Nieuwe zorgaanbieders

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit en veiligheid van zorg bij nieuwe zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders. Ook van startende aanbieders wordt verwacht dat ze voldoen aan wet- en regelgeving en veldnormen.

Melden als nieuwe zorgaanbieder

Wilt u zorg of jeugdhulp gaan bieden? Meld dit dan op de website Toetreding zorgaanbieders van het CIBG. Sinds 1 januari 2022 is dat verplicht. Op die website staat ook de Kwaliteitscheck. Na het invullen weet u aan welke kwaliteitseisen en veldnormen u voldoet en aan welke nog niet. Nog niet alle zorgsectoren staan in de Kwaliteitscheck. Een aanvulling volgt later.

Vragenlijst van IGJ na aanmelding

Nadat u zich hebt aangemeld als nieuwe zorgaanbieder of jeugdhulpaanbieder, krijgt u in een aantal gevallen een vragenlijst van de IGJ. Of we nemen telefonisch contact met u op. Ook als u als solist of vrijgevestigde gaat werken, kan dit gebeuren. Hiermee willen we meer zicht krijgen op de kwaliteit van zorg van nieuwe aanbieders. Zo maken we een inschatting van mogelijke risico’s in de zorg. De IGJ bezoekt ook regelmatig nieuwe aanbieders. Deze veranderingen sluiten aan bij de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) die op 1 januari 2022 in werking trad.

Veranderingen voor zorgaanbieders

De Wtza geldt voor alle zorgaanbieders voor wie de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) of de Jeugdwet geldt, dus voor instellingen en solistisch werkende zorgverleners. De Wtza brengt 2 grote veranderingen met zich mee:

  • Elke nieuwe of bestaande zorgaanbieder heeft een meldplicht als zij nog niet in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) staat of als zij niet eerder een Jaarverantwoording Zorg (JMV) heeft aangeleverd. Het LRZa is te raadplegen via het Zorgaanbiedersportaal. Ook voor jeugdhulpaanbieders die onder de Jeugdwet vallen, geldt de meldplicht. Voor aanbieders die uitsluitend zorg leveren die onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) valt, geldt dit niet.
  • Zorgaanbieders in de medisch specialistische zorg, of met meer dan 10 zorgverleners (geen fte’s), moeten een toelatingsvergunning aanvragen (uitgezonderd instellingen die uitsluitend zorg onder de Jeugdwet of de Wmo leveren). 

Bekijk ook het overzicht Wtza op Rijksoverheid.nl.

Toezicht op nieuwe zorgaanbieders verpleging en verzorging

Voor nieuwe zorgaanbieders in de verpleging en verzorging heeft de inspectie het Toetsingskader Toezicht op Nieuwe Zorgaanbieders verpleging en verzorging ontwikkeld.

In een toetsingskader staat een aantal normen en daarbij horende toetsingscriteria. Deze zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, en zogeheten ‘veldnormen’ die beroepsorganisaties van zorgverleners hebben opgesteld. Hierop toetst de inspectie.