Toetsingskader ‘perioperatief traject’

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op de naleving van een groot aantal wettelijke en veldnormen. Om transparant te zijn over wat de inspectie toetst, maakt de inspectie toetsingskaders voor onderdelen van het zorgproces. Een toetsingskader bestaat uit een aantal normen  en daarbij horende toetsingscriteria. Die zijn gebaseerd op wet- en regelgeving, en de hierboven genoemde ‘veldnormen’ die beroepsorganisaties van zorgverleners hebben opgesteld, en kwaliteitsstandaarden. Hier toetst de inspectie op.

De wettelijke en veldnormen in dit toetsingskader zijn het uitgangspunt voor het toetsen of zorgaanbieders voldoen aan de voorwaarden voor goede zorg, zoals beschreven in de artikelen 2 en 3 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (hierna: de Wkkgz). De inspectie gebruikt dit toetsingskader met ingang van 1 juli 2022.

Opbouw toetsingskader

Rond 2010 zijn de eerste richtlijnen van het perioperatieve traject verschenen. De inspectie heeft in die periode een toetsingskader op haar website gezet en veel toetsingsbezoeken afgelegd. Een aantal richtlijnen is inmiddels herzien, de inspectie heeft daarom haar toetsingskader ook herzien. In dit toetsingskader is ervoor gekozen de opbouw van de Richtlijn Perioperatief traject; NVA, 2020 te volgen, waarbij de weg die de patiënt in het perioperatief traject doorloopt de leidraad is.

  • Het toetsingskader bestaat uit 15 onderdelen (‘thema’s’), die meerdere normen bevatten. In dit toetsingskader zijn alleen die delen uit wet- en regelgeving opgenomen over de meest relevante/ risicovolle onderdelen van het perioperatieve proces.
  • Inspecteurs beoordelen deze normen tijdens een (on)aangekondigd inspectiebezoek waarbij observaties plaatsvinden op de operatieafdeling en zij zonodig protocollen en patiëntendossiers inzien. Daarnaast kunnen zij gesprekken voeren met zorgverleners, bestuurders en patiënten.
  • Als de zorgaanbieder niet de gevraagde documenten kan aanleveren, vraagt de inspectie de zorgaanbieder aan te tonen dat zij op een andere wijze de goede zorg op dat onderwerp heeft ingevuld. Behalve als in de betreffende norm expliciet om een document wordt gevraagd.
  • Als inspecteurs een operatie willen observeren, vragen zij vooraf toestemming aan de patiënt.

De inspectie voert haar toezicht risicogestuurd en op maat uit. Het toezicht wordt afgestemd op de aard en omvang van de zorg van de zorginstelling. Daarom toetsen we niet altijd alle normen tijdens een inspectiebezoek. Of inspecteurs ook normen van de zorg beoordelen die niet in het toetsingskader staan, is afhankelijk van de situatie. Als er aanleiding voor is, neemt de inspectie ook die andere wettelijke en veldnormen mee in haar toezicht. Met het openbaar maken van dit toetsingskader wil de inspectie bijdragen aan:

  • transparantie over haar werkwijze,
  • het stimuleren van goede zorg en minder presterende zorgaanbieders aansporen tot verbeteringen,
  • het informeren van zorgaanbieders, patiënten, cliënten, burgers en zorgverzekeraars over de toetsingscriteria die de inspectie hanteert bij de uitvoering van haar toezicht.

Toetsingskader

Thema's