Toetsingskaders jeugd

De inspectie gebruikt toetsingskaders bij haar toezicht. In toetsingskaders staan alle punten en regels waar de inspectie op controleert. Dat zijn punten die in de wet zijn vastgelegd. En regels die door de sector zelf zijn afgesproken. De inspectie kijkt of een organisatie voldoet aan de wettelijke eisen en verantwoorde hulp biedt van voldoende kwaliteit. Er zijn verschillende toetsingskaders voor verschillende soorten organisaties. Hieronder vindt u een overzicht van de toetsingskaders voor het toezicht op jeugdhulpaanbieders.

Het JIJ-kader

De inspectie voert het toezicht op jeugdhulpaanbieders grotendeels uit met een toetsingskader dat het ‘JIJ-kader’ heet. 
In het JIJ-kader staan de kinderen en jongeren in jeugdhulp centraal. In het kader staat waar inspecteurs op letten tijdens een inspectiebezoek.

De inspectie gebruikte het eerste kwartaal van 2021 als overgangsfase voor de toetsingskaders. Dat betekent dat we vanaf januari 2021 jeugdhulporganisaties bezoeken met het JIJ-kader, maar in sommige gevallen doen we dat nog met het Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor de Jeugd

Toetsingskaders Veilig Thuis

De inspectie vindt het belangrijk dat Nederland een goed systeem kent om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen, te signaleren en aan te pakken.

Veilig Thuis (wettelijke titel: Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling) vervult in dit systeem een belangrijke rol. De inspectie houdt daarom toezicht op deze organisaties. Voor het toezicht gebruikt de inspectie het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd, het handelingsprotocol Veilig Thuis (begin 2019) en de overige regels, richtlijnen en afspraken van de betrokken beroepsgroepen.

Toetsingskader Voorkomen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Dit toetsingskader besteedt onder meer aandacht aan het bevorderen van seksueel gezond gedrag. De inspectie bekijkt wat een jeugdhulpverlener doet om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en om kinderen hiertegen te beschermen.
Lees verder: Toetsingskader Voorkomen Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag

Toetsingskader Kwaliteit opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De inspectie richt zich op 8 verwachtingen waaraan locaties voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen moeten voldoen. Deze verwachtingen komen uit het Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd.
Lees verder:  Toetsingskader Kwaliteit opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Toetsingskader Vergunninghouder Interlandelijke Adoptie

Dit toetsingskader besteedt onder meer aandacht aan de matching tussen kind en adoptiefouders. En aan de afronding van het bemiddelingsproces door vergunninghouders.
Lees verder:  Toetsingskader Vergunninghouder Interlandelijke Adoptie.

Kwaliteitskader verantwoorde zorg Caribisch Nederland

De inspectie toetst de kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland. De inspecteurs gebruiken daarvoor een kwaliteitskader dat zij ontwikkelden samen met de jeugdzorg in Caribisch Nederland.
Lees verder:  Kwaliteitskader verantwoorde zorg Caribisch Nederland

Toetsingskader Halt

Dit toetsingskader beschrijft hoe de inspecties het functioneren van Stichting Halt beoordelen en welke normen zij daarbij hanteren.
Lees verder: Toetsingskader Halt

Toetsingskader Medicatieveiligheid

Inspecteurs kunnen tijdens een inspectiebezoek ook 1 of meer normen uit het toetsingskader Medicatieveiligheid in de maatschappelijke zorg gebruiken.

Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd

Dit toezichtkader kijkt naar de vraag: hoe goed loopt de samenwerking tussen de organisaties die samen jeugdigen en gezinnen ondersteunen? IGJ onderzoekt dit samen met de andere inspecties van het Toezicht Sociaal Domein.
Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd