Toezicht op ziekenhuizen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) beoordeelt verbeterdoelen en indicatoren voor ziekenhuizen en analyseert meldingen en calamiteiten. Ook onderzoekt de inspectie specifieke onderwerpen binnen ziekenhuizen waaraan een hoog risico zit. Zoals het proces rond operaties.

Nederland heeft ruim 80 algemene en 8 academische ziekenhuizen. De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen. Dat doen wij onder andere door: 

  • het (laten) ontwikkelen en beoordelen van verbeterdoelen en kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuizen; 
  • het analyseren van meldingen en calamiteiten; 
  • onderzoek naar risicovolle thema’s, zoals het operatieve proces.

Rol van de raad van bestuur

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor het leveren van goede zorg in het ziekenhuis. Wij verwachten dat raden van bestuur actief sturen op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. We houden ook toezicht op de samenwerking tussen het bestuur en de medisch specialisten en verpleegkundigen. In ons toezicht betrekken we ook steeds nadrukkelijker de interne toezichthouders.

In 2018 brengt de inspectie aan alle ziekenhuizen (minstens) één keer een onverwacht bezoek. Ook voeren we met alle ziekenhuizen een jaargesprek. In het jaargesprek spreken we over risicomanagement en het invoeren van verbetermaatregelen. Over dat jaargesprek met de raad van bestuur schrijven we een verslag dat we op onze website publiceren (zie Rapporten over zorgaanbieders).

Inzicht kwaliteit ziekenhuizen

Ziekenhuizen zijn verplicht zelf de kwaliteit van hun zorgverlening te meten. Ze gebruiken daarvoor verbeterdoelen en indicatoren. Bijvoorbeeld het aantal spontane bevallingen, het percentage patiënten met doorligwonden of de sterftecijfers. Verzekeraars, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en de inspectie bepalen gezamenlijk waaraan de kwaliteit van de zorg moet voldoen. De informatie die dat oplevert, wordt aan patiënten aangeboden als keuze-informatie, door zorgverzekeraars gebruikt bij de zorginkoop, maar ook ingezet voor kwaliteitsverbetering bij de zorgaanbieders zelf.

Ziekenhuizen leveren ieder jaar gegevens aan over de verbeterdoelen en indicatoren. De inspectie maakt vervolgens een analyse van de prestaties over de gehele sector. Elk jaar koppelen we onze bevindingen terug. Lees verder over deze bevindingen en over de verbeterdoelen en indicatoren bij Basisset Medisch Specialistische Zorg.

De ziekenhuizen publiceren zelf hun gegevens via Ziekenhuischeck.nl

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

De ziekenhuizen gebruiken de verbeterdoelen en indicatoren om de zorg te verbeteren. De inspectie gebruikt deze gegevens in haar toezicht. Als blijkt dat een ziekenhuis achterblijft bij bepaalde verbeterdoelen of indicatoren, is dat reden voor ons om het gesprek aan te gaan. En als het nodig nemen we maatregelen. Zo zorgen de verbeterdoelen en indicatoren ervoor dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor patiënten verbetert.

Onderwerpen met extra aandacht

De inspectie heeft naast de risico-indicatoren extra aandacht voor de volgende thema’s:

Focusbezoeken gericht op kwaliteit van zorg op kwetsbare plek

De inspectie houdt proactief toezicht, gericht op de grootste risico’s in de zorg. Focusbezoeken aan ziekenhuizen en klinieken zijn korte inspectiebezoeken waarin de kwaliteit van zorg op een kwetsbare plek wordt getoetst.

De vijf thema’s van de focusbezoeken in 2018/2019 waren:

  1. Bestuurlijke verantwoordelijkheid
  2. Samenwerking in de zorg, gericht op de interne overdracht
  3. Verantwoordelijkheidsverdeling in de zorg
  4. Antistolling
  5. Medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling

Op de pagina 'Wat zijn focusbezoeken' vind je onze bevindingen over deze vijf onderwerpen.

Klinisch onderzoek in ziekenhuizen

Voert u als zorgverlener klinisch onderzoek uit in een ziekenhuis? Hier vindt u meer informatie over de regels voor klinisch onderzoek en het toezicht vanuit IGJ. Wilt u meedoen als proefpersoon? Hier leest u wat u van IGJ kunt verwachten: Informatie voor proefpersonen klinisch onderzoek.

Klacht of vraag over ziekenhuiszorg

Bent u ontevreden over geleverde zorg? Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder bij vragen of klachten over de kwaliteit van geleverde zorg. Ook vindt u bij het meldpunt meer informatie. Bijvoorbeeld over het klachtenlandschap in de zorg. Maar ook over uw rechten als patiënt en eventuele andere organisaties die u verder kunnen helpen.

Toezicht op meldingen

Voor de inspectie zijn meldingen over gebeurtenissen waarbij iets mis is gegaan in de zorg een belangrijke bron van informatie. En voor u als zorgaanbieder, een belangrijk hulpmiddel om te leren van wat er mis is gegaan. En de kans te verkleinen dat dit nog een keer gebeurt.

Ga voor informatie over melden en een overzicht van alle meldingen naar ‘Melden voor professionals’. Of ga direct naar:    

De informatie op deze pagina is bedoeld voor zorgprofessionals. Heeft u persoonlijk een klacht, melding of zorgen die u wilt bespreken? Dat kan via ons Landelijk Meldpunt Zorg.

Aanvulling melden ziekenhuizen

De inspectie heeft gemerkt dat er discussie bestaat over calamiteiten en wat er aan de inspectie gemeld moet worden. In de brochure 'Calamiteiten melden aan IGJ', geven we meer duidelijkheid over hoe, wanneer en waarom u een calamiteit moet melden.

Publicatie rapporten

Alle rapporten van jaargesprekken en thema onderzoeken worden gepubliceerd op toezichtdocumenten.igj.nl. Daarnaast publiceren we zakelijke weergaven van maatregelen en calamiteitenonderzoeken die door de inspectie zelf zijn uitgevoerd. Voor meer informatie lees verder bij Wat maken we openbaar?