Toezicht op ambulante ggz

Steeds meer zorg voor cliënten in de ggz verschuift van een plaats in een instelling naar zorg thuis. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft in haar toezicht extra aandacht aan deze ambulante ggz. Op deze pagina staat waar de inspectie naar kijkt in het toezicht op de ambulante ggz.

Waar kijkt de inspectie naar en hoe gaat dit toezicht in zijn werk?

In het gebiedsgericht toezicht op de ambulante ggz en wachttijden spreekt de IGJ eerst met verschillende regionale partijen. Dit doen we tijdens een startbijeenkomst in de regio. De partijen vertellen over hun afspraken over de samenwerking rond thuiswonende cliënten met chronisch psychische aandoeningen.

Zo krijgt de inspectie een eerste indruk van de situatie in de regio. Daarna spreken we een aantal cliënten, hun naasten en hun zorgverleners. Vóór de gesprekken met cliënten zien we hun cliëntendossiers bij de ggz in.

Bij dit toezicht gebruiken we het Toetsingskader toezicht op de ambulante ggz voor cliënten met chronisch psychische aandoeningen. Hierin staan de normen en criteria waarop we toetsen. Deze normen en criteria gaan uit van wet- en regelgeving, richtlijnen en veldnormen. De inspectie gebruikt dit toetsingskader om de kwaliteit van de zorg voor mensen met een chronische psychische aandoening te toetsen. De belangrijkste thema’s waar we naar kijken zijn:

  • De cliënt centraal: krijgt de cliënt bijvoorbeeld begrijpelijke informatie, die past bij zijn zorgvraag? Hebben de zorgverleners een visie op het herstel van de cliënt?  Heeft de cliënt zelf regie over zijn zorg of eigen zeggenschap/inspraak in de zorgverlening?
  • Integrale zorg: wisselen zorgverleners belangrijke informatie met elkaar uit over de cliënt? Hebben de zorgverleners ook aandacht voor de naasten? Hoe gaan samenwerkingspartners om met wachttijden? Als er wachttijden zijn, zorgen zij dan voor andere mogelijkheden?

De startbijeenkomst, de cliëntendossiers en de gesprekken in de regio’s geven ons inzicht in de ambulantisering en mogelijke risico’s hiervan. Daarna onderzoeken we alle bevindingen. De resultaten bespreken we in een slotbijeenkomst. Zo willen we laten zien wat goed gaat en wat beter kan. Ook kijken we of de regio de resultaten van de inspectie herkent.

Per regio maken we een rapport en publiceren deze op toezichtdocumenten.igj.nl. Zo nodig vraagt de inspectie verbeterplannen van de samenwerkende partijen. We zien erop toe dat deze plannen ook worden uitgevoerd. 

In 2020 heeft de inspectie een landelijk overzicht uitgebracht van de belangrijkste bevindingen en interventies uit de 6 regio’s. Ga naar het rapport 'Meer samenhang en continuïteit in zorg nodig voor mensen met chronisch psychische aandoeningen'.

Informatie voor cliënten

Mind Platform is een website voor mensen die zelf te maken krijgen met wachttijden. 

Achtergrondinformatie

Toezicht op de ambulante ggz door de tijd