Bevindingen pilotbezoeken geriatrische revalidatiezorg

In Nederland zijn 130 aanbieders van geriatrische revalidatiezorg (GRZ). Deze revalidatiezorg is bedoeld voor kwetsbare ouderen. Het doel is om hen te helpen terug te keren naar hun thuissituatie. Het doel is ook dat zij zo goed mogelijk deel kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk leven. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg.

Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is bedoeld voor kwetsbare ouderen die moeten herstellen van een medisch- specialistische behandeling, bijvoorbeeld na een beroerte, botbreuk of een nieuwe knie of heup. Doel is om hen te helpen terug te keren naar hun thuissituatie en dat zij zo goed mogelijk deel kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk leven.

Bevindingen pilotbezoeken

Om de kwaliteit van zorg in beeld te kunnen brengen, heeft de inspectie een toetsingskader ontwikkeld. Om te onderzoeken of dit toetsingskader aansluit bij het werkveld en de juiste informatie oplevert uit toezichtbezoeken, is in 2021 een aantal pilotbezoeken uitgevoerd.

Uit een landelijke steekproef zijn zes aanbieders van GRZ geselecteerd. Bij deze zorgaanbieders hebben we een pilotbezoek gebracht. De zes bezochte aanbieders varieerden qua locatie en grootte.

In deze bevindingenrapportage presenteren we onze bevindingen aan de hand van vijf onderzochte thema’s:

En tot slot geven we een reflectie op het concept toetsingskader:

  • Sluit het inderdaad aan bij het werkveld?
  • Krijgt de inspectie door het kader een goed beeld van de kwaliteit van de zorg?
  • Of zijn er verbeteringen mogelijk?

Hierin hebben we ook de ervaringen en feedback van de zes bezochte zorgaanbieders meegenomen.

Algemene conclusie pilotbezoeken

Binnen de geriatrische revalidatiezorg ziet de inspectie dat er een grote behoefte is aan systematisch leren en verbeteren. Organisaties willen graag van elkaar leren. Tijdens de bezoeken hoort de inspectie meer dan eens de vraag of andere organisaties tegen dezelfde problemen aanlopen. Een kwaliteitskader voor de geriatrische revalidatiezorg helpt organisaties om te sturen op kwaliteit en veiligheid. De ligduur van cliënten binnen de geriatrische revalidatie zorg is kort.

Een goede overdracht bij opname en ontslag is belangrijk voor veilige zorgverlening. De overdracht in de keten voldoet niet altijd aan de afspraken zoals die er zijn tussen de verschillende partijen in het veld. Dit kost betrokkenen veel tijd en daarnaast ontstaan er mogelijke risico’s op fouten. Per bezochte locatie ziet de inspectie verschillen in de regionale samenwerking. De inspectie ziet dat alle organisaties acties ondernemen om de samenwerking in de keten te verbeteren. Methodisch en multidisciplinair werken ziet de inspectie terug bij alle bezochte organisaties.

De reflectie van de zorgaanbieders op het gebruikte toetsingskader

Over het algemeen vinden de bezochte zorgaanbieders het gebruikte toetsingskader geschikt om zicht te krijgen op de kwaliteit van de geriatrische revalidatiezorg. Alle zorgaanbieders geven aan dat een kwaliteitskader voor de geriatrische revalidatie zorg zou helpen bij het sturen op de kwaliteit en veiligheid binnen deze zorg.

  • Zorgaanbieders zoeken naar een goed revalidatieklimaat. Normen hierover ontbreken in de praktijk, hoort de inspectie van verschillende gesprekspartners.
  • Zorgaanbieders zien in dat activiteiten, zoals dagelijkse bezigheden, buiten het zorgpad om ook binnen de revalidatie een belangrijke rol kunnen spelen. Financiering hiervoor is nog niet beschikbaar. Het zou zorgaanbieders helpen als de eisen vanuit de zorgverzekeraars en de normen in het toetsingskader overeen zouden komen.