Toezicht op het operatief proces

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoekt de kwaliteit van het operatieve proces: Toezicht Operatief Proces (TOP). Dat gebeurt in ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) en particuliere klinieken.

Richtlijnen van koepels en verenigingen

In de afgelopen jaren zijn er verschillende richtlijnen gepubliceerd door verenigingen en koepels die bij het operatieve proces betrokken zijn. Deze richtlijnen zijn belangrijke normen voor het professioneel handelen. Hierdoor zijn de voorwaarden voor verantwoorde zorg in het operatieve proces sterk verbeterd. De links verwijzen naar websites van koepels en verenigingen die de richtlijnen hebben gepubliceerd:

Hoe toetst de inspectie?

Bovenstaande richtlijnen hebben wij vertaald naar toetsingskaders- en instrumenten. Toetsingskaders geven de onderdelen aan waar de focus van ons toezicht ligt. Instrumenten zijn een praktische vertaling daarvan. U kunt deze gebruiken voor audits in uw eigen instelling. De inspectie kan ook onderdelen uit een richtlijn toetsen die niet in het toetsingskader of -instrument staan.  

Algemeen

Cardiothoracale chirurgie: ziekenhuizen die richtlijn Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT) gebruiken

Cardiothoracale chirurgie:  ziekenhuizen die richtlijnen Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) gebruiken

Resultaten toezicht op het operatieve proces

Bij documenten kunt u de rapporten over het toezicht operatieve proces vinden.

Brieven aan zorgverleners

Soms vragen we zorgverleners om extra aandacht te besteden aan een onderwerp. We sturen dan een brief naar de betrokken verenigingen en koepels met het verzoek de informatie te verspreiden onder hun leden. Hieronder een overzicht van brieven die wij hebben verstuurd over het operatieve proces: 

  • Luchtbehandeling in operatieafdelingen. In deze brief vraagt de inspectie aandacht voor de invoering van richtlijn 'Luchtbehandeling in operatiekamer en opdekruimte in operatieafdeling klasse 1'. Deze brief is op 7 juli 2016 verstuurd aan de NVZ, NFU, ZKN, FMS en WIP.