Rapporten Parlan, locaties Beverwijk, Haarlem, Heerhugowaard en IJmuiden

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voert toezicht uit naar de ombouw van de JeugdzorgPlus. Als onderdeel van dit toezicht voerde de inspectie in december 2023 toezicht uit bij locaties van Parlan in Beverwijk, Haarlem, Heerhugowaard en IJmuiden. In dit rapport staan de uitkomsten van dit toezicht.

De inspectie concludeert dat de medewerkers van Parlan zich inzetten en vasthoudend zijn (een ‘lange adem’ hebben) voor jongeren met complexe problematiek, die niet of beperkt gemotiveerd zijn voor hulp en een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen. Binnen Parlan leeft breed de visie om gedrag van jongeren duurzaam om te buigen zonder inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen. Parlan slaagt er op een aantal locaties in om nauwelijks tot geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe te passen.

Tegelijkertijd is de inspectie van oordeel dat Parlan voor jongeren die een gevaar voor zichzelf of voor anderen vormen, onvoldoende inzet om de (acute) ontwikkelingsbedreiging van de jongere weg te nemen en de veiligheid van anderen te borgen. Op een aantal locaties worden (beperkt) vrijheidsbeperkende maatregelen toegepast, terwijl de wettelijke grondslag hiervoor ontbreekt.
De inspectie concludeert dat Parlan bij het kunnen bieden van passende hulp en de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen volgens het ‘nee, tenzij’-principe ook afhankelijk is van externe factoren.

De inspectie vraagt om een verbeterplan op de punten waar binnen Parlan verbetering nodig is. Daar waar de samenwerking met de opdrachtgevende gemeenten en ketenpartners nodig is om verbetering te realiseren, wordt van alle partijen een gedeelde verantwoordelijkheid verwacht om te komen tot een passende oplossing geredeneerd vanuit het belang van de jongeren.