Doelgroepen en toezichtactiviteiten

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd richt haar toezicht op onder meer zorgnetwerken van cliënten en patiënten. Welke cliënten of patiënten zijn sneller kwetsbaar? Of hebben ze meer dan een aandoening en een ingewikkelde zorgvraag? Voor die groepen toetsen we de zorg in de zorgnetwerken. We kijken bijvoorbeeld of die zorg veilig en persoonsgericht is. 

Lees op deze pagina meer over ons netwerktoezicht op de zorg voor verschillende doelgroepen.

Mensen met een licht verstandelijke beperking

De IGJ houdt toezicht op de persoonsgerichte zorg aan mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Daarbij kijken we naar de zorg voor een cliënt en naar de samenwerking en samenhang in het zorgnetwerk.

De cliënt is het uitgangspunt van ons toezicht. De zorgnetwerken rond mensen met een LVB bestaan uit verschillende zorg- en hulpverleners en zorgorganisaties. De inspectie verwacht van de betrokken partijen dat zij samenwerken en dat zij passende zorg en ondersteuning bieden.

De inspectie voert dit toezicht uit in verschillende steden in Nederland. Hierbij spreken we met cliënten, zorgverleners en bestuurders. 

Lees verder over ons toezicht op de zorg voor mensen met een LVB

Kwetsbare ouderen

IGJ toetste of huisartsen en wijkverpleging goed samenwerken bij de zorg voor kwetsbare ouderen die thuis wonen. Inspecteurs bezochten in zes gebieden in Nederland thuiszorgorganisaties en huisartsenpraktijken. Ook gingen de inspecteurs in gesprek met kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers.

Lees verder over ons toezicht naar zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen.

Mensen met chronisch psychische aandoeningen

De vraag naar ambulante geestelijke gezondheidszorg (ggz) neemt toe. En hierdoor ook de druk op het aanbod voor kwetsbare mensen met chronisch psychische aandoeningen. De inspectie kijkt in haar toezicht op de ambulante ggz naar de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners. Het gaat hierbij om:

  • de specialistische geestelijke gezondheidszorg (S-ggz), 
  • de gegeneraliseerde basis geestelijke gezondheidszorg (GB-ggz) en 
  • de huisarts/ praktijkondersteuner-ggz (POH/ggz). 

Lees meer over ons toezicht op zorgnetwerken rond ambulante ggz-cliënten.

Gehandicapt kind in thuissituatie
Beeld: ©HH

Kinderen met specialistische verpleging en zorg thuis

De inspectie toetste de persoonlijke zorgnetwerken van kinderen die thuis medisch specialistische zorg krijgen. Zoals een speciaal infuus, sondevoeding of wondverzorging. In haar toezicht bracht de inspectie de zorgnetwerken van 45 kinderen in kaart. Hierbij spraken de inspecteurs met de kinderen, hun ouders en zorg- en hulpverleners. 

Lees meer over ons onderzoek naar Toezicht op zorgnetwerken: specialistische verpleging en zorg thuis.

Mensen met een bijzonder resistente bacterie (BRMO)

Wereldwijd zijn er steeds meer resistente bacteriën. Vooral de Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO) zijn reden tot zorgen. Dit zijn bacteriën die niet of nauwelijks meer reageren op de meest gebruikte antibiotica. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft opdracht gegeven om 10 regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie (ABR) op te zetten. Deze zijn verantwoordelijk voor de aanpak van antibioticaresistentie.

De inspectie toetste het ABR in Limburg. We keken of verschillende zorginstellingen binnen een regio voldeden aan de richtlijnen infectiepreventie en antibioticabeleid. Het doel was zowel een beeld per zorgaanbieder te krijgen als van de zorgregio als geheel.

Lees meer over ons toezicht op de aanpak van antibioticaresistentie