Controleren arbeidsverleden (vergewisplicht) en opleiding

Bent u van plan een zorgverlener in dienst te nemen of in te huren? Dan moet u controleren of de sollicitant geschikt is om zorg te verlenen. Dit heet de vergewisplicht. U moet zich ervan vergewissen of een nieuwe medewerker écht wel geschikt is. Bijvoorbeeld eerlijk is over arbeidsverleden en diploma’s.

Hiervoor doet u onderzoek naar het arbeidsverleden van de beoogde nieuwe medewerker. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is een van de bronnen waar u informatie kunt opvragen.

Om zeker te zijn dat u kwalitatief goede medewerkers in dienst neemt kunt u ook onderzoek doen naar zijn/haar opleidingen en diploma’s.

Als zorgaanbieder moet u het verleden controleren van de zorgverleners die voor uw organisatie gaan werken. U gaat na of de manier waarop de zorgverlener in het verleden functioneerde, geen bezwaar vormt voor het verlenen van zorg aan uw cliënten. Dit geldt ook voor zzp’ers, uitzendkrachten of gedetacheerden die met patiënten en cliënten in contact komen. Ook kunt u een officieel bewijs van behaalde diploma’s opvragen. Hiermee kunt u voorkomen iemand in te zetten zonder de juiste bevoegdheid en bekwaamheid.

De wet schrijft niet voor welke bronnen u voor het vergewissen moet gebruiken. Het is aan de zorgaanbieder om te beslissen welke bronnen hij nodig heeft. Het ligt voor de hand dat u informatie opvraagt bij eerdere werkgevers. Andere bronnen kunnen zijn:

Verklaring Omtrent Gedrag

Een aantal categorieën zorginstellingen moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben van nieuwe medewerkers. Dit geldt ook voor zzp’ers, uitzendkrachten of gedetacheerden die in welke vorm dan ook met cliënten in contact komen.

Meer informatie over de vergewisplicht en de VOG vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Voorkom diplomafraude

Als werkgever kunt u uw sollicitant of werknemer vragen om een gratis digitaal uittreksel uit Mijn diploma’s. Dit digitale uittreksel is een officieel bewijs van het behaald diploma. Hiermee weet u zeker of het diploma is behaald en voorkomt u diplomafraude.

In Mijn diploma’s van DUO staan de diploma’s voor hoger onderwijs vanaf 1996, voor mbo-onderwijs vanaf 2007. Als diploma’s voor die tijd zijn behaald, blijft het zaak om de diploma’s te controleren op echtheid.

Meer informatie over hoe u de uittreksels kunt controleren vindt u op de website van DUO.

Hoe kan ik informatie opvragen bij de IGJ?

U mag informatie opvragen als u zorgaanbieder bent van een zorginstelling volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Gebruik hiervoor het:

Aanvraagformulier vergewisplicht

Wij controleren of de aanvrager het recht heeft om de gevraagde informatie te ontvangen.

Welke informatie geeft de IGJ?

Als er sprake is van disfunctioneren dan kunnen we een zorgverlener een aantekening geven. We geven deze aantekening als we vinden dat de zorgverlener een ernstige bedreiging zou kunnen vormen voor de veiligheid van cliënten of de zorg. U kunt de inspectie vragen of een zorgverlener zo’n aantekening heeft gekregen. En zo ja, op welke datum de inspectie dit heeft besloten.

Zo’n aantekening bij de IGJ is geen absoluut verbod om een sollicitant in dienst te nemen. Maar het kan wel aanleiding zijn om een gesprek met de sollicitant hierover aan te gaan. Of nog eens extra navraag te doen bij een eerdere werkgever.

De schriftelijke mededeling sturen wij zo snel mogelijk aan het bestuur van de zorginstelling. Over onderzoeken die nog lopen doen we geen uitspraken.

Over welke periode gaat de informatie?

Als wij een aantekening maken van een zorgverlener kunt u deze tot 5 jaar na datum opvragen.

Vraag en antwoord