Toezicht op de wijkverpleging

Iedereen die thuis zorg ontvangt, moet erop kunnen rekenen dat die zorg goed en veilig is. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet hierop toe via inspectiebezoeken, meldingen en onderzoek naar thema’s. Er zijn veel verschillende zorgaanbieders actief in de wijkverpleging. Daarom houdt de inspectie zoveel mogelijk toezicht op maat. Bijvoorbeeld bij nieuwe, kleine of zeer grote zorgaanbieders. 

Op wie houdt de inspectie toezicht?

De inspectie houdt toezicht op organisaties die wijkverpleging aanbieden. Het gaat om zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz) in de vorm van een ‘volledig pakket thuis’ of ‘modulair pakket thuis’. Ook houdt de inspectie binnen de Zvw en Wlz toezicht op zorg die betaald wordt met een persoonsgebonden budget (pgb).

Geen toezicht op hulp of ondersteuning vanuit gemeente

De IGJ houdt geen toezicht op de hulp of ondersteuning die gemeenten bieden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zoals bijvoorbeeld hulp bij het huishouden. Gemeenten hebben hiervoor een eigen Wmo-toezichthouder. De IGJ en Wmo-toezichthouders kunnen samenwerken als een organisatie zowel wijkverpleging als Wmo-hulp biedt. De afspraken hierover staan in het Afsprakenkader en draaiboek toezicht voor het sociaal domein (VNG).
 

Hier let de inspectie op

De inspectie ziet erop toe dat de zorg die mensen thuis krijgen, goed en veilig is. De zorg moet voldoen aan verschillende wetten en regels. En aan normen en richtlijnen die branche- en beroepsorganisaties hebben opgesteld (veldnormen). Om te controleren of de zorg hieraan voldoet, gebruiken inspecteurs toetsingskaders. Hierin staan normen die gebaseerd zijn op wetten, regels, veldnormen en richtlijnen.

Toezicht op maat

In de wijkverpleging zijn veel verschillende zorgaanbieders actief: van zeer kleine zorgaanbieders met enkele cliënten tot zeer grote zorgaanbieders met meer dan 3000 cliënten. De inspectie past het toezicht hierop aan, bijvoorbeeld bij:

Zeer grote zorgaanbieders

Bij zeer grote aanbieders in de wijkverpleging werkt de inspectie met accounthouders. Dat zijn vaste inspecteurs die regelmatig contact hebben met de zorgaanbieder. De inspectie bepaalt per zorgaanbieder hoe zij toezicht houdt. Bijvoorbeeld door themabezoeken, aandacht voor meldingen of gesprekken met de raad van bestuur, raad van toezicht, medewerkers of cliëntenraad. 

Kleine aanbieders

In de wijkverpleging zijn veel kleine aanbieders met minder dan 50 cliënten. Voor kleine zorgaanbieders van wijkverpleging gebruikt de inspectie een Verkort toetsingskader wijkverpleging. Zo past het toezicht beter bij de situatie.

Nieuwe zorgaanbieders

Ook van nieuwe zorgaanbieders verwacht de inspectie dat zij voldoen aan wetten, regels en veldnormen. Nieuwe zorgaanbieders moeten zich melden op de website Toetreding zorgaanbieders van het CIBG. Op die website staat ook de Kwaliteitscheck Wtza. Na het invullen weten nieuwe zorgaanbieders aan welke kwaliteitseisen zij voldoen. En op welke punten zij zich nog verder moet ontwikkelen. Meer informatie over het toezicht op nieuwe zorgaanbieders leest u op: Nieuwe zorgaanbieders.
 

Zo ziet het toezicht eruit

De inspectie houdt op verschillende manier toezicht op de wijkverpleging.

Inspectiebezoeken

Inspecteurs bezoeken elk jaar een groot aantal zorgaanbieders in de wijkverpleging. Ze lopen onder andere mee met wijkverpleegkundigen en verzorgenden op hun route. En voeren gesprekken met cliënten en het bestuur. Lees meer over hoe een inspectiebezoek eruitziet.

Melden in de wijkverpleging

Zorgaanbieders zijn verplicht om bepaalde incidenten te melden bij de inspectie. Voor de inspectie zijn meldingen over gebeurtenissen waarbij iets mis is gegaan in de zorg een belangrijke bron van informatie. Voor zorgaanbieders zijn meldingen van incidenten een belangrijk hulpmiddel om te leren van wat er mis is gegaan. Zo verkleinen zij de kans dat dit nog een keer gebeurt. Lees meer over Melden in de wijkverpleging.

De informatie op deze pagina is bedoeld voor zorgprofessionals. Heeft u persoonlijk een klacht, melding of zorgen die u wilt bespreken? Dat kan via ons Landelijk Meldpunt Zorg.

Thematisch toezicht

De inspectie heeft regelmatig extra aandacht voor onderwerpen die belangrijk zijn in de wijkverpleging. Bijvoorbeeld medicatieveiligheid, dwang in de zorg of digitale zorg (e-health). De vorm van thematisch toezicht verschilt: de inspectie kan onder meer desk research doen, gesprekken voeren met het zorgveld en themabezoeken aan zorgaanbieders brengen. Lees welke toetsingskaders de inspectie kan gebruiken bij themabezoeken. 

Rapporten wijkverpleging

Na een inspectiebezoek schrijft de inspectie een rapport waarin staat wat er goed gaat en wat zorgaanbieders moeten verbeteren. De IGJ publiceert deze rapporten op toezichtdocumenten.igj.nl. Kies bij zorgsector voor ‘Thuiszorg’.

Als de zorg onvoldoende is

De inspectie kan een maatregel opleggen als zij oordeelt dat de zorg onvoldoende is. Lees verder over maatregelen die de inspectie kan nemen.