Arbeidsverleden zorgverlener controleren (vergewisplicht)

Bent u van plan een zorgverlener in dienst te nemen of in te huren? Dan moet u controleren of de nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen. Dit heet de vergewisplicht. Hiervoor doet u onderzoek naar het arbeidsverleden van de sollicitant. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is een van de bronnen waar u informatie kunt opvragen.

Controleren arbeidsverleden is verplicht

Als zorginstelling moet u het arbeidsverleden controleren van de zorgverleners die namens uw organisatie gaan werken. U gaat na of de manier waarop de zorgverlener in het verleden functioneerde, geen bezwaar vormt voor het verlenen van zorg aan uw cliënten. Dit geldt ook voor zzp’ers, uitzendkrachten of gedetacheerden die met patiënten en cliënten in contact komen. Zo voorkomt u dat u iemand inzet die niet bevoegd of bekwaam is. Deze zogenoemde vergewisplicht staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Navraag doen bij werkgevers en registers bekijken

U mag zelf weten welke bronnen u gebruikt om onderzoek te doen naar het arbeidsverleden van de sollicitant. Naast informatie opvragen bij de IGJ kunt u:

VOG: Verklaring Omtrent Gedrag soms verplicht

U kunt ook een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen aan de nieuwe medewerker. Voor sommige zorginstellingen is dit verplicht. Het gaat om:

  • instellingen die zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en/of Jeugdwet verlenen
  • instellingen die geestelijke gezondheidszorg verlenen die onder de zorgverzekering valt en waar cliënten blijven overnachten

Deze instellingen moeten ook van zzp’ers, uitzendkrachten of gedetacheerden die met cliënten in contact komen een VOG hebben.

Voorkom diplomafraude: vraag om uittreksel

Als werkgever kunt u uw sollicitant of werknemer vragen om een gratis digitaal uittreksel uit Mijn diploma’s van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Dit digitale uittreksel is een officieel bewijs van het diploma. Zo weet u zeker dat het diploma is behaald en voorkomt u diplomafraude. In Mijn diploma’s van DUO staan de diploma’s voor hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo) vanaf 1996 en voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) vanaf 2007.

Informatie arbeidsverleden opvragen bij IGJ

U mag informatie opvragen als u zorgaanbieder bent van een zorginstelling volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). U kunt per formulier informatie opvragen voor maximaal 20 personen. Gebruik hiervoor het formulier Aanvraag vergewisplicht.

Vraag en antwoord over arbeidsverleden opvragen bij IGJ