Toetsingskaders dwang in de zorg

Om duidelijk te zijn over wat de inspectie toetst, maakt zij toetsingskaders voor onderdelen van de zorg. In toetsingskaders staan normen, de bronnen voor die normen en wat de inspectie daarvan toetst. 

Normen zijn afspraken over wat goede zorg is. Veldpartijen uit de zorg hebben deze beschreven en vastgelegd. Bijvoorbeeld in wet- en regelgeving, kwaliteitsstandaarden, richtlijnen en handreikingen van beroepsorganisaties en branchepartijen. De inspectie stimuleert en controleert dat iedereen zich hieraan houdt.

Toetsingskaders voor Wvggz en Wzd

In het toetsingskader verplichte zorg en het toetsingskader onvrijwillige zorg beschrijft de inspectie waar zij naar kijkt bij dwang in de zorg. 

De inspectie wil dat haar toezicht meehelpt aan:

  • een goede uitvoering van de wetten;
  • het delen van kennis over de problemen én goede voorbeelden bij het verlenen van gedwongen zorg.

De inspectie toetst normen bijvoorbeeld door te spreken met cliënten/betrokkenen, naasten, zorgaanbieders en zorgprofessionals. Of door het inzien van het zorgdossier en het zorgplan.

Toetsingskader terugdringen separeren en afzonderen

De inspectie gebruikt het Toetsingskader Terugdringen separeren en afzonderen om ggz-instellingen te toetsen op separeren en afzonderen.
Meer informatie hierover staat op de pagina Dwangtoepassing en vrijheidsbeperking