Marketingcampagnes nieuwe geneesmiddelen

Zodra farmaceutische bedrijven nieuwe geneesmiddelen op de markt brengen, zetten ze diverse marketing- en salesinstrumenten in. Deze marketing- en salesinstrumenten kunnen ongewenste beïnvloeding met zich meebrengen. Om de invloed op het voorschrijfgedrag terug te dringen, onderzoekt de inspectie marketingcampagnes van farmaceutische bedrijven.

Onderzoek marketingcampagnes

IGJ heeft de afgelopen jaren marketingcampagnes van geneesmiddelen onderzocht die nieuw op de markt zijn gekomen. We controleerden of farmaceutische bedrijven en artsen zich aan de regels voor geneesmiddelenreclame hielden.

We keken naar:

  • Uitingen richting publiek (bijvoorbeeld via de media).
  • Uitingen richting medische beroepsbeoefenaren (denk aan advertenties en themabijlagen bij vaktijdschriften).
  • Gunstbetoon (hieronder valt bijvoorbeeld dienstverlening, gastvrijheid en geschenken).

Bij 14 onderzoeken vonden we 15 overtredingen van de Geneesmiddelenwet, waarvoor we een boete of een waarschuwing hebben gegeven. Het gaat onder meer om verboden reclame voor geneesmiddelen op recept, in persberichten en in publicaties voor het publiek of voor artsen. Ook gaat het om verboden gunstbetoon. Daarbij biedt een farmaceutisch bedrijf geld, diensten of goederen aan met als doel om meer van het geneesmiddel te kunnen verkopen.

In een factsheet blikken we terug op dit onderzoek. Ook vertellen we hoe we verder gaan met dit toezicht.

Bekijk de factsheet toezicht op gunstbetoon en reclame geneesmiddelen

Hoe handhaaft de inspectie?

Hoofdstuk 11 van de Geneesmiddelenwet gaat over handhaving. Bij overtreding van de regels voor geneesmiddelenreclame legt de inspectie meestal een boete op. Het normbedrag voor een boete is €150.000 voor grote bedrijven. De hoogte van de boete hangt af van de grootte van het bedrijf en de ernst van de overtreding. In sommige gevallen volstaat de inspectie met een waarschuwing.

Inspectierapporten marketingcampagnes

Bekijk onze inspectierapporten over nascholing, congressen en adviesraden bij onze toezichtdocumenten. Klik (in het grijze vlak) op ‘Selecteer een zorgsector’ en kies voor ‘Geneesmiddelen, reclame en gunstbetoon’. Klik daarna op ‘zoek’.

Geldende regels

Vragen over regels?

Farmaceutische bedrijven kunnen bij de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR) advies en informatie vragen over de toepassing van de regels voor geneesmiddelenreclame bij marketing- en salescampagnes.