Huisartsenzorg

De huisarts is in Nederland het eerste aanspreekpunt voor patiënten met vragen of problemen rondom gezondheid en ziekte. Huisartsenpraktijken vormen hiermee de spil in de eerstelijnszorg en vervullen een poortwachtersrol in het zorgsysteem. Lees hieronder meer over het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op de dagpraktijken en de huisartsenposten.

Dagpraktijken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet erop toe dat huisartsen zich houden aan geldende wetten en (veld)normen. Het uitgangspunt van ons toezicht is gezond vertrouwen. Wij gaan ervan uit dat de zorgaanbieder gemotiveerd is om veilige en goede zorg te leveren.

De belangrijkste wetten voor huisartsen(praktijken) zijn:

 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg ( Wkkgz)
 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg ( Wet BIG)
 • Geneesmiddelenwet
 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst ( WGBO)

Verder gebruiken we de normen van beroepsverenigingen voor huisartsen, waaronder:

 • NHG (www.nhg.org)
  Het Nederlands Huisartsen Genootschap is de wetenschappelijke vereniging van huisartsen.
 • LHV (www.lhv.nl)
  De Landelijke Huisartsen Vereniging behartigt de belangen voor huisartsen en ondersteunt huisartsen bij hun praktijkvoering.

Ook gebruiken we  richtlijnen en adviezen van artsenfederatie KNMG.

Hoe ziet het toezicht eruit?

IGJ kent twee toezichtmethoden: incidententoezicht en risicotoezicht. Incidententoezicht is het toezicht van de inspectie vanuit:

Risicotoezicht is het toezicht wat IGJ uitvoert op basis van bekende risicofactoren in de huisartsenzorg. Zie ook de  onderwerpen in het toezicht waar we extra op letten. Een voorbeeld van risicotoezicht is de extra aandacht voor het thema medicatieveiligheid en het onderzoek naar bereikbaarheid van huisartsen. Op dit moment onderzoeken we hoe we het risicotoezicht in de huisartsenzorg verder vorm gaan geven.

Bij een tuchtuitspraak

IGJ ontvangt een kopie van alle uitspraken van de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg en van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, waarin een maatregel is opgelegd. Dat gebeurt volgens de Wet BIG.

Na zo’n uitspraak kunnen wij de zorgverlener vragen om schriftelijk of in een gesprek te reflecteren op zijn handelswijze. De inspectie wil vooral weten wat de zorgverlener heeft geleerd en wat hij in de toekomst anders zal doen om herhaling te voorkomen.

Huisartsenposten

Voor zorg buiten kantooruren zijn bijna alle huisartsenpraktijken aangesloten bij een huisartsenpost (HAP). De HAP’s zijn er voor spoedeisende vragen van patiënten. Ze bieden medische zorg die niet kan wachten tot de volgende werkdag.

Wat doet de IGJ?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op de kwaliteit van de geleverde zorg. In het toezicht beoordelen we of zorgaanbieders en zorgbestuurders professioneel handelen. En of ze dat doen binnen de wet- en regelgeving. Daarnaast beoordelen we of zij de branchenormen respecteren en zich steeds weer inspannen voor verdere verbetering van de zorg. In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg staan de kwaliteitseisen en regels beschreven.

We toetsen aan de wet en verschillende veldnormen of de kwaliteit van de geleverde zorg voldoende is. Deze normen zijn ontwikkeld door wetenschappelijke verenigingen en belangenorganisaties binnen de huisartsenzorg, zoals:

 • Nederlands Huisartsen genootschap (NHG)
 • Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
 • InEen

Toezicht op melden

Voor de inspectie zijn meldingen over gebeurtenissen waarbij iets mis is gegaan in de zorg een belangrijke bron van informatie. En voor u als zorgaanbieder, een belangrijk hulpmiddel om te leren van wat er mis is gegaan. En de kans te verkleinen dat dit nog een keer gebeurt.

Ga voor informatie over melden en een overzicht van alle meldingen naar ‘Melden voor professionals’.

De informatie op deze pagina is bedoeld voor zorgprofessionals. Heeft u persoonlijk een klacht, melding of zorgen die u wilt bespreken? Dat kan via ons Landelijk Meldpunt Zorg.

Aanvulling melden huisartsendienstenstructuur

Als huisartsendienstenstructuur (HDS) verzoekt de IGJ u om gebruik te maken van het Format voor huisartsendienstenstructuren voor een calamiteitenrapportage. De IGJ heeft dit format samen ontwikkeld met de huisartsendienstenstructuren en de brancheorganisatie InEen.

Om de onderzoeksrapportage van een calamiteitenmelding te beoordelen, gebruiken we het Toetsingskader calamiteitenrapportage huisartsendienstenstructuren.