Analyseren om te leren

In de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) staat dat zorgaanbieders halfjaarlijks gegevens over het toepassen van verplichte en onvrijwillige zorg moeten aanleveren bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het gaat om een digitaal overzicht en een analyse.

Brancheorganisaties, het ministerie van VWS en de inspectie maakten afspraken over een aangepaste aanlevering van gegevens over 2020. De inspectie analyseerde de bij haar aangeleverde data en analyses over de eerste helft van 2020. In dit document leest u wat de inspectie in algemene zin opviel.
 

Wat verwacht de inspectie van de analyse?

De inspectie wil aan de (kwalitatieve) analyse kunnen zien hoe een zorgaanbieder zelf leert van de manier waarop verplichte zorg is geleverd in het halfjaar daarvoor. Is voldoende geprobeerd om verplichte zorg te voorkomen? Is de juiste zorg op de juiste plaats geboden? En zijn de belangen van patiënten voldoende beschermd? Via de analyse krijgen zorgaanbieders inzicht in de effecten van hun beleid rondom de toepassing van verplichte zorg. De inspectie verwacht dat zorgaanbieders met dit inzicht leren en verbeteren. In de Regeling verplichte ggz staat aan welke eisen de analyses over 2021 moeten voldoen.