Toezicht op ambulante ggz

Steeds meer zorg voor cliënten in de ggz verplaatst zich van verblijf in een instelling naar zorg thuis. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft extra aandacht aan deze ambulante ggz in het toezicht. Op deze pagina leest u waar de inspectie naar kijkt in het toezicht op de ambulante ggz en hoe zij deze vorm van toezicht heeft ontwikkeld.

Waar kijkt de inspectie naar en hoe gaat dit toezicht in zijn werk?

In het gebiedsgericht toezicht op de ambulante ggz en wachttijden spreekt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd eerst met verschillende regionale partijen in een gebied. Dat gebeurt tijdens een startbijeenkomst in de betreffende regio. De partijen vertellen hier welke afspraken zij hebben gemaakt op het gebied van samenwerking rond thuiswonende cliënten met chronisch psychische aandoeningen. Zo krijgt de inspectie een eerste indruk van de situatie in de regio. Vervolgens gaat de inspectie in gesprek met een aantal cliënten, hun naasten en hun zorgverleners. Voorafgaand aan de gesprekken met cliënten ziet de inspectie de betreffende cliëntendossiers bij de ggz in.

Bij dit toezicht maakt de inspectie gebruik van het toetsingskader. Daarin staan de normen en criteria waarop de inspectie toetst. Deze normen en criteria zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, richtlijnen en veldnormen. De inspectie gebruikt dit toetsingskader om de kwaliteit van de zorg voor mensen met een chronische psychische aandoening te toetsen. De belangrijkste thema’s waar de inspectie naar kijkt zijn:

  • De cliënt centraal: krijgt de cliënt bijvoorbeeld begrijpelijke informatie, die past bij zijn hulpvraag? Hebben de zorgverleners een visie op het herstel van de cliënt?  Heeft de cliënt zelf regie over zijn zorg of eigen zeggenschap/inspraak in de zorgverlening?
  • Integrale zorg: wisselen zorgverleners belangrijke informatie met elkaar uit over de cliënt? Hebben de zorgverleners ook aandacht voor de naasten? Op welke manier gaan samenwerkingspartners om met wachttijden? Als er sprake is van wachttijden, zorgen zij dan voor alternatieven?

Aan de hand van de startbijeenkomst, de cliëntendossiers en de gesprekken in de regio’s krijgt de inspectie inzicht in de wijze waarop de netwerkpartners omgaan met ambulantisering en mogelijke risico’s die naar voren komen. Vervolgens analyseert de inspectie alle bevindingen en bespreekt deze met de regionale partijen in een slotbijeenkomst. Op die manier willen we teruggeven wat goed gaat, welke verbeterpunten nodig zijn en toetsen we of de regio de bevindingen van de inspectie herkent.

Per regio maakt de inspectie een rapportage en publiceert deze op www.igj.nl. Waar nodig vraagt de inspectie verbeterplannen van de samenwerkende partijen. We zien erop toe dat deze plannen ook worden uitgevoerd. In 2020 heeft de inspectie een landelijk overzicht uitgebracht van de belangrijkste bevindingen en interventies uit de 6 regio’s. Ga naar het rapport 'Meer samenhang en continuïteit in zorg nodig voor mensen met chronisch psychische aandoeningen'

Informatie voor cliënten

Mind Platform is een website voor mensen die zelf te maken krijgen met wachttijden. 

Achtergrondinformatie

Toezicht op de ambulante ggz door de tijd