Jaarverantwoording Zorg en Jeugd

Met de Jaarverantwoording Zorg en Jeugd laten jeugd- en zorgaanbieders zien hoe zij het geld uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet uitgeven. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is verantwoordelijk voor de handhaving van de jaarlijkse verantwoordingsverplichting. 

Voor zorgaanbieders

Vanaf 1 januari 2022 houdt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) toezicht op het aanleveren van de Jaarverantwoording Zorg. Dat komt doordat vanaf die datum de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (Awtza) in werking zijn getreden. U dient de Jaarverantwoording Zorg over 2021 in te leveren vóór 1 juni 2022. Uitstelverzoeken voor de Jaarverantwoording Zorg kunt u indienen bij de NZa.

Kijk voor meer informatie op:

Voor andere aanbieders van hulp of zorg

Bent u aanbieder van jeugdhulp, een gecertificeerde instelling, Regionale Ambulancevoorziening, mobiele zorg van of naar het buitenland of een Veilig Thuisorganisatie?

Dan verandert er niets voor u. De IGJ blijft toezicht houden op het aanleveren van de Jaarverantwoording.

Uitstel aanvragen

Alleen in geval van overmacht krijgt u als aanbieder van jeugdhulp, gecertificeerde instelling, Regionale Ambulancevoorziening, mobiele zorg van of naar het buitenland of Veilig Thuisorganisatie mogelijk uitstel van de Jaarverantwoording. Om uitstel aan te vragen vult u het formulier uitstelverzoek jaarverantwoording in.

Uitstel vraagt u aan bij IGJ. Dit moet u doen vóór 1 april. U ontvangt per post een besluit op uw uitstelverzoek van de inspectie. Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u bezwaarmaken tegen dit besluit.

Niet (compleet) gedeponeerd in DigiMV/ geen uitstel gekregen

Vragen?

Neem contact op met het Team Jaarverantwoording van het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) voor technische vragen. Bijvoorbeeld over:

  • het versturen van de Jaarverantwoording
  • problemen met het systeem DigiMV
  • E-Herkenning

Neem contact op met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voor inhoudelijke vragen. Bijvoorbeeld over:

  • het aanvragen van uitstel of
  • de handhaving