Analyse aanleveren

Verleent u als zorgaanbieder verplichte zorg (Wvggz) of onvrijwillige zorg (Wzd)? Dan levert u 1 keer per jaar een kwalitatieve analyse over deze zorg aan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). In de analyse beschrijft u per locatie (vestiging) of u gedwongen zorg zorgvuldig verleende. Zo kunt u uw aanpak verbeteren en gedwongen zorg zo veel mogelijk voorkomen en verminderen.

Welke gegevens in analyse

In de analyse geeft u als zorgaanbieder uitleg bij de cijfers uit het digitaal overzicht. De analyse helpt u om inzicht te krijgen in hoe uw organisatie omgaat met gedwongen zorg. Dit is niet alleen belangrijk voor uzelf, maar ook voor de cliëntenraad.

Let op: de Regeling verplichte ggz en de Regeling zorg en dwang zijn gewijzigd. De eisen aan de analyse zijn vereenvoudigd. De wijzigingen gaan in per 1 januari 2023 en gelden dus voor de analyse over 2023. De eis om per zorgvorm een duiding in cijfers en percentages op te nemen is vervallen. In de analyse neemt u wel op:

 • welke gedwongen zorg u verleende en welke verschillen u ziet vergeleken met de vorige analyse;
  • bij de Wvggz kijkt u naar de ontwikkeling van het aantal zorgmachtigingen, crisismaatregelen en machtigingen tot voortzetting van een crisismaatregel. En u duidt de volgende verleende vormen van (ambulante) verplichte zorg: Toedienen van vocht, voeding en medicatie en andere medische handelingen en therapeutische maatregelen; Beperken van de bewegingsvrijheid; Insluiten; Opnemen in een accommodatie (Wvggz artikel 3:2 lid 2, onderdelen a,b,c en j). 
  • bij de Wzd geeft u een duiding van de verleende (ambulante) onvrijwillige zorg en de verschillen met de voorgaande analyse. 
 • welke maatregelen u heeft genomen om gedwongen zorg te voorkomen. En welke maatregelen u had kunnen nemen om gedwongen zorg te voorkomen;
 • wat uw leer- en ontwikkelpunten zijn, de implementatie daarvan en of en hoe het beleidsplan hierop is aangepast;
 • de reactie van de cliëntenraad op de analyse.

Wat precies in de analyse moet staan, leest u:

Wanneer analyse aanleveren

De analyse over het voorgaande kalenderjaar levert u elk jaar voor 1 juli aan bij de IGJ.

Hoe analyse aanleveren

U mag zelf bepalen in welke vorm u de analyse maakt. Bijvoorbeeld in Word of PowerPoint. U moet de analyse aanleveren als pdf-bestand via een formulier in Mijn IGJ:

Uitlegvideo gegevens inzien voor analyse

In deze video ziet u hoe u gegevens uit het elektronisch patiëntendossier (EPD) of cliëntendossier (ECD) kunt inzien voor de analyse.

Analyse over meerdere locaties

Heeft uw organisatie meerdere locaties? Dan mag u per locatie een analyse aanleveren of 1 analyse die over alle locaties gaat. Als u 1 analyse maakt, moet u duidelijk aangeven welke delen van de analyse over welke locatie gaan. Ook als u zorg biedt in zowel verpleeghuiszorg en wijkverpleging als in de gehandicaptenzorg mag u 1 analyse aanleveren.

Analyse over beide wetten of bij meerdere zorgsectoren

Verleent u zorg die valt onder de Wet zorg en dwang (Wzd) en maakt u op basis van het kwaliteitskader of -kompas van uw sector een kwaliteitsverslag of -beeld? 
Dan kunt u de analyse onvrijwillige zorg hierin opnemen, bij verschillende onderdelen of in een apart hoofdstuk.  U kunt de analyse ook in een apart bestand opnemen. U mag dit zelf bepalen.
Het kwaliteitsverslag of -beeld of het aparte bestand met de analyse onvrijwillige zorg, levert u aan bij de IGJ. Dit geldt voor: 

 • zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg en wijkverpleging
 • zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg 
  Omdat zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg 2 keer per jaar hun kwaliteitsbeeld maken, geldt voor hen dat zij het ene jaar de analyse kunnen aanleveren via hun kwaliteitsbeeld of een apart bestand en het andere jaar altijd aanleveren via een apart bestand. 

Hoeft u als zorgaanbieder geen kwaliteitsverslag, of -beeld in te leveren? Bijvoorbeeld omdat u een kleine organisatie bent of zorg verleent met een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan levert u alleen een analyse onvrijwillige zorg aan bij de IGJ.