Nieuwe zorgaanbieders

Nieuwe zorgaanbieders

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op kwaliteit en veiligheid van zorg bij nieuwe zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders. Ook van startende aanbieders wordt verwacht dat ze voldoen aan wet- en regelgeving en veldnormen.

Wilt u zorg of jeugdhulp gaan bieden, meld dit dan op toetredingzorgaanbieders.nl. Sinds 1 januari 2022 is dat verplicht. Op die website staat ook de Kwaliteitscheck. Na het invullen weet u aan welke kwaliteitseisen en veldnormen u voldoet en aan welke nog niet. 

Nog niet alle zorgsectoren staan in de Kwaliteitscheck. Een aanvulling volgt later dit jaar.

Vragenlijst IGJ

Nadat u zich hebt aangemeld als nieuwe zorgaanbieder of jeugdhulpaanbieder via toetredingzorgaanbieders.nl, krijgt u in een aantal gevallen een vragenlijst van de IGJ. Of we nemen telefonisch contact met u op. Ook als u als solist of vrijgevestigde gaat werken, kan dit gebeuren.

Hiermee willen we meer zicht krijgen op de kwaliteit van zorg van nieuwe aanbieders. Zo maken we een inschatting van mogelijke risico’s in de zorg. De IGJ bezoekt ook regelmatig nieuwe aanbieders.

Deze veranderingen sluiten aan bij de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) die op 1 januari 2022 in werking is getreden.

De Wtza geldt voor alle zorgaanbieders voor wie de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) of de Jeugdwet geldt, dus voor instellingen én solistisch werkende zorgverleners. De Wtza brengt twee grote veranderingen met zich mee:

  • Elke nieuwe of bestaande zorgaanbieder heeft een meldplicht als zij nog niet in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) staat of als zij niet  eerder een Jaarverantwoording Zorg (JMV) heeft aangeleverd. Het LRZa is te raadplegen via het Zorgaanbiedersportaal. Ook voor jeugdhulpaanbieders – die onder de Jeugdwet vallen – geldt de meldplicht. Voor aanbieders die uitsluitend zorg leveren die onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) valt, geldt dit niet. 
     
  • Zorgaanbieders in de medisch specialistische zorg, of met meer dan 10 zorgverleners (geen fte’s), moeten een toelatingsvergunning aanvragen (uitgezonderd instellingen die uitsluitend zorg onder de Jeugdwet of de Wmo leveren). 

Meer informatie over de Wtza kunt u vinden op Rijksoverheid.nl en op de website van het CIBG: Wet Toetreding Zorgaanbieders.

Toezicht op nieuwe zorgaanbieders verpleging en verzorging

Voor nieuwe zorgaanbieders heeft de inspectie het ‘toetsingskader Toezicht op Nieuwe Zorgaanbieders verpleging en verzorging' ontwikkeld.

In een toetsingskader staat een aantal normen en daarbij horende toetsingscriteria. Deze zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, en zogeheten ‘veldnormen’ die beroepsorganisaties van zorgverleners hebben opgesteld. Hierop toetst de inspectie.