Toetsingskaders jeugd

De inspectie gebruikt toetsingskaders bij haar toezicht. Aan de hand van een toetsingskader controleert de inspectie een organisatie. Ze kijkt of de organisatie voldoet aan de wettelijke eisen en verantwoorde hulp biedt van voldoende kwaliteit. Hieronder vindt u een overzicht van de toetsingskaders voor het toezicht op jeugdhulpaanbieders.

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd (VHJ)

De inspectie voert het toezicht op jeugdhulpaanbieders grotendeels uit aan de hand van het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd.

De inspectie gebruikt bepaalde delen van het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd voor het toetsen van nieuwe toetreders in de jeugdhulp, jeugdhulp met verblijf, jeugdhulp zonder verblijf en de gesloten jeugdhulp.

Toetsingskaders Veilig Thuis

Sinds 2015 bestaan in Nederland 26 Veilig Thuis organisaties (wettelijke titel: Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling).

De inspectie vindt het belangrijk dat Nederland een goed systeem kent om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen, te signaleren en aan te pakken. Veilig Thuis vervult in dit systeem een belangrijke rol. De inspectie houdt daarom sinds 2015 in 2 rondes toezicht op deze organisaties. Voor beide rondes heeft de inspectie een apart toetsingskader opgesteld in overleg met het veld:

Stap 1: Toetsingskader Stap 1 voor toezicht naar Veilig Thuis

Stap 2: Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Voor het vervolgtoezicht gebruikt de inspectie het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd, het vernieuwde handelingsprotocol Veilig Thuis (begin 2019) en de overige regels, richtlijnen en afspraken van de betrokken beroepsgroepen.

In 2019 concentreert het toezicht zich vooral op netwerkzorg rond Veilig Thuis. Dat gebeurt in overleg en samenwerking met de andere rijksinspecties in het Toezicht Sociaal Domein.

Toetsingskader Voorkomen seksueel grensoverschrijdend gedrag

Dit toetsingskader besteedt onder meer aandacht aan het bevorderen van seksueel gezond gedrag. De inspectie bekijkt wat een jeugdhulpverlener doet om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en om jeugdigen hiertegen te beschermen.
Lees verder: Toetsingskader Voorkomen Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag

Toetsingskader Kwaliteit opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen

De inspectie richt zich op 8 verwachtingen waaraan locaties voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen moeten voldoen. Deze verwachtingen komen uit het Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd.
Lees verder:  Toetsingskader Kwaliteit opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Toetsingskader Vergunninghouder Interlandelijke Adoptie

Dit toetsingskader besteedt onder meer aandacht aan de matching tussen kind en adoptiefouders. En aan de afronding van het bemiddelingsproces door vergunninghouders.
Lees verder:  Toetsingskader Vergunninghouder Interlandelijke Adoptie.

Kwaliteitskader verantwoorde zorg Caribisch Nederland

De inspectie toetst de kwaliteit van de jeugdzorg in Caribisch Nederland. De inspecteurs gebruiken daarvoor een kwaliteitskader dat zij ontwikkelden samen met de jeugdzorg in Caribisch Nederland.
Lees verder:  Kwaliteitskader verantwoorde zorg Caribisch Nederland

Toetsingskader Halt

Dit toetsingskader beschrijft hoe de inspecties het functioneren van Stichting Halt beoordelen en welke normen zij daarbij hanteren.
Lees verder: Toetsingskader Halt

Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd

Dit toezichtkader kijkt naar de vraag: hoe goed loopt de samenwerking tussen de organisaties die samen jeugdigen en gezinnen ondersteunen? IGJ onderzoekt dit samen met de andere inspecties van het Toezicht Sociaal Domein.
Toezichtkader Stelseltoezicht Jeugd