Toezicht op Nieuwe Zorgaanbieders verpleging en verzorging

Dit toetsingskader richt zich op het toezicht op nieuwe zorgaanbieders. Het geldt voor zowel zorgaanbieders die zorg thuis leveren als zorg in een intramurale setting, of een combinatie daarvan. De focus ligt op verpleging en verzorging. Dit kan kortdurende (intensieve) zorg zijn, zoals ziekenhuisverplaatste zorg, maar ook langdurige zorg. De inspectie houdt toezicht op zorg, gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook houdt de inspectie binnen de Zvw en Wlz toezicht op zorg, gefinancierd vanuit een persoonsgebonden budget (pgb).

De inspectie wil met haar toezicht goede zorg bevorderen en de ontwikkeling ervan bij nieuwe organisaties stimuleren. Met dit toetsingskader beoordeelt de inspectie of bij hen de voorwaarden aanwezig zijn om goede en veilige zorg te kunnen leveren. De inspectie verwacht dat organisaties na dit inspectiebezoek doorgroeien om aan alle normen uit het toetsingskader ‘Toezicht op Nieuwe Zorgaanbieders verpleging en verzorging’ te voldoen. Dit vormt samen met andere toetsingskaders voor de al bestaande zorgaanbieders een geheel.

Thema's

Het toetsingskader ‘Toezicht op Nieuwe Zorgaanbieders’ is opgebouwd uit drie thema’s:

  1. De cliënt centraal;
  2. Deskundige zorgverlener;
  3. Sturen op kwaliteit en veiligheid.

Per thema zijn een of meerdere normen beschreven. Bij elke norm staan toetsingscriteria. De onderbouwing vanuit de wet- en regelgeving, de veld- en beroepsnormen en aanvullende bronnen staat per norm aangegeven. De toetsingscriteria geven aan ‘wat’ de inspectie toetst.
Bij de selectie van de normen is gekeken naar normen die de betrokken beroepsgroepen, brancheorganisatie(s) en cliëntvertegenwoordigers belangrijk vinden. Omdat zowel veldnormen als wet- en regelgeving voortdurend in ontwikkeling zijn, zal het toetsingskader worden aangepast wanneer er relevante wijzigingen zijn.

De inspectie gebruikt het toetsingskader met ingang van januari 2022.

Voor de leesbaarheid gebruikt IGJ de mannelijke vorm voor de cliënt en de vrouwelijke vorm voor de wijkverpleging en de zorgaanbieder.

Toetsingskader