Noodzaak tot samenwerken bij gedwongen zorg

Mede vanwege de coronapandemie is het beeld van de inspectie over de eerste drie maanden Wvggz en Wzd in 2020, beperkt. Dat neemt niet weg dat zij wel een eerste indruk kan geven van haar toezichtbevindingen. Dat doet zij in deze publicatie, waarin de inspectie vertelt wat zij ziet.

Op 1 januari 2020 traden de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking. Bij het toezicht op deze wetten, kiest de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voor signaleren, agenderen en stimuleren. De inspectie houdt toezicht op basis van bezoeken, meldingen en signalen over de wetten, met aandacht voor reeds gesignaleerde en bekende risico’s en onderzoek naar bredere thema’s.