Jaarverantwoording Zorg en Jeugd

Met de Jaarverantwoording Zorg en Jeugd laten jeugd- en zorgaanbieders zien hoe zij het geld uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet uitgeven. Het CIBG verzamelt de documenten. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van de jaarlijkse verantwoordingsverplichting. De inspectie legt een last onder dwangsom op als een aanbieder niet (op tijd) aan zijn verplichting voldoet. In geval van overmacht kunt u uitstel aanvragen. Op deze pagina leest u alle stappen in dit proces.

De verplichting geldt voor alle zorginstellingen met een WTZi toelating en voor de Regionale Ambulancevoorzieningen. En voor jeugdhulpaanbieders en Veilig Thuis-instellingen. Zij moeten hun jaardocumenten ieder jaar voor 1 juni elektronisch versturen aan het CIBG. Dit heet de Jaarverantwoording Zorg en Jeugd.

Voor het verslagjaar 2020 is een algemeen  uitstel gegeven tot 1 oktober in verband met de corona crisis. Op jaarverantwoordingzorg.nl leest u voor wie de verplichting geldt, en hoe u gegevens moet aanleveren. Ook kunt u via deze website vragen stellen over de procedure van aanleveren.

Uitstel aanvragen

Alleen in geval van overmacht krijgt u mogelijk uitstel van de Jaarverantwoording Zorg en Jeugd. Om uitstel aan te vragen vult u het formulier uitstelverzoek Jaarverantwoording in. Uitstel vraagt u aan bij IGJ. Dit moet u normaal gesproken doen voor 1 april. Voor het verslagjaar 2020 is dat 15 juli. U ontvangt per post een besluit van de inspectie. Lees verderop hoe u bezwaar kunt maken tegen dit besluit.

Voornemen last onder dwangsom

Heeft u vóór1 oktober (normaal 1 juni) de documenten niet (compleet) opgestuurd en ook geen uitstel gekregen? Dan krijgt u van de inspectie een brief met daarin een ‘voornemen last onder dwangsom’. Deze brief geldt als een waarschuwing. De inspectie nodigt u uit om een zienswijze te geven.

U krijgt na ontvangst van deze brief 4 weken de tijd om de documenten alsnog elektronisch te versturen. Dit doet u via Jaarverantwoordingzorg.nl. Pas daarna legt de inspectie een last onder dwangsom op. Heeft u een zienswijze ingediend? Dan weegt de inspectie deze zienswijze mee.

Opleggen last onder dwangsom

Heeft het CIBG 4 weken na het ‘voornemen last onder dwangsom’ van u nog steeds geen (complete) documenten ontvangen? Dan stuurt de inspectie een brief met een ‘last onder dwangsom’ aan de organisatie.

U heeft vanaf dat moment nog eens 4 weken de tijd om aan uw verplichting te voldoen. Daarna start de ‘last onder dwangsom’. Dat betekent dat u over iedere week dat u niet aan uw verplichting voldoet een dwangsom moet betalen. De last onder dwangsom heeft een  duur van maximaal 10 weken.

 • Bij het niet of niet juist versturen van de volledige Jaarverantwoording Zorg en Jeugd bedraagt de dwangsom € 1.000,- per week. Het maximum is € 10.000,-.
 • Bij het niet of niet juist versturen van een vereenvoudigde verantwoording: € 500,- per week. Het maximum is € 5.000,-.

Is de periode van 10 weken afgelopen? Dan incasseert de inspectie de last door middel van een’ invorderingsbesluit’. Voorafgaand aan dit invorderingsbesluit ontvangt u een ‘voornemen tot invordering’. Naar aanleiding hiervan kunt u een zienswijze indienen. Hierin kunt u aangeven hoe u aankijkt tegen de invordering.

Heeft u na deze tien weken nog steeds uw stukken niet verstuurd? Dan kan de inspectie na afloop van deze last onder dwangsom opnieuw een last onder dwangsom opleggen. Het proces begint van voren af aan met een voornemen tot last onder dwangsom.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de weigering van uitstel, tegen de last onder dwangsom en tegen het invorderingsbesluit. Dit bezwaar moet u binnen 6 weken indienen vanaf de dag na de dagtekening van het besluit. De datum van de dagtekening staat in de brief die u van de inspectie heeft ontvangen. Uw bezwaar stelt het besluit niet uit.

Wat moet u in het bezwaarschrift zetten?

 • De naam en het adres van de indiener.
 • De dagtekening van het besluit waar u bezwaar tegen maakt. Deze vindt u in de brief met het besluit.
 • Een omschrijving van het besluit waar u bezwaar tegen maakt. Bijvoorbeeld het zaaknummer of het kenmerk van de brief en datum. Ook kunt een kopie van het besluit toevoegen.
 • De gronden van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet ondertekend worden door de indiener.

U kunt het bezwaarschrift sturen naar:
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag. Of e-mailen naar WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl.

Meer informatie

Vragen over:

 • het versturen van de Jaarverantwoording zorg;
 • problemen met het systeem DigiMV of
 • eHerkenning.

kunt u stellen aan het Team Jaarverantwoording zorg van het CIBG.

Vragen over:

 •  het aanvragen van uitstel of
 • over de last onder dwangsom.

kunt stellen aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: JMV@igj.nl