien nodig onderzocht.
 • Op basis van risico's
  In haar risicogestuurd toezicht houdt de inspectie aandacht voor reeds gesignaleerde en bekende risico’s. Ook de nieuwe elementen van de wetten zijn aandachtsgebieden voor de inspectie. Om welke onderwerpen dit gaat, leest u in onze toezichtvisie ‘Terughoudend en zorgvuldig omgaan met onvrijwillige en verplichte zorg’.  Voor het toezicht op Wmo-aanbieders die per 1 januari 2020 verplichte of onvrijwillige zorg verlenen, werkt de inspectie samen met de gemeentelijke toezichthouders.
 • Met oog op specifieke thema’s
  De IGJ houdt toezicht op bredere thema’s binnen de Wzd en de Wvggz via thematisch toezicht. In onze toetsingskaders staat welke thema’s dit zijn.
 • Op basis van gegevens
  De inspectie gebruikt alle verzamelde gegevens over de Wvggz en de Wzd voor datagestuurd toezicht op verschillende niveaus: per zorgaanbieder, regionaal en landelijk. De data gebruikt de inspectie ook voor een breder beeld over de toepassing van dwang in de zorg.

Handhaven als het nodig is

De inspectie wil eraan bijdragen dat partijen de wetten goed uitvoeren. Daarbij wil de inspectie behouden wat eerder is bereikt onder de Wet Bopz met het terugdringen van dwang. Zowel de Wvggz als de Wzd kennen elementen die ook al onder de Wet Bopz golden. 

De IGJ wil, net als in het overgangsjaar 2020, ook in 2021 ruimte bieden aan zorgaanbieders bij de uitvoering van de wetten. Zij zal handhavend optreden, als de kwaliteit en veiligheid van de zorg en jeugdhulp in het geding zijn.