Rapporten Jeugdhulp Friesland, locatie Woodbrookers in Kortehemmen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd voert toezicht uit naar de ombouw van de JeugdzorgPlus. Als onderdeel van dit toezicht voerde de inspectie in oktober 2023 toezicht uit bij Jeugdhulp Friesland, locatie Woodbrookers. De inspectie constateert dat medewerkers van Woodbrookers zich inspannen om samen met het onderwijs voor iedere jongere een passend en integraal dagprogramma en passende hulp te organiseren. Er zijn twee versies van het rapport waarvan er één gericht is op jongeren. 

Het lukt in de praktijk echter niet altijd om dit ook te realiseren. Woodbrookers heeft zich de afgelopen tijd ingezet om vrijheidsbeperkende maatregelen verder terug te dringen. Woodbrookers voldoet op een aantal onderdelen nog niet aan de Veldnormen terugdringen vrijheidsbeperkende maatregelen. Gezien de ontwikkelingen bij Woodbrookers, heeft de inspectie de bestuurder verzocht om maatregelen te treffen om de kwaliteit en veiligheid van de hulp in de komende periode te bewaken. De inspectie intensiveert het toezicht hierop en wil, over de voortgang van de verbetermaatrelen en de stand van zaken op de locatie, tweemaandelijks geïnformeerd worden. De inspectie verwacht dat alle partijen in de regio Noord, waaronder ook opdracht gevende gemeenten en ketenpartners, zorg dragen voor voldoende beschikbaar passend hulpaanbod in de regio. Zij verwacht uiting van een gedeelde verantwoordelijkheid om te komen tot een passende oplossing geredeneerd vanuit het belang van de jongeren.