Toetsingskader gehandicaptenzorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gebruikt dit toetsingskader bij het toezicht op de gehandicaptenzorg. Dit is langdurige zorg aan mensen met een beperking, zowel in instellingen als in de ambulante setting en dagbesteding. De verklarende woordenlijst hoort bij het toetsingskader en de rapporten die de inspectie opstelt.

Bijgewerkt toetsingskader

Dit toetsingskader is bijgewerkt op de volgende punten:

  • Gebruik en ontwikkeling van het toetsingskader

  • De inspectie gebruikt dit toetsingskader vanaf oktober 2023. Het is gebaseerd op het Toetsingskader voor zorgaanbieders waar mensen wonen die langdurige zorg nodig hebben (oktober 2018). 

  • De inspectie baseert haar toezicht op (veld)normen, wetten en regels. De normen in dit toetsingskader zijn niet aangepast. Wel zijn de bronnen en toetsingscriteria geactualiseerd. Ook is het toetsingskader van toepassing gemaakt op de ambulante setting. Daarom is ook één norm toegevoegd – nummer 2.8 over integrale zorg en samenwerken. Hiermee wil de inspectie het belang van en de aandacht voor samenwerking van zorgpartijen voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg meer expliciet maken.

Meer informatie

Meer uitleg over het toetsingskader  vindt u bij: Toetsingskader gehandicaptenzorg.

Verklarende woordenlijst

Uitleg van woorden in het toetsingskader en de rapporten van het toezicht op gehandicaptenzorg.