Toezicht klinieken

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op medisch specialistische zorg in klinieken. Dit zijn Zelfstandige Behandel Centra (ZBC), privéklinieken en medisch-diagnostische instellingen, abortusklinieken en revalidatieklinieken. Ook instellingen voor medisch-specialistische zorg die geen ziekenhuis zijn, vallen hier onder.

Particuliere klinieken

De zorg in particuliere klinieken is heel divers. Van cosmetische behandelingen, zoals een borstvergroting of rimpelbehandeling, tot medisch specialistische behandelingen zoals staaroperaties of orthopedische ingrepen.

De inspectie ziet toe op de kwaliteit van de zorg die wordt geleverd in deze klinieken. Het maakt daarbij niet uit of het om een solistisch werkende zorgverlener gaat of een samenwerkingsverband van meerdere zorgverleners. Beide moeten voldoen aan de eisen en regels uit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Voor de zorg geleverd in particuliere klinieken zijn dezelfde normen en richtlijnen van toepassing als in de ziekenhuizen. Net als ziekenhuizen leveren de klinieken jaarlijks informatie aan bij de inspectie via de Basisset Medisch Specialistische Zorg.

Particuliere klinieken mogen geen patiënten onderzoeken en behandelen die zorg nodig kunnen hebben op een intensive care of medium care afdeling.

Toezicht op veilig gebruik medische technologie

Vanaf het najaar 2017 bereidt IGJ het toezicht op het Convenant Medische Technologie uit naar de particuliere klinieken waar sprake is van medisch specialistische zorg. Dit vanuit het uitgangspunt dat hier vergelijkbare risico’s aan de orde zijn, die om een analoge kwaliteitsborging vragen. Eerder werden er al elementen van het Convenant getoetst. De inspectie verwacht dat particuliere klinieken inmiddels aantoonbaar voldoen aan het Convenant. Middels onaangekondigde bezoeken zal de inspectie dit gaan verifiëren.

Abortusklinieken

In Nederland hebben 15 abortusklinieken en alle ziekenhuizen een vergunning voor het afbreken van een zwangerschap. De inspectie bezoekt ieder jaar een aantal klinieken.

Aanleveren gegevens bij de inspectie

Op basis van de Wet afbreking zwangerschap, moeten deze klinieken en de ziekenhuizen ieder kwartaal geanonimiseerde gegevens over behandelingen aanleveren bij de inspectie. Deze gegevens zijn voor de inspectie een belangrijk instrument voor het toezicht. Daarnaast toetsen we op normen die beroepsverenigingen zelf hebben vastgesteld. Zoals de normen van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGVA) en de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG).

Cijfers over zwangerschapsafbrekingen

Wij brengen ieder een jaar een rapport uit over over de abortushulpverlening in het voorgaande jaar. De Jaarrrapportage Wet afbreking zwangerschap 2016 is de meest recente versie.  Via de zoekmachine kunt u eerdere jaarrapportages vinden, via de zoekterm ‘jaarraportage wet afbreking zwangerschap’

Revalidatieklinieken

Medisch specialistische revalidatie heeft als doel mensen die bijvoorbeeld een ongeluk of beroerte hebben gehad, in staat te stellen weer zo goed mogelijk te kunnen deelnemen aan de maatschappij. In Nederland zijn 21 revalidatiecentra die klinische medisch specialistische revalidatie aanbieden. Er zijn ongeveer 70 revalidatiecentra die alleen poliklinische revalidatie verzorgen.

Hoe houden wij toezicht?

De inspectie houdt toezicht op basis van incidenten en op basis van risico’s die wij signaleren. We toetsen de kwaliteit van de zorg op basis van wetgeving, zoals de Wkkgz en de professionele standaarden en richtlijnen van revalidatieartsen en paramedici. De wetenschappelijke vereniging en andere beroepsorganisaties ontwikkelen deze normen.

Revalidatiecentra voldoen aan goede zorg

In 2015/2016 hebben we alle 21 locaties bezocht waar klinische medisch specialistische revalidatie wordt geleverd. De algemene conclusie: de revalidatiecentra voldoen op de meeste onderdelen aan de voorwaarden voor goede zorg. Op de onderdelen medische technologie, medicatie en infectiepreventie is verbetering nodig. Wij zien toe op deze verbeteringen door dit jaar onaangekondigd revalidatieklinieken te bezoeken.

Lees ook het nieuwsbericht over het rapport ‘Klinische revalidatie op weg naar verdere professionalisering ‘.