Toezicht op zorg op evenementen

Iedere dag bieden vrijwilligers en zorgprofessionals zorg aan bezoekers, deelnemers en medewerkers tijdens evenementen. Bijvoorbeeld bij sportwedstrijden, festivals of concerten. Denk aan eerste hulp bij ongelukken, verpleegkundige zorg, medische zorg, maar ook specialistische spoedzorg. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op de kwaliteit van deze zorg.

Toezicht evenementenzorg in 2022

In 2022 onderzocht de inspectie de zorgverlening van 5 aanbieders van evenementenzorg. De inspectie wilde weten hoe deze aanbieders de veldnorm evenementenzorg (VNEZ) in de praktijk toepassen. In de VNEZ staat wat zorgaanbieders moeten doen om ervoor te zorgen dat de zorg op evenementen goed en veilig is. De inspectie ondersteunt de veldnorm en verwacht dat zorgaanbieders op evenementen werken volgens deze norm.

Ook hielden we toezicht, omdat de inspectie steeds meer meldingen ontvangt over de zorgverlening op evenementen.

Conclusies en aanbevelingen

De inspectie stelde vast dat de eerste stappen in het werken volgens de veldnorm zijn gezet bij de 5 zorgaanbieders voor evenementenzorg. Wel vinden we dat er een standaard manier van werken in de hele keten nodig is om te zorgen dat de kwaliteit van zorg op evenementen goed en veilig is. Lees alle aanbevelingen in de factsheet Samen werken aan goede zorg op evenementen.

Waar lette de inspectie op tijdens het toezicht?

De inspectie toetste bij de zorgaanbieders of zij goede en veilige zorg verleenden tijdens evenementen. We gebruikten hiervoor het toetsingskader Toezicht kwaliteit van evenementenzorg. Hierin staan zogenoemde toetsingscriteria voor goede en veilige zorg. Deze criteria bepalen we op basis van wetten en richtlijnen en (veld)normen. Bijvoorbeeld de veldnorm evenementenzorg (VNEZ).

Tijdens de bezoeken richtte de inspectie zich op 3 thema’s: 

  1. Deskundigheid, bevoegdheid en bekwaamheid van de eerstehulpverlener en zorgprofessional. 
  2. Inrichting, veiligheid en hygiëne van de zorgpost. 
  3. Goed bestuur van de evenementenzorgorganisatie.
Evenementen - toetsingskader
Beeld: ©ANP

Vervolg toezicht in 2023

In 2023 kijkt de IGJ opnieuw naar de kwaliteit van de zorg op evenementen. De inspectie kijkt dan onder andere wat de aanbieders van evenementenzorg met de aanbevelingen na het toezicht in 2022 hebben gedaan.

Op wie houdt de inspectie toezicht bij evenementenzorg?

De IGJ houdt toezicht op organisaties die tijdens een evenement zorg verlenen. Zowel vrijwillige als betaalde zorgverleners kunnen zorg verlenen op evenementen. De inspectie ziet er op toe dat zij zich houden aan de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Deze wet zorgt dat bezoekers, deelnemers en medewerkers tijdens evenementen kunnen vertrouwen op goede zorg.

Hoe houdt de inspectie toezicht op evenementenzorg?

Evenementenzorg organisaties moeten een calamiteit verplicht melden bij de inspectie. Na een melding kan de inspectie de evenementenzorgorganisatie vragen om zelf onderzoek te doen. Ook kan de inspectie zelf onderzoek doen. De inspectie krijgt ook meldingen van bezoekers, deelnemers of medewerkers die de zorg tijdens een evenement niet goed vinden.