Cijfers over productie en bedrijfsvoering

Hieronder vindt u cijfers van gerealiseerde productie, personeelsformatie, ziekteverzuim en klachten die zijn ingediend over de inspectie.
 

Productie toezicht

Hieronder staan de productieaantallen van IGJ over de afgelopen drie jaren. De fusie tussen Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en Inspectie Jeugdzorg (IJZ) in 2017 vraagt extra uitleg om de cijfers goed te kunnen interpreteren. Die duiding staat aangegeven onder de tabel.

Realisatie productie

Realisatie productie
201820172016
Externe bezoeken volledig aangekondigd689 excl. Jeugd527530
812 incl. Jeugd
Externe bezoeken volledig onaangekondigd564 excl. Jeugd9121183
614 incl. Jeugd
Externe bezoeken met onaangekondigde elementen752 excl. Jeugd9981002
872 incl. Jeugd
Totaal aantal externe bezoeken2005 excl. Jeugd24372715
2298 incl. Jeugd
Desk inspecties288199451
Oordelende gesprekken op kantoor IGJ194 excl. Jeugd214151
197 incl. Jeugd
Bestuursgesprekken84 excl. Jeugd106258
94 incl. Jeugd
Gesprekken met toezichtobject of bedrijf265348363
Gesprekken met burger69147180
Gesprekken met betrokkene372296593
Rapporten6683 excl. Jeugd73857795
6787 incl. Jeugd
Gespreksverslagen95110171005
Wettelijk verplichte adviezen424480494

Bezoeken

In voorgaande IGZ-Jaarbeelden (2016 en daarvoor) zijn in de productieaantallen ook de bezoeken meegenomen van IGZ-inspecteurs aan jeugd-instellingen. In 2017 hebben we voor de periode tot 1 oktober 2017 alle bezoeken geteld van IGZ. Daarbij hebben we het aantal bezoeken over de periode oktober tot en met december 2017 van domein Cure/GMT en Maatschappelijke zorg opgeteld. Voor 2018 hebben we voor de vergelijkbaarheid de cijfers met en zonder het domein Jeugd opgenomen in de tabel. Overigens geldt voor het domein Jeugd dat alleen de bezoeken aan ondertoezichtstaanden zijn meegeteld en dus niet bijvoorbeeld bezoeken aan gemeenten.

Rapporten

Sinds 2016 rapporteert de inspectie in het Jaarbeeld over alle geregistreerde rapporten (waaronder ook afsluitbrieven van meldingen). Van deze rapporten zijn er in 2018 1.357 gepubliceerd op www.igj.nl.

Wettelijk verplichte adviezen

Dit betreft adviezen aan de minister op het gebied van medische producten, verkrijgen en behouden van vergunningen, erkenningen en verstrekking van certificaten en verklaringen.

Andere registratie Jeugd

De aantallen voor desk-inspectie, gesprekken met burger, gesprekken met betrokkene, gesprekken met toezichtobject/bedrijf, gespreksverslagen en wettelijk verplichte adviezen beslaan alleen de domeinen Cure/GMT en Maatschappelijke zorg. Het domein Jeugd gebruikt deze productie-indicatoren niet.

Brontabel als csv (797 bytes)

Verschuiving in toezichtvormen vertekent productiecijfers

Het totaal aantal bezoeken per jaar neemt sinds 2016 iets af. Wij zien dat daarvoor andere vormen van toezicht in de plaats komen. Dat vertekent onze productiecijfers in de tabel hierboven. Denk aan toezicht op netwerken in de zorg. Dat is een intensieve manier van toezicht op verschillende zorgaanbieders tegelijkertijd. Effectief, met een breed bereik. In de tabel scoort het echter als één rapport.

Daarnaast gaat steeds meer van onze tijd en aandacht uit naar onze agenderende en stimulerende rol. Zo organiseren we dialoogsessies, ronde tafelgesprekken en voorlichtingsbijeenkomsten. We leveren inhoudelijke bijdragen aan congressen en symposia. Deze inspanningen komen (nog) niet in onze productiecijfers terug. Dat geldt ook voor een groot aantal tijdsintensieve eigen onderzoeken in het kader van meldingen ‘ontslag wegens disfunctioneren’ en ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag.’

We zien ook dat de complexiteit van casuïstiek IGJ-breed toeneemt. Dat heeft in 2018 een groot beslag gelegd op de capaciteit van IGJ. Zeker in die cases waarin we uitgebreide WOB verzoeken hebben behandeld. Daarnaast vragen ook interne ontwikkelingen extra inzet van personeel. Denk aan de inrichting van één Front-office IGJ en de invoering van het nieuwe automatiseringssysteem.

Vooral het domein Cure GMT kende in 2018 een aanzienlijke formatie-toename. Het blijkt lastig alle openstaande vacatures te vervullen. Dat heeft in 2018 geleid tot onderbezetting op de werkvloer. Daardoor kwam de prioriteit allereerst te liggen bij toezichtstaken met wettelijke termijnen, zoals handhavingsverzoeken.

Andere productie-indicatoren

Naast de productieaantallen toezicht houdt IGJ ook andere productie indicatoren bij. Het aantal geaggregeerde rapporten was voor het jaar 2017 inclusief jeugd (dus ook het toenmalige IJZ). De andere indicatoren zijn vanaf 1 oktober 2017 inclusief jeugd. Voor 2018 zijn ze over het hele jaar inclusief jeugd.

Andere productie-indicatoren

Andere productie-indicatoren
201820172016
Ontvangen telefoongesprekken front-office192921923020820
Verwerkte e-mails Meldpunt458194170040580
Verwerkte Bopz-meldingen710007400074000
Geaggregeerde rapporten en overige publicaties302323
Uitgebrachte nieuwsberichten174194190
Beantwoorde persvragen70010961082
Beantwoorde kamervragen9177123
Brontabel als csv (346 bytes)

Financiën

Onderstaande tabel laat de financiën zien van IGJ in euro's. De genoemde cijfers moeten met 1000 worden vermenigvuldigd om tot de daadwerkelijk bedragen te komen. De bedragen voor 2017 en 2018 zijn inclusief het toezicht op jeugdhulp (gehele jaar).

Financiën

Financiën
201820172016
Personeel en materieel700166468556128
Post-Actieven381405500
Onderzoeken347227733168
Huur gebouwen187919012049
ICT en informatie-infrastructuur16354157138554
TOTAAL IGJ921038547770399
Brontabel als csv (229 bytes)

Formatie

Onderstaande tabel laat de formatie zien van IGJ. In 2016 betrof het nog alleen IGZ. In 2017 is IJZ meegenomen. Het aantal fte in 2017 is daarom goed vergelijkbaar met het aantal fte in 2018.

Formatie

Formatie
Formatie in fte201820172016
Algemene leiding (MT)665
Toezichtafdelingen466,1419,1376,6
Landelijk Meldpunt Zorg13,312,314
Meldpunt IGJ44,544,537,5
Ondersteunende staf123120,4108,8
Strategische staf104,1100,189,5
TOTAAL IGJ756,9708,1631,4
Brontabel als csv (273 bytes)

Ziekteverzuim

Hieronder staat het ziekteverzuim bij IGJ over de afgelopen drie jaren. In 2017 is IJZ al in het cijfer meegenomen. 2018 en 2017 zijn daarom goed vergelijkbaar.

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim
201820172016
Kort verzuim (minder dan 42 dagen)1,51,81,4
Lang verzuim (langer dan 42 dagen)3,32,22,9
TOTAAL IGJ4,744,3
Verbaannorm2,73,93,9
Brontabel als csv (161 bytes)

Klachten over de inspectie

Er kwamen het vorig jaar 54 klachten over IGJ binnen. Het cijfer over 2017 is overigens inclusief IJZ.

Klachten over IGJ

Klachten over IGJ
201820172016
Ontvangen544740
Brontabel als csv (37 bytes)

>Terug naar de inhoudsopgave Terugblik 2018