Aanleveren digitaal overzicht en analyse Wvggz en Wzd

Verleent u gedwongen zorg die valt onder de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) of Wet zorg en dwang (Wzd)? Dan levert u gegevens over deze zorg aan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). U levert 2 keer per jaar een digitaal overzicht aan en 1 keer per jaar een analyse. Deze gegevens helpen u en de inspectie om inzicht te krijgen in hoe uw organisatie omgaat met gedwongen zorg.

Wanneer aanleveren

Het digitaal overzicht levert u uiterlijk aan op:

  • 12 februari: het overzicht van juli tot en met december
  • 12 augustus: het overzicht van januari tot en met juni

De analyse levert u jaarlijks aan vóór:

  • 1 juli: de analyse over het voorgaande kalenderjaar

Verleende u in het (half) jaar geen gedwongen zorg? Dan hoeft u over die periode geen digitaal overzicht of analyse aan te leveren.

Waarom gegevens aanleveren

U moet als zorgaanbieder bepaalde informatie over gedwongen zorg registreren, zodat u inzicht krijgt in hoe uw organisatie omgaat met gedwongen zorg. Zo kunt u uw aanpak verbeteren en gedwongen zorg zo veel mogelijk voorkomen en verminderen.

Met de gegevens uit het digitaal overzicht en de analyse kunt u ook beter uitleggen waarom u bepaalde keuzes maakte. Dit is belangrijk voor uw organisatie, maar ook voor de inspectie. Bijvoorbeeld als inspecteurs hier vragen over hebben tijdens een toezichtbezoek. Of na een melding.

U krijgt geen individuele terugkoppeling van de inspectie na aanlevering van het digitaal overzicht of de analyse.

Locaties registreren

Locaties waar of van waaruit u verplichte zorg (Wvggz) of onvrijwillige zorg (Wzd) verleent, moet u inschrijven in het openbaar locatieregister Wvggz/Wzd.
Meer informatie over het begrip locatie vindt u in de notitie Betekenis van locatie en accommodatie binnen de Wvggz en de Wzd op de website Dwangindezorg.nl. In deze notitie leest u:

  • wat precies onder locatie en accommodatie binnen de Wvggz en Wzd wordt verstaan;
  • wanneer registratie wel of niet verplicht is;
  • welke woonzorgvormen voorbeelden van accomodaties zijn.

Vragen over het aanleveren van gegevens?

Heeft u vragen over het aanleveren van gegevens of problemen met het aanleveren? Neem dan contact op met dwangindezorg@igj.nl.