Huisartsenzorg

De huisarts is het eerste aanspreekpunt voor iedereen met vragen of problemen rondom gezondheid en ziekte. Huisartsenpraktijken hebben hierdoor een centrale rol in de eerstelijnszorg. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op de kwaliteit van de geleverde zorg bij dagpraktijken en huisartsenspoedposten voor spoedeisende vragen van patiënten. Ook houden we toezicht op individuele zorgverleners.

Hoe houdt de IGJ toezicht?

Signalen en meldingen

Om te zorgen voor goede en veilige zorg voor iedereen, is de inspectie afhankelijk van signalen en meldingen. De inspectie onderzoekt meldingen over een calamiteit en andere verplichte meldingen door zorgprofessionals. Voorbeelden zijn meldingen van geweld in de zorgrelatie, of van ontslag wegens disfunctioneren.

Daarnaast ontvangt de IGJ signalen. Bijvoorbeeld van patiënten, hun naasten, familie van een overledene, of andere betrokkenen. Bij veel of ernstige signalen over een zorgaanbieder kunnen wij besluiten om onderzoek te doen. 

We kijken ook op basis van mogelijke risico’s of huisartsenpraktijken goede zorg leveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra aandacht voor medicatieveiligheid, of een onderzoek naar de bereikbaarheid van huisartsen. 

Wetten en veldnormen

Bij ons toezicht gebruiken we wetten, kaders en beroepsnormen. We kijken bijvoorbeeld of zorgaanbieders en -bestuurders professioneel te werk gaan. En of ze hun best blijven doen om de zorg verder te verbeteren. Het uitgangspunt van ons toezicht is gezond vertrouwen. Wij gaan ervan uit dat de zorgaanbieder gemotiveerd is om veilige en goede zorg te leveren. 

De belangrijkste wetten voor huisartsen(praktijken) zijn:

  • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
  • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
  • Geneesmiddelenwet
  • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) 
  • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabpvz)

Op Wetten in ons toezicht leest u meer over de meeste van deze wetten. 

In de wetten staat niet precies wat goede zorg is. De beroepsgroep moet dit verder invullen met kaders en beroepsnormen. Om die reden schreven onder andere de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) kernwaarden, kerntaken, richtlijnen en standaarden. Daarnaast zijn er richtlijnen en adviezen van artsenfederatie KNMG. En zijn er normen rondom informatiebeveiliging, zoals NEN 7510. Ook bestaan er wetgeving en kaders op het gebied van goed bestuur, professionele bedrijfsvoering en transparante verantwoording.

Extra aandacht voor samenwerking

Als huisartsen en praktijken goede zorg willen verlenen, is het belangrijk dat ze goed samenwerken en zorg afstemmen met andere zorgaanbieders. Ze zijn daarom aangesloten bij lokale en regionale samenwerkingsverbanden, zoals huisartsengroepen (hagro), Regionale Huisartsen Organisaties (RHO) en huisartsendienstenstructuren (HDS). We houden ook toezicht op deze samenwerkingsverbanden.