Als zorg stopt of vermindert moet belang van cliënt of patiënt voorop staan

Zorgaanbieders moeten zich voorbereiden op situaties waarin zij hun zorg moeten stoppen of verminderen. Bijvoorbeeld bij een dreigende sluiting, faillissement of het afstoten van bepaalde typen zorg. Of als door wachtlijsten zorg nog niet geboden kan worden. In dat soort gevallen moet het belang van de cliënt of patiënt voorop staan. Bij het overdragen van cliënten en patiënten is samenwerking nodig met andere zorgaanbieders en met zorgverzekeraars en gemeenten.

Dat staat in een leidraad van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de continuïteit van de zorg en de jeugdhulp. De leidraad is geen allesomvattend stappenplan. Wat er precies nodig is, hangt altijd af van de specifieke context en/of de specifieke behoefte van een patiënt of cliënt.

Zorgaanbieders zetten zich doorgaans actief in om onder alle omstandigheden de best mogelijke zorg te blijven verlenen aan hun cliënten. Daarbij worden ze voor uitdagingen geplaatst. In toenemende mate ziet de inspectie dat zorgaanbieders zich door personele of financiële problemen genoodzaakt zien - delen van - hun zorgaanbod af te bouwen of te sluiten. Daarnaast kan een zorgaanbieder het vaak niet alleen. Ook andere partijen, zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid bij het realiseren van goede en toegankelijk zorg. De leidraad richt zich uitsluitend op de zaken waar een zorgaanbieder zelf invloed op heeft. 

Scenario’s voor de overdracht van zorg

Zorgaanbieders horen zich voor te bereiden op situaties waarin zij hun zorg moeten stoppen of verminderen. Bijvoorbeeld bij een dreigende sluiting, faillissement of het afstoten van bepaalde typen zorg. Cliënten en patiënten moeten dan zo soepel mogelijk worden overgedragen aan een andere zorgaanbieder. Inclusief hun dossiers. Het belang van cliënten en patiënten moet altijd voorop staan; dat gaat bóven zakelijke belangen. Daarvoor is een structuur nodig van verschillende zorgaanbieders in een regio, samen met zorgverzekeraars en gemeenten.

Wachtlijsten

Ook wachtlijsten zorgen ervoor dat patiënten en cliënten nog niet de zorg krijgen die zij nodig hebben. Zorgaanbieders moeten wel het maximale doen om zo snel mogelijk een passende behandeling te starten. Daarbij kijken zij ook naar wat andere zorgaanbieders of zorgverzekeraars kunnen doen. 
Cliënten en patiënten moeten duidelijkheid krijgen over de wachttijd. En er moeten afspraken zijn wat er gebeurt als hun situatie door de wachttijd verergert.

Samenwerking

Cliënten en patiënten hebben vaak te maken met verschillende zorgaanbieders. Of tegelijkertijd, of zij gaan van de ene naar de andere zorgaanbieder. Als samenwerking tussen die zorgaanbieders in netwerken of ketens stokt, is ook de kwaliteit en continuïteit van de zorg in het geding. Ook in netwerken of ketens van zorgaanbieders moet het belang van de cliënt of patiënt voorop staan. Er moet een integraal behandelplan zijn met goede uitwisseling van informatie. De cliënt of patiënt houdt zelf regie op of inspraak in zijn zorg.