Cijfers meldingen Jeugdhulp

Jeugdhulporganisaties (inclusief jeugdggz) en gecertificeerde instellingen zijn verplicht calamiteiten (artikel 4.1.8) en geweld (artikel 6.3.2) bij de inspectie te melden volgens de Jeugdwet. Deze verplichting geldt ook voor de Veilig Thuis organisaties op basis van artikel 4.2.5 van de Wmo.

Met de Raad voor de Kinderbescherming, de justitiële jeugdinrichtingen, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de vergunninghouders voor interlandelijke adoptie, de schippersinternaten en Halt zijn procesafspraken gemaakt dat zij calamiteiten en geweld ook melden bij de inspectie.

Dit onderdeel gaat over het aantal verplichte meldingen dat de inspectie heeft ontvangen over jeugdhulp in Nederland in 2018 en 2019. De cijfers worden binnenkort geactualiseerd naar 2020.

Aantal ontvangen verplichte meldingen

Aantal ontvangen verplichte meldingen
CalamiteitGeweldTotaal
2018101137238
20195199150
Brontabel als csv (61 bytes)
 • Calamiteit
  In de Jeugdwet staat calamiteit als volgt omschreven: ‘Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de jeugdhulp en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een jeugdige of ouder heeft geleid’.
 • Geweld
  In de Jeugdwet staat dit als volgt omschreven: ‘Geweld bij de verlening van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering: Lichamelijk geweld jegens een jeugdige of een ouder, of bedreiging daarmee, door iemand die werkzaam is voor de jeugdhulpaanbieder of een gecertificeerde instelling, of door iemand die werkzaam is voor een rechtspersoon die in opdracht van de aanbieder of gecertificeerde instelling jeugdhulp verleent of door een andere jeugdige of ouder met wie de jeugdige of ouder gedurende het etmaal of een dagdeel bij de aanbieder verblijft’.

Om welke meldingen gaat het?

In 2018 ontving de inspectie 101 calamiteiten meldingen en in 2019 51. Bij de meeste meldingen ging het om fysiek- en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Omdat de inspectie beter wil bepalen waar de grootste risico’s liggen, heeft ze de verplichte meldingen ingedeeld op thema.

Thema's verplichte meldingen

Thema's verplichte meldingen
Fysiek grensoverschrijdend gedragSeksueel grensoverschrijdend gedragPsychisch grensoverschrijdend gedragSuicideSuicidepogingOnnatuurlijke doodOverig
2018931041013666
20196658412163
Brontabel als csv (205 bytes)

In de grafiek staan zes thema’s waarover de meeste meldingen kwamen. De overige meldingen zijn opgenomen in een categorie overige thema’s. Hieronder een toelichting per thema aan de hand van een voorbeeld:

 • Fysiek grensoverschrijdend gedrag
  Een cliënt heeft een gebroken arm door fysiek ingrijpen van een hulpverlener.
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
  Een cliënt vertelt begeleider aangerand te zijn door een groepsgenoot
 • Psychisch grensoverschrijdend gedrag
  Pleegouders verhinderen contact tussen pleegkind en biologische ouders.
 • Suïcidepoging
  Een cliënt wordt na een suïcidepoging in coma opgenomen in het ziekenhuis.
 •  Suïcide
 • Onnatuurlijke dood
 • Overig
  Een cliënt pleegt een gewapende roofoverval. Een cliënt wordt door groepsleiding buitensporig lang gesepareerd. Een cliënt wordt door groepsgenoten ernstig mishandeld.

Meldingen geweld

Jeugdhulporganisaties, gecertificeerde instellingen, de Veilig Thuis organisaties en de Raad voor de Kinderbescherming zijn volgens de Jeugdwet verplicht om geweld bij de inspectie te melden. Fysiek-, seksueel- en psychisch grensoverschrijdend gedrag kunnen ook meldingen van geweld zijn. De instelling beoordeelt ten tijde van het melden zelf of er sprake is van een calamiteit of melding geweld. Op basis van de aangeleverde informatie over de aard en de ernst van de melding beoordeelt de inspectie vervolgens of er sprake is van een calamiteit of melding geweld. Meldingen geweld gaan over geweld van een professional naar een cliënt en tussen cliënten onderling.

De meeste meldingen in 2019 gingen over geweld tussen cliënten onderling. Het merendeel van die meldingen betrof fysiek- en seksueel grensoverschrijdend gedrag.