Gedwongen zorg in 2021 in beeld

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de naleving van de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd). Sinds 1 januari 2020 zijn beide wetten van kracht en ontvangt de inspectie informatie van onder andere zorgaanbieders over de uitvoering hiervan. Hoewel er nog weinig conclusies getrokken kunnen worden, willen we toch onze bevindingen tot nu toe delen.

Met haar toezicht wil de inspectie bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van beide wetten: versterking van de rechtspositie van cliënten, vermindering van dwang in de zorg en stimuleren van de kwaliteit van de (gedwongen) zorg.

Over deze publicatie

In deze publicatie leest u onze analyse van de informatie die wij van zorgaanbieders in 2021 ontvingen. Hiermee laten we zien hoe zorgaanbieders in de praktijk zijn omgegaan met verplichte en onvrijwillige zorg.

  • Onderdelen 1 en 2: gaan over klachten, crisissituaties, meldingen en signalen en een voorzichtige vergelijking met de cijfers van 2020. 
  • Onderdeel 3:  gaat over de gegevens die de inspectie van zorgaanbieders ontving over verplichte en onvrijwillige zorg.
  • Onderdeel analyse: analyses van de gegevens die zorgaanbieders hebben aangeleverd. Dit zijn alleen Wzd-analyses. Over de Wvggz-analyses heeft de inspectie al eerder gepubliceerd. 

In deze publicatie noemen wij:

  • iedereen die verplichte of onvrijwillige zorg krijgt, een ‘cliënt’. Hieronder vallen ook ‘betrokkenen’ en ‘patiënten’: dit zijn termen uit de (Wv)ggz.
  • Onder ‘naasten’ van de cliënt verstaan wij familie, vrienden en andere nauw betrokkenen.
  • Met de termen ‘dwang in de zorg’ en ‘gedwongen zorg’ bedoelen wij zowel verplichte zorg op basis van de Wvggz, als onvrijwillige zorg op basis van de Wzd. 

1. Uitspraken klachtencommissies, crisismaatregelen en besluiten rechtspraak

2. Meldingen en signalen die bij de inspectie binnenkwamen

3. Overzichten vanuit de zorgaanbieder

Analyses