Cijfers verplichte meldingen Jeugdhulp

Jeugdhulporganisaties (inclusief jeugdggz) en gecertificeerde instellingen zijn verplicht calamiteiten (artikel 4.1.8) en geweld (artikel 6.3.2) bij de inspectie te melden volgens de Jeugdwet. Deze verplichting geldt ook voor de Veilig Thuis organisaties op basis van artikel 4.2.5 van de Wmo.

Met de Raad voor de Kinderbescherming, de justitiële jeugdinrichtingen, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, de vergunninghouders voor interlandelijke adoptie, de schippersinternaten en Halt zijn procesafspraken gemaakt dat zij calamiteiten en geweld ook melden bij de inspectie.

Dit onderdeel gaat over het aantal verplichte meldingen dat de inspectie heeft ontvangen over jeugdhulp in Nederland in 2018, 2019 en 2020.

Aantal ontvangen verplichte meldingen

Aantal ontvangen verplichte meldingen
CalamiteitGeweldTotaal
2018101137238
20195199150
20207696172
Brontabel als csv (77 bytes)
 • Calamiteit
  In de Jeugdwet staat een calamiteit als volgt omschreven: ‘Een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de jeugdhulp en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een jeugdige of ouder heeft geleid’.
 • Geweld
  In de Jeugdwet staat dit als volgt omschreven: ‘Geweld bij de verlening van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering: Lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld jegens een jeugdige of een ouder, of bedreiging daarmee, door iemand die werkzaam is voor de jeugdhulpaanbieder of een gecertificeerde instelling, of door iemand die werkzaam is voor een rechtspersoon die in opdracht van de aanbieder of gecertificeerde instelling jeugdhulp verleent of door een andere jeugdige of ouder met wie de jeugdige of ouder gedurende het etmaal of een dagdeel bij de aanbieder verblijft’.

Om welke verplichte meldingen gaat het?

In 2018 en 2019 ontving de inspectie respectievelijk 101 en  51 calamiteitmeldingen en 137 en 99 geweldsmeldingen; in 2020 waren er 76 calamiteitmeldingen en 96 meldingen geweld. Bij de meeste meldingen ging het om fysiek- en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen cliënten onderling.

Omdat de inspectie beter wil bepalen waar de grootste risico’s liggen, heeft ze de verplichte meldingen ingedeeld op thema.

Thema's verplichte meldingen

Thema's verplichte meldingen
Fysiek grensoverschrijdend gedragSeksueel grensoverschrijdend gedragPsychisch grensoverschrijdend gedragSuicideSuicidepogingOnnatuurlijke doodOverig
2018931041013666
20196658412163
202062662192912
Brontabel als csv (229 bytes)

In de grafiek staan zeven thema’s waarover de meeste meldingen kwamen. Hieronder een toelichting per thema aan de hand van een voorbeeld:

 • Fysiek grensoverschrijdend gedrag
  Een cliënt heeft een gebroken arm door fysiek ingrijpen van een hulpverlener.
 • Seksueel grensoverschrijdend gedrag
  Een cliënt vertelt begeleider aangerand te zijn door een groepsgenoot
 • Psychisch grensoverschrijdend gedrag
  Pleegouders verhinderen contact tussen pleegkind en biologische ouders.
 • Suïcidepoging
  Een cliënt wordt na een suïcidepoging in coma opgenomen in het ziekenhuis.
 • Suïcide
 • Onnatuurlijke dood
 • Overig
  Bijvoorbeeld: een cliënt pleegt een gewapende roofoverval.