Toezicht op ziekenhuizen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) beoordeelt indicatoren voor ziekenhuizen en analyseert meldingen en calamiteiten. Ook onderzoekt de inspectie specifieke onderwerpen binnen ziekenhuizen waar een hoog risico aan zit. Zoals het proces rond operaties.

Nederland heeft ruim 80 algemene en 8 academische ziekenhuizen. De inspectie houdt toezicht op de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen. Dat doen wij onder andere door: 

  • het (laten) ontwikkelen en beoordelen van kwaliteitsindicatoren voor ziekenhuizen; 
  • het analyseren van meldingen en calamiteiten; 
  • onderzoek naar risicovolle thema’s, zoals het operatieve proces.

Rol van de raad van bestuur

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor het leveren van goede zorg in het ziekenhuis. Wij verwachten dat raden van bestuur actief sturen op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. We houden ook toezicht op de samenwerking tussen het bestuur en de medisch specialisten en verpleegkundigen. In ons toezicht betrekken we ook steeds nadrukkelijker de interne toezichthouders.

In 2018 brengt de inspectie aan alle ziekenhuizen (minstens) één keer een onverwacht bezoek. Ook voeren we met alle ziekenhuizen een jaargesprek. In het jaargesprek spreken we over risicomanagement en het invoeren van verbetermaatregelen. Over dat jaargesprek met de raad van bestuur schrijven we een verslag dat we op onze website publiceren (zie Rapporten over zorgaanbieders).

Inzicht kwaliteit ziekenhuizen

Ziekenhuizen zijn verplicht zelf de kwaliteit van hun zorgverlening te meten. Ze gebruiken daarvoor indicatoren. Bijvoorbeeld het aantal spontane bevallingen, het percentage patiënten met doorligwonden of de sterftecijfers. Verzekeraars, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en de inspectie bepalen gezamenlijk waaraan de kwaliteit van de zorg moet voldoen. De informatie die dat oplevert, wordt aan patiënten aangeboden als keuze-informatie, door zorgverzekeraars gebruikt bij de zorginkoop, maar ook ingezet voor kwaliteitsverbetering bij de zorgaanbieders zelf.

Ziekenhuizen leveren ieder jaar gegevens aan over de indicatoren. De inspectie maakt vervolgens een analyse van de prestaties over de gehele sector. 

Wij publiceren onze bevindingen in het jaarlijkse rapport 'Het resultaat telt'.

De ziekenhuizen publiceren zelf hun gegevens via Ziekhuischeck.nl. Lees verder over de indicatoren van ziekenhuizen, en hoe ze tot stand komen, bij Indicatoren Medisch Specialistische Zorg.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?

De ziekenhuizen gebruiken de indicatoren om de zorg te verbeteren. De inspectie gebruikt de indicatoren in haar toezicht. Als blijkt dat een ziekenhuis achterblijft bij bepaalde indicatoren, is dat reden voor ons om het gesprek aan te gaan. En als het nodig nemen we maatregelen. Zo zorgen de indicatoren er voor dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor patiënten verbeterd.

Onderwerpen met extra aandacht

De inspectie heeft naast de risico-indicatoren extra aandacht voor de volgende thema’s:

Focusbezoeken gericht op kwaliteit van zorg op kwetsbare plek

De inspectie houdt proactief toezicht, gericht op de grootste risico’s in de zorg. Focusbezoeken aan ziekenhuizen en klinieken zijn korte inspectiebezoeken waarin de kwaliteit van zorg op een kwetsbare plek wordt getoetst.

De vijf thema’s van de focusbezoeken in 2018/2019 waren:

  1. Bestuurlijke verantwoordelijkheid
  2. Samenwerking in de zorg, gericht op de interne overdracht
  3. Verantwoordelijkheidsverdeling in de zorg
  4. Antistolling
  5. Medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling

Op de pagina 'Wat zijn focusbezoeken' vind je onze bevindingen over deze vijf onderwerpen.

Klinisch onderzoek in ziekenhuizen

Voert u als zorgverlener klinisch onderzoek uit in een ziekenhuis? Hier vindt u meer informatie over de regels voor klinisch onderzoek en het toezicht vanuit IGJ. Wilt u meedoen als proefpersoon? Hier leest u wat u van IGJ kunt verwachten: Informatie voor proefpersonen klinisch onderzoek.

Klacht of vraag over ziekenhuiszorg

Bent u ontevreden over geleverde zorg? Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder bij vragen of klachten over de kwaliteit van geleverde zorg. Ook vindt u bij het meldpunt meer informatie. Bijvoorbeeld over het klachtenlandschap in de zorg. Maar ook over uw rechten als patiënt en eventuele andere organisaties die u verder kunnen helpen.

Calamiteit melden

Als vertegenwoordiger van een ziekenhuis kunt u direct via het meldingenformulier verplichte meldingen, een melding doen bij de inspectie. De inspectie heeft gemerkt dat er discussie bestaat over calamiteiten en wat er aan de inspectie gemeld moet worden. In de brochure 'Calamiteiten melden aan IGJ', geven we meer duidelijkheid over hoe, wanneer en waarom u een calamiteit moet melden. Daarnaast blijven wij met zorgaanbieders, cliënten en zorgverleners in gesprek over de ontwikkelingen rond dit onderwerp. Lees verder over calamiteiten

Op 1 juli 2021 is een wijziging van de Gezondheidswet en Jeugdwet in gegaan. Vanaf die datum publiceren wij een zakelijke weergave van elk calamiteitenrapport. Het gaat om alle calamiteitmeldingen die de inspectie vanaf 1 juli 2021 ontvangt. En die leiden tot een calamiteitenonderzoek en –rapport van de IGJ. U kunt deze zakelijke weergaven terugvinden via toezichtdocumenten.igj.nl. Voor meer informatie lees verder bij ‘Wat maken we openbaar’.