Controleren arbeidsverleden (vergewisplicht)

Bent u van plan een zorgverlener aan te nemen? Dan moet u controleren of de nieuwe medewerker geschikt is om zorg te verlenen. Dit heet de vergewisplicht. Hiervoor doet u onderzoek naar het arbeidsverleden van de sollicitant. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is een van de bronnen die u kunt raadplegen.

De wet schrijft niet voor welke bronnen voor het vergewissen gebruikt moeten worden. Het is aan de zorgaanbieder om te beslissen welke bronnen hij nodig heeft. Het ligt voor de hand dat u voormalige werkgevers raadpleegt. En, voor zover van toepassing, het BIG-register, het register met tuchtrechtuitspraken of een ander register van de beroepsgroep. Zie ook de toelichting op de website van de Rijksoverheid.

Verklaring Omtrent Gedrag

Bent u een zorginstelling die volgens de Wet Langdurige Zorg ( WLZ) zorg verleent? Of een zorginstelling die intramurale geestelijke gezondheidszorg levert? Dan bent u verplicht om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te hebben voor alle nieuwe medewerkers.

Op welke manier kan ik informatie opvragen bij IGJ?

U mag informatie opvragen als u zorgaanbieder bent van een zorginstelling volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Gebruik hiervoor het aanvraagformulier vergewisplicht. Wij controleren of de aanvrager het recht heeft om de gevraagde informatie te ontvangen.

Welke informatie geeft IGJ?

Als er sprake is van disfunctioneren dan kunnen we een zorgverlener een aantekening geven. We geven deze aantekening als we vinden dat de zorgverlener een ernstige bedreiging kan vormen voor de veiligheid van cliënten. U kunt bij de inspectie opvragen of een zorgverlener een dergelijke aantekening heeft gekregen. En zo ja, op welke datum de inspectie dit heeft vastgesteld.

De schriftelijke mededeling sturen wij zo spoedig mogelijk aan het bestuur van de zorginstelling. Over nog lopende onderzoeken doen we geen uitspraken.

Als IGJ over een zorgverlener een situatie van ernstige bedreiging vaststelt, maakt IGJ deze informatie dan openbaar? 

Nee. Alleen de zorginstelling die navraag doet voor de vergewisplicht ontvangt van ons deze mededeling. De maatregelen die wij nemen bij een situatie van ernstige bedreiging maken we wel openbaar. Bekijk hiervoor de nieuwsberichten in het dossier Maatregelen.

Over welke periode gaat de informatie? 

De Wkkgz is sinds 1 januari 2016 in werking. We kijken alleen naar situaties die na deze datum door de inspectie zijn vastgesteld. Als wij een aantekening maken van een zorgverlener kunt u deze tot 5 jaar na datum opvragen.

Mag ik een zorgverlener aannemen die van IGJ een aantekening heeft gekregen?

U beoordeelt zelf of de wijze waarop de zorgverlener in het verleden heeft gefunctioneerd in de weg staat van het bieden van goede zorg. Het opvragen van informatie bij IGJ is één van de hulpmiddelen om dit te kunnen beoordelen. Door in gesprek te gaan met de zorgverlener kunt u inschatten of er risico’s zijn op herhaling.