Doelgroepen en toezichtactiviteiten

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd neemt in haar toezicht op zorgnetwerken cliënten en patiënten als uitgangspunt. Welke cliënten of patiënten zijn sneller kwetsbaar? Of hebben meerdere aandoeningen en een complexe zorgvraag? Voor die groepen toetsen we hoe de zorg in zorgnetwerken geregeld is. We kijken bijvoorbeeld of die zorg veilig en persoonsgericht is.

Lees op deze pagina meer over ons netwerktoezicht op de zorg voor verschillende doelgroepen.

Kwetsbare ouderen

IGJ toetst of huisartsen en wijkverpleging goed samenwerken bij de zorg voor kwetsbare ouderen die thuis wonen. Inspecteurs bezoeken in zes gebieden in Nederland thuiszorgorganisaties en huisartsenpraktijken. Ook gaan de inspecteurs in gesprek met kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers. Lees verder over ons toezicht naar zorgnetwerken rond kwetsbare ouderen.

Mensen met chronisch psychische aandoeningen

De vraag naar ambulante ggz neemt toe. En daardoor ook de druk op het aanbod voor kwetsbare mensen met chronisch psychische aandoeningen.De inspectie kijkt in haar toezicht op de ambulante ggz naar de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners. Het gaat daarbij om de specialistische geestelijke gezondheidszorg (S-GGZ), de gegeneraliseerde basis geestelijke gezondheidszorg (GB-GGZ) en de huisarts/ POH-GGZ. Lees verder over ons toezicht naar zorgnetwerken rond ambulante ggz-cliënten.

Gehandicapt kind in thuissituatie
©HH

Kinderen met specialistische verpleging en zorg thuis

De inspectie toetste de persoonlijke zorgnetwerken van kinderen die thuis medisch specialistische zorg en verpleging krijgen. Zoals een speciaal infuus, sondevoeding of wondverzorging. In haar toezicht bracht de inspectie de zorgnetwerken van 45 kinderen in kaart. Hierbij spraken de inspecteurs met de kinderen, hun ouders en zorg- en hulpverleners. Lees verder over ons onderzoek naar “Toezicht op zorgnetwerken: specialistische verpleging en zorg thuis”

Mensen met een bijzonder resistente bacterie (BRMO)

Wereldwijd zijn er steeds meer resistente bacteriën. Vooral de Bijzonder Resistente Micro-Organismen (BRMO) zijn reden tot zorgen. Bacteriën die niet of nauwelijks meer reageren op de meest gebruikte antibiotica. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft opdracht gegeven tot het organiseren van 10 regionale ABR zorgnetwerken. Deze zijn verantwoordelijk voor de aanpak van antibiotica resistentie.

De inspectie toetste het ABR in Limburg. We keken of verschillende zorginstellingen binnen een regio voldeden aan de richtlijnen infectiepreventie en antibioticabeleid. Het doel was zowel een beeld per zorgaanbieder te krijgen als van de zorgregio als geheel. Lees verder over ons toezicht naar de aanpak van antibioticaresistentie in Limburg.

©IGJ

Magazine Zorgnetwerken

In 2019 brachtten we een magazine uit waarin we terugblikken en vooruitkijken op het toezicht op zorgnetwerken. In het magazine hebben verhalen in beeld gebracht: van zorgverleners tot veldpartijen, van kwetsbare ouderen tot ambulante ggz en medische zorg aan kinderen. Bekijk hier het magazine 'Toezicht op zorgnetwerken'.