Vragen over uitstelverzoek aanleveren Jaarverantwoording

Aanbieders van jeugdhulp een gecertificeerde instelling of een Veilig Thuisorganisatie moeten vóór 1 juni van het jaar dat volgt op het verslagjaar, de Jaarverantwoording inleveren bij het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG).

Hieronder vindt u vragen en antwoorden over het verlenen van uitstel en handhaving door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).