Klacht over de inspectie?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vindt het belangrijk haar werk zo goed mogelijk te doen. Toch lukt dat niet altijd. Dat vinden we erg vervelend. Iedereen die zich niet goed behandeld voelt door de inspectie kan een klacht indienen. Dit is geregeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Klachten over de inspectie

Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld onbeleefd gedrag van een medewerker, de traagheid van een handeling of over onjuiste voorlichting of communicatie. Wij vinden het belangrijk te weten waarover u ontevreden bent. Dit biedt ons de mogelijkheid om samen met u naar een oplossing te zoeken. Ook helpt u ons de kwaliteit van ons werk te verbeteren en een soortgelijke klacht in de toekomst te voorkomen.

Gaat uw klacht niet over het handelen van de inspectie, maar over het handelen van een zorginstelling? Dan kunt u terecht bij het Landelijk Meldpunt Zorg.

Aantal nieuwe klachten stabiel

In 2022 ontvingen wij 72 nieuwe klachten. Dat is vergelijkbaar met 2020 (68) en 2021 (76). Driekwart van de klachten is afkomstig van patiënten, cliënten, naasten en andere betrokkenen en een kwart komt van zorgaanbieders. Deze verhouding is al jaren ongeveer hetzelfde.

Waar gaan de klachten over?

Veel klachten (31) gaan over de inhoudelijke uitkomsten van onderzoek naar een zorgaanbieder door de IGJ. Mensen vinden dan dat de IGJ niet doet  wat ze hadden verwacht. Zorgaanbieders klagen over onderzoeksuitkomsten omdat ze vinden dat de IGJ niet goed aantoont dat de zorg op onderdelen onvoldoende is. In 2022 gingen 14 klachten over ongewenste bejegening. Klachtindieners vonden in dat geval dat de inspectie hen onvoldoende serieus nam, bijvoorbeeld in de vorm, toon of de snelheid van communiceren. 

Betrouwbaar en betrokken

Klachten over betrouwbaarheid gaan over of de IGJ eerlijk is in wat ze afspreekt, zich daaraan houdt en daarover communiceert. Mogelijk voortkomend uit de toeslagenaffaire valt op dat het aantal klachten waarin betrokkenheid van de IGJ een rol speelt, de laatste twee jaren toeneemt. Patiënten, cliënten, naasten en andere betrokkenen willen bij het delen van hun ervaring over de zorg niet alleen horen wat de inspectie wel en niet kan doen. Ze willen het gevoel krijgen dat de inspectie echt naar hen luistert, hun informatie serieus neemt en hen goed informeert over wat zij met hun informatie doet. Ze verwachten een inspectie die meedenkt met een oplossing, ook als zij geen wettelijke taak heeft om in actie te komen. Ook zorgaanbieders willen dat de IGJ oog heeft voor hun situatie, open staat voor feedback en met hen meedenkt waar dat kan. Bijvoorbeeld wanneer ze een kleine, startende en trotse onderneming zijn en voor het eerst met toezicht te maken krijgen.

Op verschillende manieren is de IGJ met de thema’s betrouwbaarheid en betrokkenheid bezig. We zoeken steeds meer naar mogelijkheden om te handelen volgens ‘de bedoeling’ of ‘de geest van de wet’ en we verbeteren onze communicatie. 

Aantal ontvangen en afgesloten klachten 2019 - 2022

Aantal ontvangen en afgesloten klachten 2019 - 2022
Aantal ontvangen klachtenAantal afgesloten klachten
20227278
20217674
20206883
20199378
Brontabel als csv (107 bytes)

Achtergrondinformatie meldingen