Toetsingskader klinische overige forensische zorg

In dit toetsingskader staat wat de inspectie toetst bij zorgaanbieders die klinische forensische zorg bieden in de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en de gehandicaptenzorg. De inspectie gebruikt dit toetsingskader per augustus 2021. Met dit toetsingskader als basis, bezoekt de inspectie in 2021 de klinische voorzieningen met beveiligingsniveau 2. Dat zijn forensische psychiatrische afdelingen (FPA’s), forensische verslavingszorg afdelingen (FVA’s) en forensische behandelcentra voor sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapten (SGLVG+ locaties).

Het concept van dit toetsingskader is eerder in een consultatieronde voorgelegd aan deskundigen en veldpartijen die betrokken zijn bij de overige forensische zorg. Na reacties hierop van meerdere partijen, en de bevindingen tijdens pilotbezoeken, is het definitieve toetsingskader vastgesteld. 

De inspectie ziet toe op de naleving van een groot aantal wetten, regels en normen. Om transparant te zijn over wat de inspectie toetst, maakt zij toetsingskaders voor toezicht op de verschillende sectoren, zorgprocessen en onderdelen van de gezondheidszorg en jeugdhulp. Een toetsingskader bestaat uit een aantal normen en daarbij horende toetsingscriteria. Die zijn gebaseerd op wet- en regelgeving en zogeheten ‘veldnormen’, die beroepsorganisaties van zorgverleners of koepels en belangenverenigingen hebben opgesteld.