Uitstelverzoek aanleveren Jaarverantwoording

Aanbieders van jeugdhulp een gecertificeerde instelling of een Veilig Thuisorganisatie moeten vóór 1 juni van het jaar dat volgt op het verslagjaar, de Jaarverantwoording inleveren bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG).

Met dit formulier kunt u uitstel aanvragen voor het insturen van de Jaarverantwoording. Dit verzoek moet u hebben ingediend vóór 1 april van het jaar dat volgt op het verslagjaar. Stuurt u dit verzoek ná 1 april in, dan wordt uw uitstelverzoek niet toegekend. We kunnen een uitzondering maken als het voor de instelling onmogelijk is om aan deze wettelijke verplichting te voldoen. 

Meer informatie over verlenen van uitstel en handhaving door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) staat hieronder bij de vragen en antwoorden.